Tepelná technika a paliva v průmyslu

Informace pro uchazeče

Studijní obor je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti nakládání s energií, převážně tepelnou a v oblasti získávání a využívaní paliv, včetně alternativních. Není opomíjena problematika materiálů upotřebitelných při vysokoteplotních aplikacích.
Absolventi oboru jsou řídicí a výzkumní pracovníci v podnicích, kde jsou zodpovědní za inovační rozvoj pracoviště, stávají se členy řešitelských kolektivů ve výzkumných organizacích.

Popis

Doktorský studijní obor Tepelná technika a paliva v průmyslu představuje pokrokový multidisciplinární vědní obor. Obor je zaměřen na studium fyzikální podstaty procesů souvisejících se sdílením tepelné energie a průmyslovými palivy. Jeho nedílnou součástí je jak řízení, tak i optimalizace tepelných procesů s cílem snížení energetické náročnosti průmyslových, především metalurgických technologií, včetně minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. Součástí studijního oboru je orientace na keramické materiály s vysokou užitnou hodnotou, které jsou aplikovatelné zejména v tepelných agregátech. Rovněž je kladen důraz na energetické a materiálové využívání různých druhů odpadů. Obor připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří, v daném a souvisejících oborech, naleznou uplatnění v prvé řadě jako vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, ale také v oblasti výroby a na různých stupních řídicích funkcí.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi získávají hluboký teoretický základ v oblasti fyzikální podstaty procesů spojených s tepelnou energií. Vedle mechaniky tekutin, termomechaniky, sdílení tepla a hmoty je pozornost věnována modelování tepelných procesů, matematickým metodám v přenosových jevech a měření tepelně technických veličin. Nedílnou součástí studia jsou ekologické problémy zejména při spalování a využívání druhotných surovin. Studenti získávají přehled o působení tepelných procesů a zařízení na životní prostředí, ochraně ovzduší, materiálovém a energetickém využití odpadů.V rámci studijního oboru se posluchači mohou blíže profilovat také v problematice využívání paliv nebo oblasti průmyslové keramiky. V oblasti paliv jsou kromě speciálních kapitol z anorganické a organické chemie, studovány procesy zpracování fosilních paliv a uhlíkatých látek obecně, i možnosti palivářského a nepalivářského využití získaných produktů. V oblasti průmyslové keramiky se jedná o strukturu a vlastnosti keramických materiálů, zkoušení a aplikaci keramiky pro vysoké teploty, anorganické pojivové systémy. Cílem studia je výchova špičkových odborníků, kteří jsou schopni řešit problematiku získávání, využívání a hospodaření energií, převážně tepelnou a to i z netradičních zdrojů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent oboru umí rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem na základě zásad vědecké práce získaných v průběhu studia. Dovede rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody oboru včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení do širší oblasti.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent oboru si osvojí zásady vědecké práce ve výzkumném týmu a je schopen samostatně řešit dílčí problém základního či aplikovaného výzkumu, formulovat vědecký nebo technický problém, kriticky hodnotit publikované výsledky ve sledované oblasti, hledat originální řešení a konfrontovat své názory s vědeckou komunitou na mezinárodní úrovni i s širokou veřejností.

Uplatnění absolventa

Špičkoví odborníci s tvůrčí invencí se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové, řídící i výrobní sféře v daném oboru i v příbuzných oborech.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2109V037
Název česky Tepelná technika a paliva v průmyslu
Název anglicky Thermal Engineering and Fuels in Industry
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Klíčová slova tepelná technika
energie
paliva
alternativní energetické zdroje