Studijní program Metalurgie

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní program Metalurgie pokrývá celou šířku problematiky výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů, chemických aspektů procesů přípravy kovových materiálů a jejich teoretických zákonitostí a rovněž fyzikální podstaty procesů souvisejících se sdílením tepelné energie a průmyslovými palivy včetně ekologických aspektů metalurgické výroby. Studijní program Metalurgie vychovává špičkové odborníky, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové i výrobní sféře ve vysoce odborných i vedoucích funkcích.

Popis programu

Doktorský studijní program Metalurgie zahrnuje tři studijní obory: Metalurgická technologie, Chemická metalurgie a Tepelná technika a paliva v průmyslu. Pokrývá tedy celou šířku problematiky výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů, chemických aspektů procesů přípravy kovových materiálů a jejich teoretických zákonitostí a rovněž fyzikální podstaty procesů souvisejících se sdílením tepelné energie a průmyslovými palivy včetně ekologických aspektů metalurgické výroby. Studijní program Metalurgie vychovává špičkové odborníky, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové i výrobní sféře ve vysoce odborných i vedoucích funkcích.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent programu získá široké teoretické znalosti z oblasti svého studijního oboru. V oboru Metalurgická technologie získá znalosti z oblasti metalurgie výroby a zpracování kovů na bázi železa a neželezných kovů, jejich odlévání a tváření, technologie výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů. V oboru Chemická metalurgie absolvent získá hluboké a systematické znalosti z fyzikálně-chemických aspektů v oblasti progresivních technologií přípravy materiálů, teoretických základů z chemické termodynamiky, kinetiky heterogenních dějů, elektrochemie a koloidní chemie, které jsou doplněny dobrými znalostmi z přenosových jevů. V oboru Tepelná technika a paliva v průmyslu pak získá hluboký teoretický základ v oblasti fyzikální podstaty procesů spojených s tepelnou energií. Vedle mechaniky tekutin, termomechaniky, sdílení tepla a hmoty získá znalosti v matematických metodách přenosových jevů a měření tepelně technických veličin. Nedílnou součástí všech oborů je důraz na matematické a fyzikální modelování technologických procesů a ekologické aspekty metalurgické výroby a využívání druhotných surovin.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent programu umí rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem na základě zásad vědecké práce získaných v průběhu studia. Dovede rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody oboru včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení do širší oblasti.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent programu si osvojí zásady vědecké práce ve výzkumném týmu a je schopen samostatně řešit dílčí problém základního či aplikovaného výzkumu, formulovat vědecký nebo technický problém, kriticky hodnotit publikované výsledky ve sledované oblasti, hledat originální řešení a konfrontovat své názory s vědeckou komunitou na mezinárodní úrovni i s širokou veřejností.

Uplatnění absolventa

Špičkoví odborníci s tvůrčí invencí se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové, řídící i výrobní sféře v daných oborech programu i v příbuzných oborech.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód P2114
Název česky Metalurgie
Název anglicky Metallurgy
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Klíčová slova odlévání železa, oceli, neželezných kovů
výroba železa a oceli
Chemická metalurgie