Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra materiálového inženýrství zajišťuje výuku materiálově orientovaných předmětů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství. V oborovém studiu připravuje odborníky s hlubokými znalostmi o vnitřní stavbě (struktuře) klasických i speciálních materiálů, o jejich užitných vlastnostech, o vztazích mezi strukturou a vlastnostmi, dále o mechanismech degradace materiálů a o možnostech technologického ovládání vlastností technických materiálů. Připravuje také kvalifikované odborníky pro volbu materiálů (kovy a jejich slitiny, plasty, konstrukční keramika, kompozity) z hlediska jejich optimálního použití.

12

Absolventi studia nacházejí uplatnění ve výrobní i komerční sféře, v oblasti projekce, ale také v oblasti výzkumu a vývoje. Konkrétními výrobními obory, kde mohou absolventi nalézt uplatnění, jsou různá odvětví strojírenského průmyslu, včetně automobilového průmyslu, metalurgie, elektrotechnický průmysl a energetika. Absolventi mohou najít uplatnění i ve vzdělávacích institucích.

Katedra rovněž zajišťuje specializační kurzy pro středoškolské a vysokoškolské pracovníky v oblastech koroze a protikorozní ochrany, metalografie a zkušebních metod materiálů.

Od akademického roku 2014/2015 katedra zabezpečuje výuku nového studijního oboru „Progresivní technické materiály“ v bakalářském studiu i v navazujícím magisterském studiu.

Absolventi navazujícího magisterského studia mají možnost pokračovat v doktorském studijním programu s názvem Materiálové vědy a inženýrství. Při řešení témat svých prací mohou využívat moderní experimentální techniku dostupnou na VŠB – TUO, případně mohou část své práce realizovat na zahraničních pracovištích.   

Odborná činnost katedry je velmi široká a zahrnuje zejména výzkum vztahů mezi vnitřní stavbou technických materiálů, jejich vlastnostmi a mechanizmy degradace. Jedná se o materiály kovové (železné i neželezné), ale i technickou keramiku, kompozitní materiály, polymery. Pro zajištění pedagogického procesu i vědecko-výzkumné činnosti je katedra vybavena řadou moderních experimentálních zařízení, která se nacházejí v pěti laboratořích.

34

Katedra má v rámci řešení výzkumných projektů širokou spolupráci s dalšími subjekty v České republice, a to jak s ústavy AV ČR a vysokoškolskými pracovišti, tak s výzkumnými ústavy a průmyslovými firmami. V rámci technické pomoci průmyslové sféře je na katedře prováděna řada technických expertíz. Mezi významné zákazníky z průmyslové sféry patří např. Vítkovice Group, ArcelorMittal Ostrava, Třinecké železárny, Bonatrans, Hyundai, Novogear, ČEZ, Doosan Škoda Power, Škoda Electric, Fosfa, KSK, Bochemie, atd.

Významná je i mezinárodní spolupráce s řadou univerzit, např. Politechnika Opolska, Politechnika Śląska Gliwice, TU Košice, Žilinská univerzita, Yokohama National University, atd. V rámci mezinárodní spolupráce katedra organizuje semináře a workshopy, které jsou zaměřeny především na metody hodnocení struktury a vlastností materiálů, studium mechanismů porušení a lomu součástí. Na těchto seminářích přednášejí významní domácí i zahraniční odborníci v oboru materiálového inženýrství a zkušenosti s prezentací svých výsledků zde rovněž získávají doktorandi.