Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

vynikající pomůckou Vám může být kurz na stránkách knihovny VŠB - TUO :

https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/informacni-gramotnost/citovani/

nebo další užitečné odkazy, ze kterých bylo čerpáno při sepisování tohoto stručného přehledu.

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html

http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf

http://dspace.vsb.cz/bitstream/10084/78273/3/bibliograficke-citace-tkacikova.pdf

Některé Vzory pro bibliografické citace podle ČSN ISO 690

Monografické publikace (knihy, skripta)

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran (svazků). ISBN.

Příklady:

COOK, C. J.; KERSE, C. S. E.C. merger control. 3rd ed. London : Sweet & Maxwell, 2000. xxxi, 376 s. ISBN 0-421-66080-5.

HEROUT, Pavel.Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice : Kopp, 2001. 269 s. ISBN 80-85828-21-9.

Názorné ukázky na internetu:

https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/informacni-gramotnost/citovani/ (názorné ukázky)

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html (nejčastěji užívané styly, ISO 690 a ISO 690-2, tištěná monografie)

Upozornění

  • Název píšeme kurzivou
  • Nebylo-li citované knize přiděleno standardní číslo ISBN, je posledním prvkem v bibliografické citaci údaj o rozsahu.
  • Je-li v knize použito dvojí stránkování, pak je nezbytné v údajích o rozsahu uvést oba údaje. Například takto: xii, 285 s.

Článek v odborném časopise

[ÚDAJE O ČLÁNKU.] Autorské údaje. Názvové údaje. [ÚDAJE O ZDROJOVÉM DOKUMENTU.] Název. Rok vydání, ročník, číslo, strany od-do. ISSN.

Příklady:

FEBER, Jaromír. Metodologické poznámky nejen ke studiu ruské náboženské filosofie. Filosofický časopis. 2007, roč. 55, č. 5, s. 721-738. ISSN 0015-1831.

OBALOVÁ, Lucie; BERNAUER, Bohumil. Katalytický rozklad oxidu dusného. Chemické listy. 2003, roč. 97, č. 5, s. 255-259. ISSN 0009-2770. Dostupný též z WWW: <http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2003_05_02.pdf>.

Názorné ukázky na internetu:

https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/informacni-gramotnost/citovani/

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html (nejčastěji užívané styly, ISO 690 a ISO 690-2, tištěný časopisecký článek)

Upozornění

  • Standardní číslo ISSN se v bibliografické citaci článku podle normy ČSN ISO 690 neuvádí. Vzhledem k tomu, že jde o údaj, který je používán v bibliografických bázích dat, v knihovních katalozích aj., je vhodné jej uvádět, neboť identifikuje zdrojový dokument.
  • Pokud je citovaný článek dostupný rovněž v elektronické verzi na webu nakladatele, je možné bibliografické údaje doplnit i touto informací s uvedením adresy dokumentu.
  • U více než tří autorů se píše pouze jeden s dodatkem aj., např. ALTMAN, Jiří., aj., nebo "et al."; pro citaci v angličtině.
  • Křestní jména lze omezit na iniciály za předpokladu, že to neznejistí identitu dané osoby.

Článek ve sborníku příspěvků

[ÚDAJE O ČLÁNKU.] Autorské údaje. Názvové údaje. In [ÚDAJE O ZDROJOVÉM DOKUMENTU.] Autorské údaje. Názvové údaje. Údaje o vydání. Nakladatelské údaje a datum vydání, údaje o rozsahu – lokaci příspěvku ve zdrojovém dokumentu (strany od-do). Standardní číslo.

Příklady:

NOVOTNÝ, K. Vliv teploty na deformační odpor vybraných mosazných slitin. In Sborník z konference Tvařitelnost kovů. Ostrava : Tanger, 1997, s. 9-14.

ČABLÍK, Vladimír; FEČKO, Peter. Možnost aplikace bakterií Thiobacillus ferrooxidans na popílek z elektrárny Vřesová. In FEČKO, Peter (ed.). Recyklace odpadů IV : 27. 10. 2000, VŠB-TU Ostrava. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000, s. 247-250. ISBN 80-7078-822-4.

Názorné ukázky na internetu:

https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/informacni-gramotnost/citovani/

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html (nejčastěji užívané styly, ISO 690 a ISO 690-2, příspěvek do tištěného sborníku)

Upozornění

  • V bibliografické citaci článku ze sborníku, případně v citaci části monografické publikace, je nutné před údaji o zdrojovém dokumentu uvést slovo In (za tímto slovem se neuvádí žádné interpunkční znaménko!)
  • Zde se neudává místo konání konference, ale tzv. nakladatelské údaje, tj. místo, nakladatel nebo vydavatel a rok vydání.

Elektronické zdroje

V případe elektronických zdrojů je třeba uvést:

Druh média (nosiče)– u online seriálu, programu a databází. Podle normy ISO 690-2e by tento údaj mel být i u všech dalších online zdrojů (www stránek, dokumentu na FTP apod.)

[online] nebo [CD-ROM] nebo [disketa 3,5”]

Prístup ke zdroji– u všech on-line dokumentu povinný údaj.

URL <http://www.willey.com>

<http://www.willey.com>

Dostupné z: http://www.willey.com

Verze– povinné nejen u počítačových programu, ale i u všech online zdrojů.

Datum citace– velice důležitý (povinný pro on-line zdroje) údaj, který dokumentuje, z jaké verze dokumentu bylo citováno (úpravy v dokumentu apod.) Je možné uvádět:

[citováno 1999-10-11] nebo [citováno 9.května 1997] nebo [cit. 1999-12-10]

Příklady:

článek v elektronickém seriálu:

HEJTING, Ingo. Interconnectivity and the hybrid library. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 1999-12-31]. Dostupné z <http://ikaros.ff.cuni.cz>.

SHEMIRAMI, Barmak. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize 20.1.1998 [cit.1999-12-05]. Dostupné z: <http://www.ilap.com/nsn>.

Názorné ukázky na internetu:

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html (nejčastěji užívané styly, ISO 690 a ISO 690-2, elektronické dokumenty …)

Přeji mnoho úspěchu při sepisování vašich prací a složitější bibliografické citace určitě najdete v uvedených odkazech.