Studijní program Řízení průmyslových systémů

Informace pro uchazeče

Studijní program představuje vyvážené propojení znalostí průmyslové manažerské ekonomiky, teorie a metodologie průmyslového managementu se znalostmi technickými a technologickými. Je orientován zejména na výrobní systémy metalurgického, chemického a strojírenského průmyslu. Program pokrývá oblasti ekonomiky a managementu průmyslových systémů, moderního managementu kvality a progresivních informačních technologií.

Popis programu

Studijní program vychází ze systémového, integrálního pojetí řízení průmyslových aktivit a procesů v podmínkách tržní ekonomiky. Jako vyvážené propojení znalostí průmyslové podnikatelské ekonomiky, teorie a metodologie průmyslového managementu se znalostmi technickými a technologickými, je studijní program orientován zejména na výrobní systémy ve sféře metalurgické, chemické a strojírenské, avšak zasahuje i do oblasti nevýrobní sféry. Zajišťování ekonomické viability těchto systémů v rámci globalizované ekonomiky vyžaduje respektování principů logistického, procesního a projektového řízení, principů moderního managementu kvality a pokročilých metod integrovaného managementu obecně, řízení všech forem podnikatelského rizika, uplatňování noetického i normativního efektu matematického modelování, pokročilých matematicko-statistických metod, metod umělé inteligence a progresivních informačních technologií.

Odborné znalosti absolventa

- Řízení a manažerské rozhodování při respektování ekonomických, technickoorganizačních, logistických specifik metalurgické, chemické a strojírenské výroby. Reflexe teorie omezení v reálných řídicích procesech.
- Manažerská ekonomika a její technická a technologická specifika v metalurgických, chemických a strojírenských výrobních systémech. Ekonomická diagnostika.
- Metody a nástroje moderního managementu kvality a jejich uplatnění ve výrobní i nevýrobní sféře. Speciální statistické metody managementu kvality. Pokročilé postupy plánování a zlepšování kvality.
- Modelování a simulace dynamických systémů. Teorie optimálního řízení. Projekce a programování informačních systémů.

Odborné dovednosti absolventa

- Koncipování strategie průmyslového podnikatelského subjektu. Řízení majetkové a kapitálové struktury podnikatelského subjektu. Řízení inovací. Podnikový controlling.
- Zavádění a udržování systémů managementu kvality a integrovaných systémů managementu. Aplikace systémového přístupu k řešení problémů v oblasti kvality produktů a procesů. Aplikace statistických metod.
- Tvůrčí řešení jednotlivých prvků řídicích systémů a jejich integrace.
- Analýza, navrhování a realizace automatické regulace technologických procesů – s využitím moderních metodik, novodobých měřících, počítačových systémů.
- Formování a řízení pracovního týmu. Argumentované hodnocení výsledků týmové práce.
- Pedagogické působení na bázi odborných znalostí a zobecňovaných zkušeností absolventa.

Obecné způsobilosti absolventa

- Schopnost samostatného rozhodování v podnikatelské sféře – s uvážením působení v konkurenčním prostředí globalizované ekonomiky.
- Schopnost identifikace problémů, jejich analýzy a rozhodování o jejich řešení – na všech úrovních managementu průmyslového podnikatelského subjektu. Generování variant rozhodování a volba optimální varianty z pozic několika nezávislých i vzájemně závislých kritérií optimality.
- Schopnost řízení lidí – výběr, hodnocení, odměňování podle výkonu. Řízení tvůrčích týmů. Koučování.
- Schopnost prezentace ekonomické a manažerské způsobilosti, řešitelských postupů při řešení problémů v alespoň jednom světovém jazyce.

Uplatnění absolventa

Řízení průmyslové podnikatelské činnosti na různých úrovních. Finanční, marketingové, projekční a výzkumné instituce. Představitelé managementu průmyslových podniků, představitelé managementu pro systémy řízení kvality a integrované systémy managementu, inženýři kvality a specialisté v různých výrobních i nevýrobních organizacích. Oblast modernizace technologických i výrobních procesů na bázi automatizace, vytváření a využívání počítačových sítí, zavádění a správy podnikových řídicích a informačních systémů.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód P3925
Název česky Řízení průmyslových systémů
Název anglicky Management of Industrial Systems
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Klíčová slova management kvality
automatizace
ekonomika podniku
průmyslové technologie
management