Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabízíme spolupráci ve všech oblastech výzkumu RMTVC, řešení společných projektů VaV - GAČR, TAČR, Operačních programů, SFDI nebo HORIZON 2020.


V daných oblastech nabízíme spolupráci na měřeních, analýzách, hodnoceních a zkouškách vzorků.

 • Příprava čistých kovů rafinačními krystalizačními metodami, včetně monokrystalů.
 • Příprava speciálních slitin a intermetalických sloučenin.
 • Zpracování odlitků a kovových polotovarů metodami SPD.

(kontakt: )


Provedení komplexních rozborů zaměřených na stanovení pravděpodobných příčin porušení kovových součástí, příp. technickou pomoc při optimalizaci technologických parametrů při výrobě kovových materiálů. Při studiu souvislostí mezi strukturou a vlastnostmi materiálů využíváme metody strukturní analýzy, chemické analýzy a zkoušky mechanických vlastností. Strukturní rozbory materiálů provádíme za použití kombinace následujících mikroskopických technik:

 • světelná mikroskopie,
 • řádkovací elektronová mikroskopie, včetně rtg spektrální mikroanalýzy (EDX) a difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD),
 • prozařovací elektronová mikroskopie, včetně difrakční analýzy a rtg spektrální mikroanalýzy (EDX).

Na základě konkrétních požadavků Vám připravíme nabídku experimentálních prací, cenu a termín realizace.

(kontakt: )


Oblast fyziky

 • Fyzikálně-chemické analýzy průmyslových odpadů a výluhů podle požadavků platné legislativy ČR.
 • Chemické a fázové analýzy materiálů různých typů, pevných a kapalných paliv, zemin, hornin a základních stavebních materiálů.
 • Chemický a fyzikální rozbor vod.
 • Měření a analýzy emisí zachycených do sorpčních roztoků nebo na filtrech.
 • Analýza povrchu materiálů mikroskopií atomárních sil a elektronovou mikroskopií.
 • V případě potřeby je prováděna také příprava analytických vzorků aktuálními postupy (drcení, mletí, sítování, sušení atd.) s využitím moderní techniky.

(kontakt: )


Oblast anorganické analýzy

 • Příprava výluhů za atmosférického i zvýšeného tlaku, extraktů, mineralizace (nízkotlaká i vysokotlaká).
 • Stanovení vybraných fyzikálně-chemických parametrů (pH, měrné vodivosti, rozpuštěných a nerozpuštěných látek, podílu látek nerozpustných v kyselinách, kyselinové neutralizační kapacity, alkality i acidity apod.).
 • Kvalitativní a kvantitativní stanovení majoritních, minoritních a stopových prvků.
 • Stanovení aniontů, anionaktivních tenzidů, amonných iontů.
 • Stanovení forem síry.

Oblast organické analýzy

 • Příprava analytických vzorků pro organickou analýzu.
 • Stanovení těkavých organických látek, například BTEX, těkavých chlorovaných uhlovodíků, metanolu, etanolu, butanolu, acetaldehydu.
 • Stanovení polotěkavých organických látek, například PAH, PCB, fenolů, chlorfenolů.
 • Stanovení C10 - C40 v pevné i vodné matrici pomocí plynové chromatografie.

Oblast strukturní a fázové analýzy

 • Identifikace pevných látek rtg. difrakční analýzou.
 • Strukturní analýza krystalických látek.
 • Identifikace a kvantitativní stanovení látek metodou infračervené spektroskopie.
 • Analýza povrchu materiálů mikroskopií atomárních sil a elektronovou mikroskopií, včetně stanovení mikrodrsnosti.

Oblast zkoušení materiálů

 • Hodnocení třecích vlastností kompozitních materiálů.
 • Odběr a úpravy vzorků.
 • Odběr a analýza tuhých i plynných produktů třecího procesu.

 Optická diagnostika

 • Specifikace povrchů pevných látek optickými metodami.
 • Měření tenkých vrstev (tloušťky, optické parametry).
 • Určování permitivity pevných a kapalných látek.
 • Studium optické anizotropie v pevných látkách.
 • Měření magneto-optických parametrů látek.
 • Modelování interakce elektromagnetické vlny s prostředím.

Magnetismus

 • Měření magnetických parametrů permanentních magnetů.
 • Specifikace magnetostrikce u magneticky měkkých materiálů.
 • Návrhy magnetických obvodů.

(kontakt: )


Laboratoř tavení kovů

Laboratoř je určena pro přípravu materiálu a laboratorní zkoušky zaměřené na studium procesů probíhajících při rafinaci kovů (oceli), případně při jejich tuhnutí. Na základě výsledků studia chování kovů v laboratorních podmínkách je možné následně doporučovat optimalizaci výrobních procesů či využít získané výsledky při nastavení vlastností materiálů při numerických simulací.

Zařízení

 • Tavící pec INDUTHERM MU 1200
  • Tavící pec pro vzorky oceli, feroslitin a strusek do hmotnosti 2,0 kg a teploty max. 1700 °C
  • Možnost simulace základních metalurgických reakcí se zaměřením na ocel, strusku, rafinační procesy, legování, dezoxidaci atd.
 • Horký model CLASIC 0317E
  • Měření teplot fázových transformací, simulace procesu tuhnutí oceli, max. hmotnost vzorku 2,5 kg a max. teplota do 1700 °C
  • Měření termofyzikálních vlastností - teplot likvidu a solidu u velkých vzorků ocelí
 • Vysokorychlostní pila HITACHI CC14SF
  • Vysokorychlostní pila určena pro dělení profilové oceli 130 x 130 mm, řez plných průřezů 65 mm, průměr řezu trubek max. 120 mm, průměr řezacího kotouče 355 mm, průměr upínacího otvoru 25,4 mm
  • Dělení ocelového materiálu na vzorky pro zařízení INDUTHERM MU 1200 a CLASIC 0317E
 • Průtokoměr SIERRA C100L
  • Hmotnostní průtokoměr a regulátor pro měření průtoku plynů Ar, N2
  • Měřící rozsah od 93 Nml∙min-1 do 18,6 Nml∙min-1, chyba měření ± 1% z kalibrovaného měřicího rozsahu
 • Váhy KERN KB 10 K0.05N
  • Technické váhy pro technologické účely, váživost (max. zatížení) 10,1 kg, citlivost (rozlišení) 0,05 g
  • Váhy jsou určeny pro vážení vzorků pro zařízení CLASIC 0317E

Experimentálně je možno zjišťovat

V rámci laboratorních podmínek lze experimentálně studovat fyzikálně-chemické procesy probíhající v různých kombinacích systémů struska-kov-žárovzdorný materiál. Významné je také zpřesňování teplot vysokoteplotních fázových transformací, především teplot likvidu a solidu.

(kontakt: )

Laboratoř objemového tváření

Zařízení: 

 • Polospojitá laboratorní válcovna 
 • Simulátor deformací za tepla HDS-20 
 • Experimentální možnosti 

Laboratorní válcovna je využívána k optimalizačním simulacím teplotně řízeného válcování a ochlazování tyčí kruhového průřezu; slouží rovněž  ke zkoumání technologické tvařitelnosti litých materiálů pomocí klínové válcovací zkoušky, stanovení teploty nulové rekrystalizace, sledování přenosu povrchových vad odlitků do tvářených výrobků, zhutňování kovových prášků v ocelových trubkách atd. 

HDS-20: simulace tepelného zpracování (vč. kalení) a teplotně ovlivněné oblasti při svařování obloukem nebo laserem. 

Studium tvařitelnosti kovových materiálů od pokojové teploty až do oblasti tavení, a to na základě zkoušek jednoosým tahem do lomu realizovatelných v rozsahu rychlosti příčníku 0,001 až 2000 mm/s (teplota nulové tažnosti a teplota nulové pevnosti, prostorové grafy tvařitelnosti v závislosti na teplotě a deformační rychlosti, mez kluzu za tepla, náchylnost ke křehkosti za modrého žáru atd). 

Sestavování modelů přirozeného deformačního odporu ve velkém rozsahu teplot, deformací i deformačních rychlostí (10-3 až 100 s-1) na základě jednoosých zkoušek tlakem a sady křivek deformace-napětí; získané regresní rovnice jsou využívány pro optimalizaci technologií objemového tváření pomocí FEM simulačních programů. 

Sestavování diagramů anizotermického rozpadu austenitu na základě výsledků dilatometrických testů, strukturních analýz a měření tvrdosti vzorků ochlazovaných různými rychlostmi; lze sledovat vliv velikosti a rychlosti předchozí deformace v kombinaci s volbou austenitizační teploty (resp. velikosti výchozího zrna) na kinetiku a teploty počátku jednotlivých fázových transformací (DCCT diagramy).   

Optimalizační fyzikální simulace procesů řízeného tváření a ochlazování prostřednictvím přerušované zkoušky tlakem; zkouška tlakem s rovinnou deformací (PSCT) na modulu Hydrawedge II je vhodná zejména pro napodobování procesů podélného válcování či prodlužování během volného kování; nejvýše 20 naprogramovaných výškových úběrů může být provedeno s deformační rychlostí až 100 s-1 při minimálních meziúběrových pauzách 0,02 s; modul MAXStrain II je založen na aplikaci izotermické nebo anizotermické deformace tlakem střídavě ve 2 navzájem kolmých směrech a je jednou z cest k metodám intenzivní plastické deformace (SPD); v rámci 1 testu lze naprogramovat nejvýše 80 úběrů s nejkratšími meziúběrovými pauzami cca 0,7 s; zásadní předností je možnost dosáhnout obrovské kumulované deformace vedoucí až k získávání ultra-jemnozrnných struktur, resp. k možnosti provádět simulace reálných tvářecích procesů s prakticky neomezeným stupněm protváření. 

(kontakt: ) 


Laboratoř termické analýzy kovových materiálů

Laboratoř je určena pro laboratorní studium termo-fyzikálních vlastností kovových i nekovových systémů, a to pomocí špičkového experimentálního zařízení určeného pro aplikaci různých druhů metod termické analýzy. Výsledky je možné využít pro implementaci do provozních podmínek nebo jako vstupní data charakterizující materiál v rámci realizace numerických simulací.

Zařízení

 • NETZSCH STA 449 F3 Jupiter
  • Měření teplot, tepel a dalších fázových transformací, měrných tepel a hmotnostních změn vzorků až 30 g, využití dat pomocí metod TGA, DTA, DSC, TGA/DTA a TGA/DSC
  • Měření termofyzikálních vlastností - teplot likvidu a solidu u vzorků ocelí i feroslitin
 • Váhy Denver Summit SI-234
  • Analytické váhy pro technologické účely, váživost (max. zatížení) 110 g, citlivost (rozlišení) 0,1 mg
  • Váhy jsou určeny pro vážení vzorků pro NETZSCH STA 449 F3 Jupiter

Experimentálně je možno zjišťovat

V rámci laboratorních podmínek lze experimentálně zjišťovat teploty fázových transformací, tepelné kapacity a fyzikálně-chemické procesy spojené se změnou hmotnosti vzorků. Unikátní je využití metody přímé termické analýzy pro velké vzorky (cca 23 g) pro determinaci teplot likvidu a solidu oceli.

(kontakt: ; )


Optimalizace technologie odlévání a tuhnutí oceli

Pracoviště disponuje komerční verzi profesionálního simulačního programu ProCAST, pomocí kterého lze řešit následující úkoly.

 • Numerické modelování plnění a tuhnutí ocelových ingotů.
 • Predikce teplotního a rychlostního pole v průběhu plnění kokily taveninou oceli.
 • Detekce vírů na hladině oceli během plnění, snížení nebezpečí sekundárního znečistění oceli krycím práškem.
 • Stanovení podílu utuhlé frakce po naplnění.
 • Verifikace způsobu postupu fronty tuhnutí oceli včetně stanovení velikosti/délky/hloubky dvoufázového pásma v objemu těla ingotu, optimalizace velikosti kokilových nástavců pro zajištění bezpečného dosazování tekuté oceli do těla ingotu a eliminace/minimalizace středové porozity.
 • Predikce rozložení makrosegregace v ocelovém ingotu v závislosti na okrajových podmínkách odlévání.
 • Predikce napěťových stavů, trhlin a prasklin.
 • Numerické modelování tuhnutí plynule litých ocelových předlitků.
 • Predikce teplotního pole jak na povrchu, tak v objemu předlitku včetně teplotního profilu po délce plynule litého předlitku v definové pozici průřezu
 • predikce tloušťky licí kůry na konci krystalizátoru.
 • Predikce metalurgické délky a délky dvoufázového pásma.
 • Predikce středové porozity.
 • Predikce napěťových stavů, trhlin a prasklin.
 • Stanovení teplot likvidů a solidů slitin na bázi železa včetně dalších termo-fyzikálních a napěťových vlastností (hustota, viskozita, entalpie, vodivost, Youngův modul, Poissonův poměr) výpočtem v integrované termodynamické databázi CompuTherm.

(kontakt: ; )


Laboratoř anorganických tavenin

Zařízení

 • Horizontální pozorovací trubková pec, možnost provádět experimenty do 1600 °C.
 • Vysokoteplotní viskozimetr, možnost provádět experimenty do cca 1530 °C.

Experimentálně je možno zjišťovat

 • Teploty tání kovových a oxidických materiálů do teplot 1600 °C.
 • Teplotní závislosti povrchových vlastností kovových a oxidických materiálů do teplot 1600 °C.
 • Teplotní závislosti mezifázových vlastností kovových a oxidických materiálů do teplot 1600 °C.
 • Teplotní závislosti hustot kovových a oxidických materiálů do teplot 1600 °C.
 • Studium úhlů smáčení kovových a oxidických roztavených materiálů na libovolném pevném substrátu (do 1600 °C).
 • Teplotní závislosti viskozit kovových a oxidických materiálů do teplot 1530 °C – možnost měřit v rotačním i vibračním režimu.
 • Míru Newtonowského chování tavenin pomocí konstrukce tokových křivek (do teplot 1530 °C).
 • Objemové dilatace vzorků ve stavu solidu (max. do teploty 1530 °C, nebo do roztavení vzorku).
 • Připravit vzorky pro studium jejich vnitřní struktury pomocí šokového chlazení tavenin kapalným dusíkem (do teplot 1600 °C).

(kontakt: rostislav.dudek@vsb.cz; ; )