Určení teplotní závislosti tzv. meze kluzu různých kovových materiálů plastometrickými zkouškami tahem či tlakem. 

Kontakt: