Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Historie katedry

Katedra metalurgie a slévárenství vznikla integrací dvou dřívějších kateder – katedry metalurgie a katedry slévárenství, a to k datu 1.1.2012. Vedoucím celé katedry metalurgie a slévárenství se stal prof. Ing. Karel Michalek, CSc.

Historie katedry metalurgie

Za počátek samostatné existence katedry je možno považovat rok 1904, kdy v Příbrami byla na návrh prof. Rudolfa Vambery rozdělena stolice kovohutnictví. Významný rozvoj katedry nastal za působení prof. Ing. Dr. mont. Jindřicha Šárka, hlavně po rozdělení na samostatnou katedru výroby surového železa a katedru ocelářství vedenou  prof. Ing. Josefem Kašparem.

V  létech 1960-1963 došlo k intenzivnímu rozvoji katedry - byly instalovány nové indukční vysokofrekvenční pece a provedla se rekonstrukce kanceláří v přízemí v Ostravě na tavírnu se středofrekvenčními indukčními pecemi a zařízením pro elektrostruskové přetavování vlastní konstrukce. Toto vybavení umožnilo – spolu s rostoucím personálním obsazením - intenzivní pedagogickou i vědeckovýzkumnou práci katedry. Katedra se v tomto období rozdělila na dva ústavy: ocelářství (vedený prof. Kašparem) a elektrometalurgie (vedený doc. ing. Bůžkem, CSc.)

V roce 1962 došlo s ohledem na potřeby ostravského regionu ke sloučení s katedrou koksárenství. Katedra se později znovu rozdělila na dvě samostatné katedry: katedru výroby surového železa pod vedením prof. Ing. Ludvíka Brože a katedru koksárenství, kterou vedl prof. Ing. Antonín Kozina.

Úspěšně se rozvíjející práce katedry byla násilně přerušena v roce 1970. Z katedry postupně musela odejít z politických důvodů řada pracovníků a zbývající byli v roce 1971 přičleněni do nově vzniklé katedry hutnictví železa a koksárenství. Tuto katedru tvořily čtyři ústavy: Ústav teorie hutnických pochodů, Ústav výroby surového železa Ústav koksárenství, Ústav ocelářství. Vedoucím katedry byl prof. Ing. Bohumil Šplíchal, CSc.

V roce 1980 vznikla samostatná katedra ocelářství, a to po příchodu prof. Ing. Václava Parmy,DrSc.,který se stal jejím novým vedoucím. Po listopadových změnách v roce 1989 se na katedru po politické rehabilitaci a jmenování profesorem vrátil prof. Ing. Zdeněk Bůžek, CSc., který prošel úspěšně konkurzem na vedoucího katedry a nahradil tak prof. Parmu, který odešel do důchodu. Katedra poté umožnila všem bývalým pracovníkům, kterým bylo z politických důvodů znemožněno dokončit vědeckou aspiranturu, podat a řádně obhájit kandidátské disertace.

V roce 1995 došlo ke spojení katedry ocelářství s katedrou železářství a koksárenství a vznikla katedra metalurgie. Původní katedry byly zachovány jako ústavy katedry metalurgie - Ústav železářství a koksárenství, Ústav ocelářství. Funkci vedoucího celé katedry (a současně vedoucího Ústavu ocelářství) vykonával od roku 1995 do února 2009 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc. Ústav železářství a koksárenství přitom řídil doc. Ing. Ján Kret, CSc. V březnu 2009 se vedoucím katedry metalurgie stal prof. Ing. Karel Michalek, CSc.

Historie katedry slévárenství

Katedra slévárenství byla na Vysoké škole báňské ustavena v roce 1952 a její vznik byl vyvolán potřebou vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oboru slévárenství v souvislosti s jeho prudkým rozvojem po druhé světové válce. Velký význam pro existenci Katedry slévárenství měl dřívější ústav Metalurgické technologie, který po velmi známém profesoru Ing. Alexandru Mitínském vedl od roku 1946 neméně známý odborník prof. Dr. Ing. Vladimír Zedník, který zavedl výuku slévárenské problematiky v rozsáhlém předmětu s názvem „Metalurgická technologie II“ a přednášel jej na vysoké odborné úrovni.

V roce 1952 byl do funkce vedoucího nově zřízené Katedry slévárenství jmenován Dr. Ing. Josef Přibyl, který iniciativně a s velkým úsilím začal systematicky budovat katedru slévárenství jak po stránce materiální, tak personální. Katedra začínala ve skromných podmínkách v přízemí nynější budovy Ekonomické fakulty.

Zásluhou prof. Dr. Ing. Josefa Přibyla, DrSc. dosáhla katedra vysokou pedagogickou úroveň, úzce spojenou s vědecko-výzkumnou činností. Prof. Přibyl se veškerou svou činností snažil vytvořit vědeckou školu, charakterizovanou názvem „Teorie slévárenských pochodů“, jako teoretický základ pro vědecké vysvětlení jevů a pochodů, které probíhají při odlévání, tuhnutí a chladnutí odlitků, a to na základě aplikace zákonitostí matematiky, fyzikální chemie, fyziky, chemie, hydrauliky a dalších vědních oborů.

Veškerá činnost katedry slévárenství v uplynulých letech její existence byla cílevědomě orientována na neustálé zkvalitňování výuky slévárenských odborníků formou inženýrského studia pro oblast slévárenské výroby nebo formou vědecké přípravy - dříve aspirantury, dnes doktorantury - pro oblast vědecké a pedagogické činnosti. Od roku 1994 k těmto dvěma formám studia přibylo tříleté studium bakalářské pro obor slévárenství a tříleté bakalářské studium pro obor umělecké slévárenství.

V průběhu let byly průběžně doplňovány laboratorní přístroje a zařízení a rozšiřována přístrojová základna, umožňující nejen experimentální cvičení v rámci výuky, ale také řešení vědeckých projektů a různých výzkumných úkolů.

V roce 2016 došlo k přestěhování slévárenských pracovišť modelárny, formovny a tavírny do nových prostor na budovy na ul. Krásnopolská. Vzniklo tak komplexní pracoviště, které je svým vybavením a rozsahem unikátní a snese srovnání i s renomovanými vysokoškolskými pracovišti.

  Přehled vedoucích pracovníků s uvedenými lety jejich působnosti

  Katedra metalurgie

  prof. Rudolf Vambera

  Ing. Dr. mont. Jindřich Šárek

  prof. Ing. Josef Kašpar

  doc. Ing. Zdeněk Bůžek, CSc.

  prof. Ing. Ludvík Brož, CSc.

  prof. Ing. Antonín Kozina                 1960 -1970 

  prof. Ing. Bohumil Šplíchal, CSc.      1971 - 1979

  prof. Ing. Václav Parma, DrSc.         1980 - 1989

  prof. Ing. Zdeněk Bůžek, CSc.          1989 - 1995

  prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.                 1995 - 2009

  prof. Ing. Karel Michalek, CSc.          2009 - dosud 

  (v r. 2012 byla katedra metalurgie integrována s katedrou slévárenství)

   

  Katedra slévárenství

  prof. dr. Ing. Josef Přibyl, DrSc.       1952 - 1969

  prof. Ing. Stanislav Slovák, CSc.      1970 - 1990

  doc. ing. Vladimír Vondrák, CSc.      1990 - 1992

  prof. Ing. František Havlíček, CSc.    1992 - 1994

  doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.           1994 - 2003

  prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.             2003 - 2011