Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aplikace prvků umělé inteligence v procesu pyrolýzy
Kód
SP/2010162
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je využití prvků umělé inteligence v procesu pyrolýzy. Jedná se o likvidaci odpadních surovin, jako jsou ojeté pneumatiky, auto plasty, koženky či PET lahve. Při normálním hoření těchto odpadů vznikají nebezpečné látky např. dioxiny. Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj. Patří do skupiny termických procesů, což jsou technologie působící na odpad teplotou, která přesahuje mez jeho chemické stability, jedná se tedy o suchou destilaci. Dochází k termickému rozkladu organických materiálů za přístupu médií neobsahující kyslík. Materiál je ohříván nad mez termické stability přítomných organických sloučenin. Tyto sloučeniny se štěpí na pevnou, plynnou a kapalnou frakci. Pevná frakce obsahuje minerály obsažené v původním materiálu a uhlík. Používá se jako aktivní uhlí, bezkouřové palivo nebo jako výztuha v gumárenském průmyslu. Kapalná frakce je směs organických sloučenin. Používá se jako výchozí produkt v petrochemii, zdroj chemických látek nebo jako palivo. Plynná frakce obsahuje nezkondenzované látky (H2, CO, CH4, C2H4 a další), které mají vysokou výhřevnost. Díky tomu se tato frakce používá jako palivo pro pyrolýzní proces. Podíl těchto frakcí závisí na podmínkách pyrolýzy (rychlost ohřevu, tlak, teplota, velikost částic, atd.) a složení použitého materiálu. Projekt vychází z předchozího měření na laboratorní jednotce Pyromatic, následného ověřování účinnosti jednotky a potvrzení předpokladů pro zvýšení poměru plynné složky výsledného produktu. Na nové pyrolýzní jednotce Pyrotronic 50, kterou vlastní firma Arrow line, a.s., budou testovány jednotlivé vstupní materiály za různých podmínek (doba procesu, teplota, atd.) pyrolýzy. Z naměřených hodnot bude vytvořen model pyrolýzy pomocí neuronové sítě. Následnou simulaci procesu pomocí genetických algoritmů se pokusím navrhnout takové složení vstupů pyrolýzy, aby byla v co největším zastoupení plynná složka pyrolýzy, která má největší uplatnění. Předkládaný návrh projektu představuje dílčí samostatnou část grantového projektu: Výzkumný záměr MSM6198910019 - Procesy snižování produkce CO2 - DeCOxProcesy (2005-2011, MSM).
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam