Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Služby nabízené katedrou materiálového inženýrství v kooperaci s RMTVC

 • Expertizní činnost v oblasti kovových materiálů
 • Strukturní rozbory kovových materiálů

 • za použití světelné mikroskopie:
  • charakterizace makrostruktury a mikrostruktury materiálů,
  • stanovení velikosti zrna v polykrystalických materiálech,
  • hodnocení mikročistoty ocelí,
  • stanovení hloubky nauhličení/nadusičení materiálů po chemicko-tepelném zpracování,
  • stanovení hloubky oduhličení materiálu,
  • hodnocení mikrotvrdosti v rozsahu zatížení 10 g – 1 kg.
 • za použití řádkovací elektronové mikroskopie:
  • fraktografické rozbory porušených zkušebních vzorků a strojních součástí,
  • stanovení lokálního chemického složení vzorků pomocí rtg spektrální mikroanalýzy (EDX),
  • studium mikrotextury a identifikace fází pomocí techniky EBSD.
 • za použití prozařovací elektronové mikroskopie:
  • analýza precipitačních reakcí v technických materiálech,
  • substrukturní analýza materiálů.
 • Tepelné zpracování kovových materiálů, čelní zkouška prokalitelnosti.
 • Základní mechanické zkoušky kovových materiálů (měření tvrdosti, zkouška tahem, tlakem, ohybem, zkouška vrubové houževnatosti, únavové zkoušky).
 • Korozní zkoušky (elektrochemické zkoušky, zkoušky v komoře se solnou mlhou a v kondenzační siřičité komoře, korozní praskání).