Počítačové řídicí systémy v průmyslu

Popis

Cílem specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu je vychovat odborníky pro oblast automatizace a kybernetiky a jejich aplikaci v průmyslových odvětvích. Student získá vyvážené znalosti z oblasti řízení technologických a výrobních procesů, integrovaných počítačových systémů, IT systémů a průmyslových technologií.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi studijního programu:
• mají přírodovědní základ (matematika, fyzika, chemie) v rozsahu nezbytném pro pochopení ekonomického, manažerského a technologického konceptu programu,
• znají podstatu průmyslových, zejména metalurgických, chemických a strojírenských technologií a materiálového inženýrství,
• prokazují znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, finančního a manažerského účetnictví, managementu a jeho základních oblastí,
• prokazují znalosti z oblasti z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky potřebné pro praktické aplikace základních metod a nástrojů managementu kvality, základních principů systémů managementu kvality, jejich implementace a administrování,
• prokazují znalosti z oblasti teorie a prostředků měření a automatického řízení, metod identifikace, práce s výpočetní technikou a prostředky automatizační techniky pro řízení technologických procesů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi studijního programu jsou schopni samostatně a tvůrčím způsobem:
• plánovat a řídit základní podnikové (zejména výrobní) procesy a oblasti na takticko-operativní úrovni ve vymezené fázi jejich průběhu, aplikovat nástroje finanční a ekonomické analýzy,
• aplikovat základní metody a nástroje plánování a neustálého zlepšování kvality při analýze příčin neshod u produktů a procesů a vyhledávání příležitosti k dalšímu zlepšování kvality,
• využívat získané znalosti k vyšší technické činnosti v oblasti analýzy, návrhů, realizace, vedení provozu a údržby automatizovaných systémů podniku s využitím moderních počítačových prostředků.
• zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, navrhovat uspořádání strojů a přípravků, toku materiálu, návaznosti pracovišť a zajišťovat ostatní technické podmínky,
• aplikovat nástroje z oblasti ekonomického a finančního řízení podniku, uplatňovat metody manažerského rozhodování při hledání optimálního řešení problémů,
• hodnotit, zlepšovat a projektovat podnikatelské procesy v průmyslových odvětvích (metalurgie, strojírenství, automobilový průmysl).

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi disponují obecnými způsobilostmi v rozsahu, který je definován národními deskriptory českého kvalifikačního rámce s důrazem na schopnost komunikace, řídicí a organizační schopnosti, schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce aj.
Absolvent specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu je obeznámen se základními teoretickými poznatky z oblasti tvorby matematických modelů technologií pro řízení, metod a prostředků technického měření a experimentálních metod pro návrh vhodné metodiky měření procesů a plánu sběru dat a pro identifikaci a navrhování uspořádání řídicích prostředků a vzhledu uživatelských rozhraní počítačových aplikací v průmyslových prostředích. Ovládá práci s prostředky řídicí a komunikační techniky včetně počítačových sítí pro identifikaci možností zlepšování a modernizaci průmyslových procesů, jejich monitoring a diagnostiku, vytváření analytickoprojektové dokumentace a tvorbu algoritmů a programů pro řízení průmyslových a podnikových procesů. Absolvent získá dovednosti potřebné pro vyšší technickou činnost v oblasti analýzy, návrhů, realizace, vedení provozu a údržby automatizovaných systémů podniku s využitím moderních počítačových a komunikačních prostředků.

Uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Management kvality a řízení průmyslových systémů nalezne uplatnění především ve výrobních a inženýrských organizacích na úrovni liniového a středního řízení podnikových (zejména výrobních) procesů, v útvarech managementu kvality a útvarech technicko-ekonomického a ekonomického zaměření.
Absolvent specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu se uplatní v technických i vedoucích funkcích v útvarech zajišťujících analýzu, návrh a optimalizaci řízení průmyslových procesů a systémů řízení podniku a zajišťující implementaci standardních i inovativních řídících technologií s nastavováním a zlepšováním metrik vedoucí ke kontinuálnímu zvyšování jejich efektivity. Absolventi se uplatňují při analýze požadavků a potřeb průmyslových procesů a na základě analýzy navrhují koncepce řídícího a monitorovacího hardware a realizují algoritmy řídicího systému k zajištění požadovaných výrobních nebo regulačních činností, zajišťují automatizaci či robotizaci výroby nebo automatického měření s vyhodnocením získaných dat k zajištění požadované regulace technologického procesu. Absolventi se uplatňují například na pozicích: Analytik informačních technologií, Správce softwarových aplikací, Návrhář podnikových procesů, Procesní konzultant, Programátor řídicích systémů a PLC, Samostatný technik IT, Samostatný technik provozu řídicí soustavy a dalších.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S03
Název česky Počítačové řídicí systémy v průmyslu
Název anglicky Computer Control Systems in Industry
Standardní délka studia 3 roky
Garant doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Klíčová slova mikropocesorová technika
průmyslová automatizace
počítačová technika
řídicí systémy
počítačové sítě

Počítačové řídicí systémy v průmyslu

Popis

Cílem specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu je vychovat odborníky pro oblast automatizace a kybernetiky a jejich aplikaci v průmyslových odvětvích. Student získá vyvážené znalosti z oblasti řízení technologických a výrobních procesů, integrovaných počítačových systémů, IT systémů a průmyslových technologií.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi studijního programu:
• mají přírodovědní základ (matematika, fyzika, chemie) v rozsahu nezbytném pro pochopení ekonomického, manažerského a technologického konceptu programu,
• znají podstatu průmyslových, zejména metalurgických, chemických a strojírenských technologií a materiálového inženýrství,
• prokazují znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, finančního a manažerského účetnictví, managementu a jeho základních oblastí,
• prokazují znalosti z oblasti z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky potřebné pro praktické aplikace základních metod a nástrojů managementu kvality, základních principů systémů managementu kvality, jejich implementace a administrování,
• prokazují znalosti z oblasti teorie a prostředků měření a automatického řízení, metod identifikace, práce s výpočetní technikou a prostředky automatizační techniky pro řízení technologických procesů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi studijního programu jsou schopni samostatně a tvůrčím způsobem:
• plánovat a řídit základní podnikové (zejména výrobní) procesy a oblasti na takticko-operativní úrovni ve vymezené fázi jejich průběhu, aplikovat nástroje finanční a ekonomické analýzy,
• aplikovat základní metody a nástroje plánování a neustálého zlepšování kvality při analýze příčin neshod u produktů a procesů a vyhledávání příležitosti k dalšímu zlepšování kvality,
• využívat získané znalosti k vyšší technické činnosti v oblasti analýzy, návrhů, realizace, vedení provozu a údržby automatizovaných systémů podniku s využitím moderních počítačových prostředků.
• zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, navrhovat uspořádání strojů a přípravků, toku materiálu, návaznosti pracovišť a zajišťovat ostatní technické podmínky,
• aplikovat nástroje z oblasti ekonomického a finančního řízení podniku, uplatňovat metody manažerského rozhodování při hledání optimálního řešení problémů,
• hodnotit, zlepšovat a projektovat podnikatelské procesy v průmyslových odvětvích (metalurgie, strojírenství, automobilový průmysl).

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi disponují obecnými způsobilostmi v rozsahu, který je definován národními deskriptory českého kvalifikačního rámce s důrazem na schopnost komunikace, řídicí a organizační schopnosti, schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce aj.
Absolvent specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu je obeznámen se základními teoretickými poznatky z oblasti tvorby matematických modelů technologií pro řízení, metod a prostředků technického měření a experimentálních metod pro návrh vhodné metodiky měření procesů a plánu sběru dat a pro identifikaci a navrhování uspořádání řídicích prostředků a vzhledu uživatelských rozhraní počítačových aplikací v průmyslových prostředích. Ovládá práci s prostředky řídicí a komunikační techniky včetně počítačových sítí pro identifikaci možností zlepšování a modernizaci průmyslových procesů, jejich monitoring a diagnostiku, vytváření analytickoprojektové dokumentace a tvorbu algoritmů a programů pro řízení průmyslových a podnikových procesů. Absolvent získá dovednosti potřebné pro vyšší technickou činnost v oblasti analýzy, návrhů, realizace, vedení provozu a údržby automatizovaných systémů podniku s využitím moderních počítačových a komunikačních prostředků.

Uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Management kvality a řízení průmyslových systémů nalezne uplatnění především ve výrobních a inženýrských organizacích na úrovni liniového a středního řízení podnikových (zejména výrobních) procesů, v útvarech managementu kvality a útvarech technicko-ekonomického a ekonomického zaměření.
Absolvent specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu se uplatní v technických i vedoucích funkcích v útvarech zajišťujících analýzu, návrh a optimalizaci řízení průmyslových procesů a systémů řízení podniku a zajišťující implementaci standardních i inovativních řídících technologií s nastavováním a zlepšováním metrik vedoucí ke kontinuálnímu zvyšování jejich efektivity. Absolventi se uplatňují při analýze požadavků a potřeb průmyslových procesů a na základě analýzy navrhují koncepce řídícího a monitorovacího hardware a realizují algoritmy řídicího systému k zajištění požadovaných výrobních nebo regulačních činností, zajišťují automatizaci či robotizaci výroby nebo automatického měření s vyhodnocením získaných dat k zajištění požadované regulace technologického procesu. Absolventi se uplatňují například na pozicích: Analytik informačních technologií, Správce softwarových aplikací, Návrhář podnikových procesů, Procesní konzultant, Programátor řídicích systémů a PLC, Samostatný technik IT, Samostatný technik provozu řídicí soustavy a dalších.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S03
Název česky Počítačové řídicí systémy v průmyslu
Název anglicky Computer Control Systems in Industry
Standardní délka studia 3 roky
Garant doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Klíčová slova mikropocesorová technika
průmyslová automatizace
počítačová technika
řídicí systémy
počítačové sítě