Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace  je jedním ze dvou vysokoškolských pracovišť v České republice, které zajišťují výuku a vědeckovýzkumnou činnost v oblasti neželezných kovů a jejich slitin od jejich výroby, charakterizace vlastností až po jejich následné zpracování. Velká pozornost je věnována také zpracování druhotných surovinových zdrojů neželezných kovů s cílem zpětného získávání kovů a zároveň řešení ekologických problémů.

Katedra garantuje v současnosti studijní obor „Recyklace materiálů“  (v bakalářském i navazujícím magisterském studiu), od akademického roku 2014/15 se spolupodílí na zajištění výuky  v  oboru „Progresivní technické materiály“  a  od akademického roku 2016/17 garantuje obor „Biomechanické inženýrství“ (v navazujícím magisterském studiu). Oba velmi perspektivní obory, které katedra garantuje, vznikly v odezvě na požadavky firem, tedy z hlediska rostoucího významu ekologického charakteru výroby a nutnosti využití odpadních materiálů jako druhotných surovin na straně jedné, a z hlediska zvyšujících se nároků na biologickou a biomechanickou kompatibilitu materiálů implantovaných do lidského těla na straně druhé.

Zkušenosti s přípravou vysoce čistých kovů, monokrystalů vysokotavitelných kovů s definovanými vlastnostmi  a zejména speciálních slitin, jakými jsou superslitiny, paměťové materiály, intermetalické slitiny apod. jsou studentům předávány ve výuce například prostřednictvím předmětů: Progresivní materiály, Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku, Nanomateriály, Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu, Biokompatibilní materiály, Materiály pro jadernou techniku, Technologie speciálních slitin, Prášková metalurgie a j.  

Katedra se podílí na přípravě odborníků s praktickými znalostmi o materiálech (slitiny hliníku, hořčíku, titanu, niklu, mědi, a dalších kovů), zejména znalostmi o jejich užitných vlastnostech v souvislosti s jejich strukturou, přípravou a zpracováním. Z tohoto důvodu naleznou absolventi výše jmenovaných oborů uplatnění jak ve výrobní či recyklační, tak v obchodní sféře, ale také jako pracovníci v oblasti výzkumu technických materiálů nebo ve vzdělávacích institucích. 

Studenti našich oborů se uplatní zejména v podnicích, kde se vyrábějí a zpracovávají  materiály na bázi neželezných kovů, jejich slitin a intermetalických sloučenin. Zde mohou absolventi uplatnit teoretické i praktické poznatky o výrobě, zpracování, rafinaci a dalších formách zvyšování užitných vlastností materiálů, včetně vazby mezi metalurgickými postupy zpracování a  vlastnostmi vyrobených materiálů. Absolventi naleznou rovněž uplatnění v podnicích a firmách zabývajících se úpravou a recyklací druhotných surovinových zdrojů neželezných kovů. Dále se absolventi mohou uplatnit v podnicích elektrotechnického a elektronického průmyslu při přípravě a hodnocení materiálů pro tyto oblasti.

Nemalou měrou se na katedře rozvíjí i obor práškové metalurgie zejména v oblasti speciálních permanentních magnetů na bázi kovů vzácných zemin a v oblasti frikčních materiálů určených pro automobilový průmysl.

Materiály, které jsou na katedře předmětem výzkumu a zpracování, nacházejí své uplatnění ve všech progresivních oblastech, jako například v automobilovém průmyslu, v letectví, v lékařství, energetice, elektronice a elektrotechnice. Pro přípravu a další tepelná zpracování výše jmenovaných materiálů má katedra k dispozici moderní technologická zařízení, včetně pecí s plazmovým nebo elektronovým ohřevem.

Na zmíněné činnosti navazuje samozřejmě úzká spolupráce s podniky a institucemi, jako jsou MEDIN, a.s., Hanon Systems Autopal, s.r.o Nový Jičín, Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Safina, a.s., Kovohutě Příbram Nástupnická, a.s., HBBS Horní Benešov, Global Tungsten & Powders, s.r.o. Bruntál, PBS Velká Bíteš, ON Semiconductor Rožnov p. R.,  OSRAM, s.r.o. Bruntál, AL INVEST Břidličná, a.s.,  Solartec, s.r.o., Rožnov p. Radh., Delong Instruments, s.r.o. Brno, ÚFM AV ČR Brno, FÚ AV ČR Praha, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Karlova Praha, ČVUT Praha, VŠCHT Praha, aj.  Při řešení výzkumných činností katedra spolupracuje také se zahraničními institucemi, např. Slovenská technická univerzita, Technická univerzita Košice, ÚMMS SAV Bratislava, Politechnika Warszawa, Shanghai University, Baikov Institut of Metallurgy and Materials Science Russian Academy of Science a další.