Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dnem zápisu student získává status studenta. K zápisu se student musí dostavit osobně, není-li toto možné, může být zapsán ke studiu v zastoupení na základě plné moci v den zápisu.

Student se po zápise musí ihned přihlásit do informačního systému university EDISON, kde je vedena studijní agenda. Přístup k IS EDISON je možný z webového prohlížeče po zadání přihlašovacího jména a hesla na stránce: https://edison.vsb.cz. Přihlašovacím jménem je Vaše osobní číslo, které jste získali při zápisu. Jako počáteční heslo použijte své rodné číslo (deset znaků bez lomítka). Toto počáteční heslo si co nejdříve změňte.

Po přihlášení do IS EDISON student zkontroluje a potvrdí své osobní údaje a současně si zvolí předmět Cizí jazyk a Společenskovědní předmět. Student bude předmět Cizí jazyk studovat 2 roky a volí si jej zvlášť pro zimní a zvlášť pro letní semestr (doporučujeme cizí jazyk studovaný na střední škole). Student si vybere konkrétní Společenskovědní předmět.  Studenti prezenční formy studia si musí zvolit časový harmonogram předmětu Cizí jazyk a Společenskovědního předmětu v IS EDISON! Samostatně se studenti prezenční formy studia přihlásí na předmět Tělesná výchova na stránkách katedry http://www.vsb.cz/713/cs/.

Dále si může student sám vybrat jakýkoliv volitelný předmět. Zvolený “volitelný předmět“ se stává POVINNÝM! Během semestru nelze provádět žádné změny ve složení OSP (osobní studijní plán)!!

Všichni studenti si zaktivují školní e-mailové schránky (www.vsb.cz – InNET – POŠTA – Webmail: Roundcube – osobní číslo, heslo = rodné číslo bez lomítka) a budou pravidelně sledovat informace vztahující se ke studiu, zároveň budou pravidelně sledovat nástěnky vedle studijního oddělení a webové stránky naší fakulty: https://www.fmt.vsb.cz/cs . Studenti jsou povinni číst školní e-mail, prostřednictvím kterého jsou studentům sdělovány důležité informace.

Studijní plán svého studijního programu - oboru student nalezne na webových stránkách https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/ kde nalezne odkaz Studijní plány.

Uznání předmětů a studijních povinností je možné na základě formuláře  - Žádost o uznání zkoušek https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/formulare/ v souladu se Studijním a zkušebním řádem.

U zkoušky a zápočtu musí student předložit doklad s fotografií (OP, ISIC, apod.). Nutnou podmínkou ke zkoušce je udělený zápočet. V rámci zkouškového období jsou pro studenty vždy vypsány pouze tři termíny pro daný předmět - první je řádný termín a další dva jsou opravné. Z termínu zkoušky se musí student odhlásit nejpozději 24 hodin před začátkem zkoušky, nemůže-li se ve vybraném termínu dostavit. Po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky je vyučující povinen tuto skutečnost do 5 dnů zadat do IS EDISON. Student má možnost vyjádřit se k danému výsledku do 7 kalendářních dnů.

Studenti si sami hlídají a kontrolují v IS EDISON na své kartě dosažené výsledky a jejich správnost. Nesrovnalosti řeší s pedagogem!

Kontrola studia po prvním semestru proběhne dne 10.2.2020. Pro postup do letního semestru musí student splnit povinnost minimálně 16 kreditů. Verifikaci studijních výsledků provede v IS EDISON v období 11.2.2020 – 14.2.2020.  Pokud studijní povinnosti student nesplní, bude mu studium ukončeno v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro bakalářské studijní programy VŠB – TU Ostrava.

Kontrola studia na konci 1. ročníku proběhne dne 13.7.2020. Kredity pro kontrolu studia se počítají pouze z předmětů, které jsou ve stavu VYKONÁN. Pro postup do 2. ročníku musí student získat nejméně 40 kreditů za 1. ročník, Pokud je nezíská, může si podat na studijním oddělení žádost o opakování 1. ročníku. Opakovat stejný ročník je možné pouze jednou.

V květnu 2020 (přesný termín bude stanoven a zaslán na školní e-mail) je student povinen vykonat v IS EDISON zápis předmětů zimního a letního semestru pro další akademický rok (volba OSP). Student si zapíše povinně volitelné předměty a z volitelných předmětů si pak vybere tak, aby získal pro daný akademický rok nejméně 60 kreditů ze všech zapsaných předmětů. Povinné předměty jsou zapsány automaticky.

Předměty student volí zodpovědně, protože schválením osobního studijního plánu (OSP) se stávají závaznými a všechny zapsané předměty student musí vykonat!!! Předměty, které nevykoná úspěšně v prvním ročníku, si nemusí do OSP pro další akademický rok zapisovat, protože se po řádném zápisu do dalšího akademického roku automaticky převedou.

Prospěchové stipendium se vyplácí studentovi, který uzavřel celý ročník, splnil všechny povinnosti a splnil podmínky pro udělení prospěchového stipendia., viz Stipendijní řád   https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/formulare/. Žadatelé o stipendia naleznou formuláře na své kartě v IS EDISON. Pokud bude student žádat o jakékoliv stipendium, musí do IS EDISONu zadat číslo účtu. Neučiníte-li tak, nebude Vám stipendium vyplaceno.

Žádost o ubytovací nebo sociální stipendium žadatel odevzdá nejpozději 31.10. daného roku.

Všechny ostatní formuláře naleznete na stránkách: https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/formulare/.

Studenti se povinně účastní slavnostní IMATRIKULACE, která se koná 26.9. 2019.

Všichni studenti si prostudují Studijní a zkušební řád pro bakalářské studijní programy VŠB – TU Ostrava, který je k dispozici v IS EDISON a studijní předpisy uvedené na https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/formulare/.

Veškeré informace, studijní materiály a podklady ke studiu naleznete na https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/.

Rozhodnete-li se již dále nestudovat, přijdete osobně studium ukončit na studijní oddělení v úředních hodinách!

Změnu adresy, jména, čísla občanského průkazu a stavu neprodleně nahlásíte na studijním oddělení!