Studijní program Umělecké slévárenství

Informace pro uchazeče

Tento unikátní studijní program vhodným způsobem spojuje slévárenské technologie a tvorbu uměleckých děl, zejména pak uměleckých odlitků ze slitin železa a neželezných kovů. Přestože je VŠB-TUO technicky zaměřená škola, nabízí studentům tohoto programu využití jejich výtvarného vzdělání ve vysokoškolském bakalářském studiu, po jehož absolvování se mohou uplatnit jako odborníci při odlévání předmětů uměleckého i průmyslového designu. Studijní program je koncipován jako kombinace základů přírodovědných a humanitních oborů s materiálově-technologickými předměty a disciplínami zaměřenými na uměleckou tvorbu. Koncepce výuky je založena na spojení poznatků z oblasti slévárenství s výrobou uměleckých odlitků.

Popis programu

Bakalářský studijní program Umělecké slévárenství je koncipován jako kombinace základů přírodovědných a humanitních oborů s materiálově-technologickými předměty a disciplínami zaměřenými na uměleckou tvorbu.
Studijní program je proto koncipován tak, že v prvních semestrech jsou obsaženy především základní teoretické předměty přírodovědného, humanitního a aplikovaného základu. Na ty postupně navazují základní teoretické předměty a následně předměty profilujícího základu. V rámci studijního programu studenti získají i hlubší znalosti z oblasti počítačové grafiky a zpracování dat, keramických materiálů, řízení technologických procesů a základů ekonomiky, chemie a matematiky. Bakalářské práce jsou orientovány zejména na stěžejní oblasti studijního programu.

Odborné znalosti absolventa

Studenti studijního programu Umělecké slévárenství si v jeho průběhu osvojí v odpovídající šíři a míře podrobnosti znalosti z oblasti slévárenských technologií (Teorie a technologie slévárenství, Formovací materiály, Metalurgie slévárenských slitin, Počítačová podpora ve slévárenství, Praktikum z tavení slitin, Praktikum z formovací a licí techniky, Stroje a zařízení sléváren) a z humanitně a umělecky zaměřené oblasti (Dějiny výtvarného umění, Kresba, Modelování, Dějiny hutnictví a slévárenství).

Odborné dovednosti absolventa

Typický absolvent je schopen s využitím odborných znalostí řešit úkoly v oblasti slévárenské technologie včetně tvorby návrhu uměleckého artefaktu (plastika, medaile, pamětní deska) a jeho následné převedení odléváním do kovu. Je schopen také podle předlohy restaurovat historické umělecké odlitky. Absolvent je schopen vytvořit cizelováním a povrchovou úpravou konečný tvar a povrch uměleckého díla. Absolventi umí aplikovat získané teoretické i praktické dovednosti s uměleckými odlitky i v praxi sléváren průmyslových odlitků.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi disponují v dostatečné míře i obecnými způsobilostmi. Jsou schopni používat své získané znalosti a dovednosti ve studovaném oboru spolu s osobními, sociálními a metodickými schopnostmi při práci, ale i při svém dalším profesním studiu nebo při svém osobním rozvoji, a to v míře přenositelné i mimo studovaný obor. Jsou schopni srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení.

Uplatnění absolventa

Absolventi studijního programu Umělecké slévárenství se mohou věnovat samostatné umělecké tvorbě se znalostí slévárenských technologií. Rovněž mohou být zaměstnáni ve slévárnách zabývajících se odléváním uměleckých odlitků. Mohou také vykonávat středně technické funkce ve slévárnách průmyslového charakteru.
Typickými pracovními pozicemi absolventů jsou umělecký slévač, slévárenský technolog či výzkumný pracovník.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0214A270001
Název česky Umělecké slévárenství
Název anglicky Art Foundry Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra metalurgie a slévárenství
Garant doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Klíčová slova umělecké slévárenství
výroba odlitků