Katedra v celé své působnosti udržovala a nadále udržuje kontakty s praxí, zejména metalurgickými podniky, s výrobními, výzkumnými, projekčními a jinými účelovými institucemi orientovanými na metalurgickou a strojírenskou výrobu. Spolupráce s praxí se váže k odborné i pedagogické činnosti. V odborné oblasti jde především o řešení konkrétních vědeckovýzkumných úkolů zadaných podnikatelskou praxí. Průmyslovým podnikům katedra "dodává" na základě pravidelných jednání s managementem, prostřednictvím zadání diplomových prací, případně i dílčích pracovních úvazků "testované" pracovníky pro sféru ekonomiky a managementu podniku.

Pracovníci katedry jsou členy a aktivně se podílejí na činnosti následujících profesních sdružení a organizací: American Management Association - Management Centre Europe, Komora logistických auditorů České republiky, Logistická akademie, Česká marketingová společnost, Komora auditorů České republiky, Česká statistická společnost. Dále působí jako soudní znalci, rozhodčí u Rozhodčího soudu při HK a AK, správcové konkurzní podstaty, finanční a účetní auditoři, logističtí auditoři a poradci.

Z hlediska mezinárodní odborné spolupráce má katedra (kromě fakultních partnerských univerzit) velmi blízké vazby s National University of Science and Technology "MISIS" (Rusko), AGH University of Science and Technology (Polsko), Lodz University of Technology (Polsko), University of Zielona Gora (Polsko), Opole University (Polsko), Technickou univerzitou v Košicích a Univerzitou Pardubice. V rámci spolupráce probíhá hostování akademických pracovníků, výměny studentů (zejména v rámci programu Erasmus), řešení společných odborných témat, jejichž výsledkem jsou společné publikace, účast na státních závěrečných zkouškách apod. Odborné kontakty jsou pak udržovány s dalšími cca deseti českými a zahraničními pracovišti obdobného zaměření.