Katedra je garantem studijního oboru Ekonomika a management v průmyslu v presenčním i kombinovaném bakalářském a navazujícím magisterském studiu a současně školícím pracovištěm akreditovaného studijního programu Řízení průmyslových systémů doktorského studia. Mimo garance studijních oborů katedra zajišťuje i výuku ekonomiky a managementu pro ostatní obory fakulty.

Absolventi uvedených oborů získávají vzdělání ekonomického odborníka a manažera, propojené s technickými znalostmi z oblasti metalurgie, chemie a strojírenství. Zaměření oborů reaguje na vysokou poptávku průmyslových podniků a společností po manažerech a specialistech s vyváženou kombinací ekonomicko-technických znalostí.

Ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky katedra vytváří progresivní a interaktivní výukové nástroje a materiály, sdružené do Integrovaného systému modulární počítačové podpory výuky. Takto orientovaná výuky zaručuje získání praktických dovedností a myšlení v ekonomicko-technických souvislostech a zvyšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Katedra aktivně spolupracuje s průmyslovými podniky a předními univerzitními pracovišti u nás i v zahraničí. Její pracovníci působí v řadě profesních organizací. Katedra je garantem mezinárodního kongresu Carpathian Logistics Congress a sekce Ekonomika a řízení metalurgické výroby mezinárodní konference Metal, která je indexována ve světové databázi Web of Science (USA).

Vědecko-výzkumná, expertizní a projekční působnost katedry je orientována na logistický a výrobní management, ekonomiku a finanční řízení, manažerské rozhodování a informatiku průmyslové sféry. Katedra je řešitelem řady inovačních projektů zadaných podnikatelskou praxí a spoluřešitelem velkých multidisciplinárních vědecko-výzkumných projektů fakulty. Výsledky své vědecké práce pracovníci katedry pravidelně publikují v prestižních zahraničních časopisech.