Metalurgická technologie

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní obor Metalurgická technologie pokrývá problematiku výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů, jejich tváření a odlévání, čímž zaujímá ve struktuře oborů českých vysokých škol ojedinělé postavení. Studenti tohoto oboru budou pracovat na moderním experimentálním, přístrojovém a analytickém zařízení. Obor vychovává špičkové odborníky, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové i výrobní sféře v typických pracovních pozicích jako jsou vedoucí technolog, vedoucí výzkumné skupiny, samostatný vědecký a výzkumný pracovník ve výzkumných institucích, řídící pracovník, projektový manažér, pedagogický, vědecký a výzkumný pracovník na vysokých školách ad.

Popis

Doktorský studijní obor Metalurgická technologie je vnímán jako tradiční vědní obor, který pokrývá celou šířku problematiky výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů, čímž zaujímá ve struktuře oborů českých vysokých škol ojedinělé postavení. Je orientován na problematiku všech navazujících článků metalurgického výrobního řetězce, ať již v tekuté fázi (výroba kovové taveniny, její rafinace, odlévání a tuhnutí, speciálně i oblast slévárenství), či ve fázi tuhé (tváření za tepla a za studena variantami od válcování po tažení, profilování a další metody), vč. ekologických aspektů metalurgické výroby. Pracoviště specializovaných kateder jsou vybavena moderním experimentálním, přístrojovým a analytickým zařízením, pomocí kterého lze řešit náročné úkoly vědecko-výzkumných projektů v oblasti základního i aplikovaného výzkumu.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent získá široké teoretické znalosti z vědních oblastí specializačních kateder, které garantují tento studijní obor. Hluboký teoretický základ z oblasti metalurgie výroby a zpracování kovů na bázi železa a neželezných kovů, jejich odlévání a tváření, je doplněn znalostmi technologie výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů. Velká pozornost je rovněž věnována numerickému a fyzikálnímu modelování metalurgických procesů. Nedílnou součástí studia je zaměření na ekologické aspekty spojené s metalurgickou výrobou.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent oboru umí rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem na základě zásad vědecké práce získaných v průběhu studia. Dovede rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody oboru včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení do širší oblasti.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent oboru si osvojí zásady vědecké práce ve výzkumném týmu a je schopen samostatně řešit dílčí problém základního či aplikovaného výzkumu, formulovat vědecký nebo technický problém, kriticky hodnotit publikované výsledky ve sledované oblasti, hledat originální řešení a konfrontovat své názory s vědeckou komunitou na mezinárodní úrovni i s širokou veřejností.

Uplatnění absolventa

Špičkoví odborníci s tvůrčí invencí se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové, řídící i výrobní sféře v daném oboru i v příbuzných oborech.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2109V036
Název česky Metalurgická technologie
Název anglicky Metallurgical Technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra metalurgie a slévárenství
Garant prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Klíčová slova tváření a úprava materiálů
odlévání železa, oceli, neželezných kovů
výroba železa a oceli
výroba odlitků, umělecké slévárenství