Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra chemie nabízí studentům možnost získat znalosti ze všech oborů chemie a chemického inženýrství. Přednášky, výpočetní a laboratorní cvičení jsou zaměřeny na základní, ale i specializovaná témata z obecné, anorganické, organické, analytické a materiálové chemie, ale také z chemických technologií a chemického inženýrství. Výuku těchto předmětů katedra zajišťuje pro domovskou FMT a také pro FBI, HGF, FS a univerzitní studijní programy.

Studentům katedra nabízí přátelské tvůrčí prostředí a možnost spolupráce na vybraných výzkumných projektech, a to i nad rámec bakalářské, diplomové či disertační práce. Velkou konkurenční výhodou našich absolventů je široké profesní uplatnění, chemicky vzdělaní odborníci obvykle nemají problémy při volbě zaměstnání.

Výzkumné aktivity Katedry chemie jsou zaměřeny na:

  • výzkum v oblasti materiálové chemie, nanomateriálů včetně modifikovaných jílových minerálů,
  • studium sorpčních procesů na pevných sorbentech na bázi vysokopecních strusek a na různých typech jílových minerálů jako modelových soustavách,
  • výzkum v oblasti elektrochemie, který je soustředěn na studium elektrochemických procesů probíhajících v iontových taveninách a koncentrovaných roztocích,
  • přípravu a využití vodivých polymerů a jejich nanokompozitů s fylosilikáty,
  • studium pyrolýzy a kopyrolýzy  uhlí, ropných odpadů a plastů
  • sdílení hmoty a vícefázovou hydrodynamiku v kolonových aparátech,
  • optimalizaci technologických procesů výrob úzce spjatých s chemickou, hutní a koksárenskou výrobou,
  • návrhy a optimalizace výměníků tepla,
  • základní výzkum adsorpce plynů a par na uhlíkatých materiálech,
  • studium reakcí plyn - pevná fáze s následnou detekcí vznikajících produktů.