Studijní program Moderní produkce a zpracování kovových materiálů

Informace pro uchazeče

Bakalářský studijní program Moderní produkce a zpracování kovových materiálů je, kromě získání širokého přírodovědného a aplikovaného základu, zaměřen na výchovu odborníků se základními znalostmi z oblasti moderních technologií produkce železa a oceli, slévárenství železných a neželezných kovů a objemového tváření.

Mezi typické pracovní pozice lze zařadit: technologa výroby (metalurga, slévače, tvářeče), vedoucího výroby, obchodního referenta, výzkumného pracovníka, projektového manažera, výpočtáře.

Zaměstnavateli tak mohou být ocelárny, slévárny, kovárny, válcovny, strojírny, nástrojárny, metalurgické a metalografické laboratoře či výzkumné metalurgické instituce.

Aktuální poptávka po absolventech daného zaměření převyšuje nabídku.Popis programu

Hlavní cíle studia vyplývají z nutnosti naplnit příslušný profil absolventa a lze je formulovat následovně:

• Získání znalostí v předmětech přírodovědného a aplikovaného základu, které umožní dostatečně fundovaný přístup k problematice v profilových předmětech.
• Získání odpovídajících odborných znalostí a dovedností z oblasti teorie a moderní technologie výroby a zpracování železa a oceli, jejího zpracování a odlévání, následného tváření, včetně tváření neželezných kovů a také v oblasti technologie výroby odlitků z různých kovů a slitin.
• Příprava bakaláře jako metalurgického odborníka, technologa, apod. schopného technicky i organizačně zvládnout výše uvedené oblasti.
• Získání všeobecných kompetencí odpovídajících bakalářskému stupni studia – měkké dovednosti, jazyková vybavenost, schopnost týmové práce, prezentace výsledků apod.


Odborné znalosti absolventa

• Umí charakterizovat základy moderní a soudobé technologie výroby železa a oceli, slévárenské technologie i technologie tváření železných i neželezných kovů. Ovládá základní principy technologie výroby železa a oceli, slévárenské technologie a technologie tváření materiálů.
• Prokazuje znalost základních teoretických principů souvisejících s technologiemi výroby železa a oceli, slévárenskou technologií a s technologií tváření materiálů. Ovládá základní metody statistického zpracování dat a umí charakterizovat základní procesy spojené s využíváním tepelné energie v průmyslu. Na odpovídající úrovni umí využívat moderní metody modelování v oblasti technologie výroby oceli nebo slévárenské technologie nebo při modelování tvářecích procesů.
• Prokazuje znalosti z oblasti dopadu metalurgické výroby na životní prostředí a z oblasti teorie sdílení tepla a proudění.


Odborné dovednosti absolventa

• Je schopen se podílet na řešení úkolů v oblastech soudobých technologií výroby železa a oceli, slévárenské technologie a technologie tváření materiálů.
• Je na úrovni odpovídající bakalářskému studiu schopen využít základní metody teoretického a experimentálního výzkumu v oblastech výroby železa a oceli, slévárenské technologie a tváření materiálů.
• Je schopen při řešení dílčích úkolů využívat základních metod statistické analýzy a částečně moderní numerické metody modelování.


Obecné způsobilosti absolventa

• Absolvent disponuje v dostatečné míře tzv. měkkými dovednostmi, je jazykově vybaven znalostí alespoň jednoho cizího jazyka na úrovní B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce, je připraven pro týmovou práci atd.Uplatnění absolventa

Absolventi studijního programu Moderní produkce a zpracování kovových materiálů mohou nalézt uplatnění jako specialisté v oblasti technologie výroby železa a oceli, nebo slévárenské technologie, či tváření kovových materiálů nejen v metalurgických a strojírenských podnicích na pozicích technologů, ale také ve výzkumných organizacích na pozicích výzkumníků, nebo jako specialisté ve společnostech zabývajících se distribucí či dalším zpracováním hutních výrobků.
Typickými zaměstnavateli tak mohou být ocelárny, slévárny, kovárny, válcovny, strojírny, nástrojárny, metalurgické a metalografické laboratoře či výzkumné metalurgické instituce.
Mezi typické pracovní pozice lze zařadit: technologa výroby (metalurga, slévače, tvářeče), vedoucího výroby, obchodního referenta,výzkumného pracovníka, projektového manažera, výpočtáře.
Aktuální poptávka po absolventech daného zaměření převyšuje nabídku.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0715A270006
Název česky Moderní produkce a zpracování kovových materiálů
Název anglicky Modern Production and Processing of Metallic Materials
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra metalurgie a slévárenství
Garant doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Klíčová slova tváření a úprava materiálů
slévarenské technologie
odlévání železa, oceli, neželezných kovů
materiály a metalurgie
výroba železa a oceli