Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Výuka chemie na VŠB-TU Ostrava vycházela z prubířství, které mělo kořeny v Příbrami. Toto královské horní město, proslulé doly a hutěmi na olověnou a stříbrnou rudu, se stalo roku 1849 sídlem Báňské akademie, která byla prohlášena vysokou školou roku 1894, ale teprve roku 1904 získala všechna práva vysoké školy a název Vysoká škola báňská.
 • Předměty spojené s výukou chemie byly přednášeny na Ústavu anorganické, analytické chemie a prubířství v letech 1927-1945 v Příbrami. V roce 1945 došlo k přeložení Vysoké školy báňské z Příbrami do Ostravy. Vedoucím nově vzniklého Ústavu anorganické a analytické chemie byl jmenován profesor Rudolf Jirkovský, který jako jediný přešel z Příbrami do Ostravy.  

 • V r. 1951 byla VŠB rozdělena na tři fakulty: Hornickou fakultu, Hutnickou fakultu a Fakultu báňského strojnictví. O dva roky později přibyly Geologická fakulta a Fakulta ekonomického inženýrství. Následně došlo k dalším organizačním změnám: např. ke sloučení Hornické a Geologické fakulty na Hornicko - geologickou fakultu, ke zrušení Fakulty ekonomického inženýrství a přiřazení její výuky na ostatní fakulty vytvořením ekonomických studijních specializací, resp. oborů. Hutnická fakulta a s ní i chemický ústav byly umístěny do rekonstruované budovy bývalé Obchodní akademie v centru Ostravy.

 • V roce 1955 došlo k přejmenování původního Ústavu anorganické a analytické chemie na Katedru chemie.  Vedením katedry byl znovu pověřen prof. R. Jirkovský. Katedra byla rozdělena na dvě části – Kabinet analytické a hornické chemie a Kabinet anorganické a fyzikální chemie, které zajišťovaly výuku chemických předmětů na všech tehdejších fakultách.

 • V r. 1958 došlo k dalšímu dělení uvnitř Katedry chemie, tentokrát vznikly tři ústavy:

  Ústav obecné, anorganické a organické chemie (vedoucí doc. T. Chlebovský)
  Ústav analytické chemie (prof. R. Jirkovský)
  Ústav fyzikální chemie a radiochemie (doc. T. Myslivec)

  Katedra chemie měla v té době celou řadu specializovaných laboratoří, i když z dnešního hlediska velmi skromně vybavených: laboratoř na rozbory ocelí, pro analýzu plynů, spektrální laboratoř, laboratoř pro potenciometrii a polarografii, laboratoř pro fotometrii a elektrolýzu, výzkumnou laboratoř pro anorganickou a fyzikální chemii a laboratoř pro vměstky a plyny v oceli.

 • V r. 1962 byla Katedra chemie rozdělena na dvě samostatné katedry:

  Katedru anorganické a fyzikální chemie (vedoucí  prof. T. Chlebovský) a
  Katedru analytické chemie a radiochemie (prof. R. Jirkovský)

  V tomto roce byla při Katedře analytické chemie založena Provozní laboratoř, která sloužila pro řešení vědecko-výzkumných úkolů svých pracovníků a prováděla analýzy ocelí, rud, vměstků a technických plynů pro technologické katedry Hutnické fakulty. 
 • V r. 1967 byla na Hornické fakultě otevřena nová specializace – Požární ochrana a bezpečnost v průmyslu. Obě katedry chemie pro ni zajišťovaly celou řadu předmětů – Chemii hořlavin, průmyslových škodlivin a hasebních látek, Analyzátory plynů a škodlivin a Speciální chemické technologie.  Tato specializace byla v r. 2002 přetransformována v novou Fakultu bezpečnostního inženýrství.

 • Po odchodu prof. Jirkovského do důchodu v r. 1970 došlo spojením obou chemických kateder znovu k vytvoření jediné Katedry chemie. Vedoucím katedry byl zpočátku prof. T. Chlebovský, od r. 1971 pak doc. Ing. Bohuslav Tomík, CSc. Při tomto vzniku společné Katedry chemie přešlo celé pracoviště pro práci s radionuklidy, včetně zaměstnanců, na Katedru teoretických základů hutnických procesů, kterou vedl doc. Myslivec. Na tuto katedru byla také převedena výuka fyzikální chemie. Ke Katedře chemie byl přičleněn Sklad chemikálií, který zajišťoval potřebné chemikálie, sklo a náčiní pro celou VŠB.

 • Po vybudování nového areálu VŠB v Ostravě – Porubě v r. 1973, se do nových prostor přestěhovalo vedení katedry, část akademiků a laboratoře pro VaV.  Laboratoře pro výuku ale zůstaly v původní budově v centru Ostravy.

 • V r. 1987 doc. Tomík předal funkci vedoucího Katedry chemie doc. Ing. Kateřině Orlíkové, CSc.
  V r. 1990 byl pověřen vedením katedry Ing. Libor Rychtář, CSc.

 • V roce 1991 byla Hutnická fakulta přejmenována na Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství. Nový název lépe vystihl zaměření fakulty, kdy se vedle klasické metalurgie železa začaly studovat i další technické materiály. Od r. 1991 do r. 1997 byl vedoucím Katedry chemie prof. RNDr. Jan Tržil, CSc. Katedra zajišťovala výuku chemických předmětů pro fakulty HGF, FMMI, FS a FEI. Pro vědeckou a výzkumnou práci zaměstnanců katedry a doktorandů byla postupně vybavována pracoviště, specializovaná pro studium reakcí v taveninách, pro různé typy spektrální analýzy, termickou analýzu, pro studium, recyklaci a zneškodňování metalurgických odpadů, aj.

 • V r. 1992 byla při VŠB vytvořena samostatná Centrální analytická laboratoř. Původně byla vybavena přístroji, vyčleněnými z fondu školy a jejím úkolem bylo a je zajišťování analýz nejrůznějších materiálů jak pro katedry VŠB, tak pro externí pracoviště. Řada přístrojů však byla technicky zastaralá a byla postupně nahrazována moderními přístroji (VIS a UV/VIS spektrofotometry, AAS, ICP AES, RFS, IČ spektrometr, kapalinový, plynový i iontový chromatogram, polarograf, aj.) Do této laboratoře přešlo také několik pracovníků Katedry chemie. Náplň Centrální analytické laboratoře se postupně měnila a tak došlo k přeměně na Vysokoškolský ústav chemie materiálů a posléze v Centrum nanotechnologií.

 • Organická chemie byla dosud vyučována v rámci předmětu Chemie v prvních ročnících FMMI i ostatních fakult. Od r. 1992 se začala na Katedře chemie vyučovat jako samostatný předmět.

 • V r. 1993 byly dokončeny v nových budovách VŠB v Porubě laboratoře pro studenty a výuka chemie se do nich přesunula. Bývalé místnosti Katedry chemie v centru Ostravy převzala Ekonomická fakulta. V tomto roce byl zrušen Ústav Teorie hutních procesů při ČSAV a Katedra chemie tím získala nové prostory včetně přístrojů a pracovníků.

 • Po zrušení Katedry Ekologie na HGF byl na Katedře chemie založen Ústav Ochrany životního prostředí v průmyslu, na který přešli pracovníci zrušené katedry v čele s prof. Ing. M. Herčíkem, CSc. Výuka OŽP byla specializací v  oboru Chemické inženýrství. Ústav existoval na Katedře chemie až do vytvoření samostatné Katedry Ochrany životního prostředí v průmyslu v r. 2002. Akademičtí pracovníci Katedry chemie často vedli chemicky zaměřené diplomové práce studentů ostatních kateder FMMI a HGF, ale vlastní specializaci katedra neměla. Proto katedra vyvíjela dlouhodobě iniciativu pro získání chemické specializace v rámci FMMI.

 •  V r. 1995 byl schválen studijní program Procesní inženýrství, garantovaný Katedrou Fyzikální chemie a teorie technologických procesů. Tento program má dodnes dva obory – Chemické inženýrství a Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu. V jejich rámci katedra získala vlastní diplomanty a později i doktorandy.

 • Po odchodu prof. Tržila do důchodu v r. 1997 byl krátce vedoucím katedry prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc., avšak po roce došlo k rozdělení Katedry chemie na dvě samostatné katedry:
  615 Katedru analytické chemie a zkoušení materiálů (vedoucí prof. Ing. Z. Klika, CSc.) a
  617 Katedru chemie (vedoucí prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.).
  Při tomto rozdělení přešel studijní obor Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu pod Katedru analytické chemie a zkoušení materiálů.

  Katedra 615
   byla částečně přestěhována v rámci kampusu VŠB-TU v Ostravě Porubě do budovy N, posluchačské laboratoře zůstaly v původní budově E, stejně jako laboratoře katedry 617.

 • V r. 1999 byl na Katedru chemie 617 z katedry metalurgie, ústavu koksárenství, převeden Ústav chemie a technologie paliv, vedený prof. Ing. M. Kaločem, CSc.
 • 1. 1. 2012 převzal vedení katedry 615 doc. Ing. Petr Praus, Ph.D.
 • K opětovnému vytvoření společné Katedry chemie došlo k 1. 1. 2014. Vedoucím katedry se stal prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.  Uvnitř katedry vznikla čtyři oddělení:

  Oddělení analytické a materiálové chemie
  Oddělení anorganické chemie a elektrochemie
  Oddělení organické chemie a chemie paliv
  Oddělení technické chemie a chemického inženýrství

 • V roce 2019 byla struktura katedry změněna. Vzhledem k společné práci všech členů katedry byla zrušena jednotlivá oddělení a byly vytvořené nové pozice (Koordinátor pro technické záležitosti a Koordinátor pro projekty a spolupráci).