Ekonomika a management v průmyslu

Informace pro uchazeče

Student získá kvalitní znalosti z oblasti ekonomiky, financí, účetnictví, managementu, marketingu, obchodu, logistiky, výroby a personalistiky v kombinaci se znalostmi průmyslových technologií. Vysoká kvalita vzdělání je zaručena prakticky a interaktivně orientovaným způsobem výuky v moderních počítačových učebnách a špičkovými vyučujícími (poradci, auditoři, soudní znalci). Současně bude získávat cenné zkušenosti díky kontaktu s praxí, především s metalurgickými, strojírenskými podniky a automobilovým průmyslem. Takto zaměřený odborník najde uplatnění ve středním a vrcholovém managementu průmyslových společností nebo jako vedoucí podnikových útvarů a útvarů finančních a státních organizací.

Popis

Cílem specializace Ekonomika a management v průmyslu je aplikace získaných teoretických poznatků do praktických syntetických závěrů a schopnost samostatně řešit problémy podnikových funkcí (výrobní, personální, vědecko-technické, obchodní a finanční) ve věcných, ekonomických, organizačních, informačních a řídících souvislostech.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi studijního programu:
• prokazují znalosti podstaty řízení průmyslových, zejména metalurgických, chemických a energetických technologií s důrazem na znalostní interdisciplinaritu;
• prokazují znalosti konvenčních i nekonvenčních metod modelování, technického měření a experimentálních metod a optimálního řízení;
• znají principy, metody a nástroje podnikatelské ekonomiky a pokročilého řízení ekonomických systémů v oblasti průmyslových technologií;
• mají znalosti o průmyslovém podniku jako ekonomickém systému;
• znají finanční a ekonomické řízení průmyslového podniku a jeho vazby na podnikatelské prostředí;
• prokazují znalosti v oblasti metod exaktního rozhodování, modelování a multikriteriálního hodnocení podnikových procesů;
• prokazují znalosti pokročilých koncepcí, přístupů, metod a nástrojů moderního managementu kvality a integrovaných systémů managementu, včetně speciálních statistických metod;
• prokazují znalosti principů řízení složitých průmyslových systémů na bázi programovatelných logických automatů, podnikových informačních systémů a moderních metod řízení včetně metod umělé inteligence.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi studijního programu jsou schopni samostatně a tvůrčím způsobem:
• aplikovat na základě znalostí podstaty průmyslových technologií, zejména metalurgických, strojírenských a automobilového průmyslu nástroje z oblasti managementu kvality a ekonomického a finančního řízení podniku;
• uplatňovat metody manažerského rozhodování při hledání optimálního řešení problémů;
• ověřovat nové postupy výroby z hlediska kvality produkce a volit vhodné způsoby řízení kvality;
• zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby a její řízení s uplatněním moderních trendů v oblasti řízení průmyslových procesů;
• navrhovat optimální uspořádání strojů a přípravků, toku materiálu, návaznosti pracovišť z hlediska jejich řízení a informačního a komunikačního provázání;
• provádět monitoring technologických postupů a vytvářet analýzy a koncepce inovací kontrolních a řídicích systémů dle potřeb průmyslových procesů;
• koncipovat strategie podnikatelského subjektu a strategie plánování a zlepšování kvality;
• aplikovat nástroje z oblasti ekonomického a finančního řízení podniku;
• uplatňovat metod manažerského rozhodování při hledání optimálního řešení problémů, hodnocení, zlepšování a projektování podnikových procesů;
• uplatňovat tvůrčí řešení různých aspektů pokročilých systémů managementu kvality a integrace těchto systémů s dalšími subsystémy managementu;
• provádět pokročilé analýzy, návrhy a realizace automatizačních systémů technologických procesů průmyslových podniků prostřednictvím aplikace moderních počítačových, měřících a automatizačních prostředků;
• podílet na týmové spolupráci, ale i vést tvůrčí týmy při řešení problémů v oblasti průmyslového managementu na průmyslově-aplikační bázi i na bázi výzkumné.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi disponují obecnými způsobilostmi v rozsahu, který je definován národními deskriptory českého kvalifikačního rámce s důrazem na schopnost komunikace, řídicí a organizační schopnosti, schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce aj.
Absolvent specializace Ekonomika a management v průmyslu je obeznámen se základními teoretickými pokročilými poznatky o ekonomice, strategii a rozvoji průmyslového podniku, rozumí podstatě ekonomiky průmyslového podniku, dokáže aplikovat záskané teoretické poznatky do praktických závěrů. Absolvent získá přehled o organizaci, managementu, o procesech ve firmě, o přístupech k řízení a financování podniku a o sledování a vyhodnocování jeho hospodářské činnosti při existenci různých podmínek jejich realizace.

Uplatnění absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Management kvality a řízení průmyslových systémů nalezne uplatnění jako představitel managementu pro systémy managementu kvality a jako inženýr kvality v různých průmyslových organizacích, v oblasti modernizace integrovaného systému řízení průmyslových, zejména výrobních systémů ve sféře metalurgické, chemické a strojírenské výroby a automobilového průmyslu v rámci zavádění konceptu Industry 4.0. a také ve firmách a institucích zabývajících se poradenskou, projekční a výzkumnou činností v dané oblasti.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód S02
Název česky Ekonomika a management v průmyslu
Název anglicky Economics and Management in Industry
Standardní délka studia 2 roky
Garant prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.