Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabídka spolupráce

Vzhledem ke špičkovému vybavení pracovišť katedry metalurgie a slévárenství nabízíme průmyslovým  partnerům spolupráci, konzultace a poradenství v následujících oblastech:

Oblast metalurgických procesů

 • Injektáž kapalných, plynných a pevných látek do vysoké pece
 • Alternativní metody výroby surového železa a zpracování kovonosných odpadů
 • Vlastnosti železných rud a vlastnosti vysokopecního koksu
 • Termodynamika a kinetika metalurgických reakcí
 • Fyzikální a numerické modelování metalurgických procesů
 • Procesy pánvové a mezipánvové metalurgie
 • Stanovení termofyzikálních vlastností kovů a slitin na přístroji NETZSCH
 • Modelování rozpouštění feroslitin v kovové lázni
 • Koroze žárovzdorných materiálů v kovech a struskách

Optimalizace technologie odlévání a tuhnutí oceli s využitím programu ProCAST

 • Numerické modelování plnění a tuhnutí ocelových ingotů  a plynule litých předlitků v SW ProCAST
 • Možnost predikce objemových vad typu porézity, staženin, makrosegragce, trhlin za tepla či prasklin

Numerické modelování metalurgických procesů s využitím programu CFD ANSYS Fluent

 • Modelování proudění v metalurgických agregátech
 • Modelování rafinace tavenin kovů
 • Modelování homogenizačních procesů v pánvi

Stanovení termofyzikálních a napěťových vlastností 

 • Stanovení teplot likvidů a solidů slitin na bázi železa
 • Stanovení dalších termo-fyzikálních a napěťových vlastností (hustota, viskozita, entalpie, vodivost, Youngův modul, Poissonův poměr) výpočtem v integrované termodynamické databázi CompuTherm

Příprava a hodnocení vlastností formovacích a jádrových směsí

Hodnocení ostřiv

 • provedení granulometrického rozboru 
 • stanovení teploty slinování
 • povedení dilatometrického měření (stanovení teplotní roztažnosti)

Formovací a jádrové směsí

 • rozbor a stanovení pevnostních charakteristik
 • stanovení plynatosti
 • vývoj nových typů anorganických pojiv

Oblast tavení, hodnocení kvality a měření vlastností slitin železa a neželezných kovů

Slitiny železa

 • možnost tavení v elektrických indukčních pecích (i ve vakuu)
 • provedení termické analýzy
 • stanovení obsahu vodíku
 • provedení dilatometrických měření
 • stanovení pevnosti v tahu za zvýšených teplot (blízkých teplotě solidu).

 Slitiny neželezných kovů

 • možnost tavení v elektrických odporových pecích i ve vakuové indukční peci
 • provedení termické analýzy a stupně naplynění u slitin Al
 • provedení dilatometrických měření
 • stanovení pevnosti v tahu za zvýšených teplot (blízkých teplotě solidu).

Výroba uměleckých odlitků - využití netradičních, speciálních metod výroby odlitků

možnost výroby uměleckých odlitků do jednorázových formovacích směsí na bázi olejů, sádry, keramiky včetně návrhu a zpracování modelů pomocí 3D tisku (vosk, ABS plast)

Expertní systém vad odlitků ESVOD (software, 012/14-11-2011_SW).

 • Počítačová podpora identifikace vad odlitků. Software expertního systému dokáže určit vadu podle vnějších příznaků. Jedná se o znalostní systém pro identifikaci 72 druhů vad odlitků.
 • Expertní systém ESVOD vytvořený na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava nabízí slévárnám nástroj pro identifikaci a analýzu příčin vzniku vad na odlitcích a také jsou jednou z možností, jak zajistit vyšší jakost odlitků a snížení nákladů na neshodné výrobky - zmetky.
 • Software ESVOD může sloužit také jako pomůcka pro zaškolení nových zaměstnanců, kteří se zabývají kontrolou a řízením jakosti odlitků