Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základní informace pro studenty 1. ročníku bakalářského studia AR 2022/2023

Student získává status studenta dnem zápisu.

Po zápise (který, provede studijní oddělení) obdrží student e-mailem svůj login a pokyny k nastavení prvotního hesla na stránkách https://uzivatel.vsb.cz/nove-heslo.

Student se po zápise musí ihned přihlásit do informačního systému univerzity EDISON, kde je vedena studijní agenda. Přístup k IS EDISON je možný z webového prohlížeče po zadání přihlašovacího jména a hesla na stránce: https://edison.vsb.cz.

Ihned po přihlášení do IS zkontrolujte a verifikujte své osobní údaje. K e-mailové schránce je možné přistupovat prostřednictvím http://posta.vsb.cz/.

Studenti jsou povinni denně číst školní e-mail, prostřednictvím kterého budou sdělovány důležité informace a upozornění. V IS nelze zaměnit školní e-mail za jiný, je ale možné nastavit si přeposílání na soukromý e-mail na https://edison.sso.vsb.cz/wps/myportal/uzivatel.

V rámci volby osobního studijního plánu proveďte volbu předmětu Cizí jazyk a Společenskovědní předmět. Student bude předmět Cizí jazyk studovat 2 roky a volí si jej zvlášť pro zimní a zvlášť pro letní semestr. Podrobnější informace k výběru jazyků jsou uvedeny v dokumentu „Volba předmětu cizí jazyk“. Nabídka společenskovědních předmětů je uvedena ve studijním plánu. Studenti prezenční formy studia si musí zvolit časový harmonogram předmětu Cizí jazyk a Společenskovědního předmětu v IS EDISON!

Samostatně se studenti prezenční formy studia přihlásí na předmět Tělesná výchova (A, B) na stránkách katedry http://www.vsb.cz/713/cs/. Zápisy do těchto předmětů probíhají v prvním týdnu zimního a letního semestru. KTVS dále nabízí všem studentům možnost absolvování volitelného předmětu TV a účast na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech.

Dále si může student sám vybrat jakýkoliv volitelný předmět. Zvolený “volitelný předmět“ se stává POVINNÝM! Během semestru nelze provádět žádné změny ve složení OSP (osobní studijní plán)!

Student je povinen zapsané předměty v OSP zkontrolovat v IS EDISON a případné nesrovnalosti řešit se studijním oddělením. Změna předmětů je možná pouze z rozvrhových důvodů a provádí se jen v prvních 14 dnech zimního (ZS) a letního semestru (LS). Během semestru již nelze provádět žádné změny v OSP! V letním semestru také nelze provádět změny v OSP za zimní semestr. Harmonogram akademického roku naleznete https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/harmonogram-akademickeho-roku/.

Rozvrhy jsou umístěny na webu https://rozvrh.vsb.cz/. Rozvrh na zimní semestr

(ZS) bude zveřejněn týden před začátkem výuky v ZS. Začátek výuky v zimním semestru je 19.09.2022.

Studijní plán svého studijního programu/specializace student nalezne na webových stránkách https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/studijni-plany/.

Uznání předmětů a studijních povinností je možné na základě formuláře – Žádost o uznání zkoušek https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/formulare/ v souladu s dokumentem STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDPRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VŠB-TUO.

U zkoušky a zápočtu musí student předložit doklad s fotografií (OP, ISIC, apod.). Nutnou podmínkou ke zkoušce je udělený zápočet. V rámci zkouškového období jsou pro studenty vždy vypsány pouze tři termíny pro daný předmět. Z termínu zkoušky se musí student odhlásit nejpozději 24 hodin před začátkem zkoušky, nemůže-li se ve vybraném termínu dostavit. Po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky je vyučující povinen tuto skutečnost do 5 dnů zadat do IS EDISON. Student má možnost vyjádřit se k danému výsledku do 7 kalendářních dnů.

Studenti si sami hlídají a kontrolují v IS EDISON na své kartě dosažené výsledky a jejich správnost. Nesrovnalosti řeší s pedagogem! Kontrola studia po prvním (zimním) semestru proběhne dne 06.02.2023. Po zimním semestru čeká studenty první kontrola studia. Pro postup do letního semestru je nutno získat v prezenční formě studia minimálně 15 kreditů a v kombinované formě studia minimálně 5 kreditů.

Verifikaci studijních výsledků provede v IS EDISON v období 06.02.2023 - 10.02.2023. Pokud studijní povinnosti student nesplní, bude mu studium ukončeno v souladu s dokumentem STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VŠB-TUO.

Kontrola studia na konci 1. ročníku proběhne dne 3.7.2023. Kredity pro kontrolu studia se počítají pouze z předmětů, které jsou ve stavu „VYKONÁN“. Pro postup do 2. ročníku musí student získat nejméně 40 kreditů za 1. ročník, Pokud je nezíská, může si při verifikaci po letním semestru zadat elektronicky opakování ročníku. Opakovat stejný ročník je možné pouze jednou.

V květnu 2023 (přesný termín bude stanoven a zaslán na školní e-mail) je student povinen vykonat v IS EDISON zápis předmětů zimního a letního semestru pro další akademický rok (volba OSP). Student si zapíše povinně volitelné předměty a z volitelných předmětů si pak vybere tak, aby získal pro daný akademický rok nejméně 60 kreditů ze všech zapsaných předmětů. Povinné předměty jsou zapsány automaticky.

Předměty student volí zodpovědně, protože schválením osobního studijního plánu (OSP) se stávají závaznými a všechny zapsané předměty student musí vykonat!!! Předměty, které nevykoná úspěšně v prvním ročníku, si nemusí do OSP pro další akademický rok zapisovat, protože se po řádném zápisu do dalšího akademického roku automaticky převedou.

Prospěchové stipendium se vyplácí studentovi, který uzavřel celý ročník, splnil všechny povinnosti a splnil podmínky pro udělení prospěchového stipendia – viz Stipendijní řád https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/formulare/. Žadatelé o stipendia naleznou formuláře na své kartě v IS EDISON. Pokud bude student žádat o jakékoliv stipendium, musí do IS EDISON zadat číslo účtu. Neučiníte-li tak, nebude Vám stipendium vyplaceno.

Žádost o ubytovací nebo sociální stipendium žadatel odevzdá nejpozději 31.10. daného roku.

Všechny ostatní formuláře naleznete na stránkách: https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/formulare/.

Studenti se povinně účastní slavnostní IMATRIKULACE. Termín bude upřesněn dle epidemiologické situace v ČR.

Všichni studenti si prostudují dokument STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM  V  BAKALÁŘSKÝCH  A  MAGISTERSKÝCH  STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VŠB-TUO a další studijní předpisy uvedené na https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/formulare/.

Veškeré informace a podklady ke studiu naleznete na https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/.

Rozhodnete-li se již dále nestudovat, přijďte osobně studium ukončit na studijní oddělení v úředních hodinách!

Změnu adresy, jména, čísla občanského průkazu a stavu neprodleně nahlásíte na studijním oddělení