Vědeckovýzkumná a vývojová činnost této katedry je orientována zejména na metalurgii a strojírenství, a to především na:

  • plánování a řízení výroby, řízení průmyslových logistických a dodavatelských řetězců,
  • manažerské rozhodování, využívání exaktních metod v rozhodovacích procesech průmyslových podniků, informační a počítačovou podporu rozhodovacích procesů,
  • efektivnost, ekonomickou diagnostiku a řízení průmyslových procesů,
  • konkurenceschopnost a inovativnost průmyslového podniku v podmínkách globalizace ekonomiky.

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti katedry jsou publikovány v prestižních světových časopisech a sbornících mezinárodních konferencí vedených v databázi Web of Science společnosti Thomson Reuters. 


Katedra je garantem Symposia F Ekonomika a řízení metalurgické výroby mezinárodní konference metalurgie a materiálů Metal, která je indexována ve WoS. Dále je katedra garantem mezinárodního kongresu Carpathian Logistics Congress (CLC), u něhož v současné době indexace WoS probíhá. K dalším odborným akcím, které katedra v posledním období garantovala a pořádala patří mezinárodní konference Finanční a logistické řízení, workshop Drát - významná surovina pro nové technologie a nové výrobky a workshop Diamant a jeho aplikace v průmyslových výrobcích a technologiích.