Studijní program Procesní inženýrství

Informace pro uchazeče

Program je zaměřen na výchovu k tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti chemického a procesního inženýrství v teoretickém i experimentálním výzkumu s využitím pokročilých výzkumných technik a moderních metod matematického modelování.

Popis programu

Doktorské studium v doktorském studijním programu Procesní inženýrství je určeno pro absolventy vysokoškolského studia magisterských studijních programů prostupných s programem Procesní inženýrství. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. V prezenční i kombinované formě studia budou studenti individuálně vedeni a vzděláváni podle schválených témat disertačních prací pod vedením školitele.

Odborné znalosti absolventa

Studenti doktorského studijního programu Procesní inženýrství získají teoretické základy oboru a zvládnou experimentální práci, související s konkrétním tématem disertační práce. Teoretické základy oboru získávají v rámci vhodně zvolených předmětů, jejichž nabídka pokrývá základní předměty jako je fyzikální chemie, procesní inženýrství, přenosové jevy, matematika a vybrané speciální oblasti - reaktorové inženýrství a katalýzu, fotokatalýzu, vícefázovou hydrodynamiku, technologie zpracování odpadů a pokročilé metody instrumentální analýzy a analytické chemie.

Odborné dovednosti absolventa

- navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oboru způsobem umožňujícím
rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem

- rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody oboru včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení do širší oblasti

Důraz v odborných dovednostech studenů doktorského studijního programu Procesní inženýrství je kladen na rozvoj tvůrčího myšlení, zejména při interpretaci naměřených výsledků, na studium současného stavu poznatků v dané oblasti a na schopnost prezentace získaných výsledků před odbornou komunitou. Studenti jsou vedeni k aktivní účasti na odborných národních a mezinárodních konferencích.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent doktorského studia procesní inženýrství dokáže samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí základních znalostí absolventa je schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnost vyjadřovat se písemně i ústně v anglickém jazyce. Znalosti absolventů nad teoretické základy oboru se liší podle typu projektu, který v rámci doktorského studia řeší.

Uplatnění absolventa

Absolventi doktorského studijního programu Procesní inženýrství se mohou uplatnit jako vědečtí, vývojoví nebo pedagogičtí pracovníci na vysokých školách, ve výzkumných ústavech a výzkumných institucích. Uplatnění naleznou také ve výrobních podnicích a státní správě. Cílem doktorského studia je zajistit doktorandovi rozšíření poznatků ve studovaném oboru, rozvoj talentu k tvůrčí práci a rozvoj vědecké či inženýrské osobnosti.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód P3909
Název česky Procesní inženýrství
Název anglicky Process engineering
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Klíčová slova Procesní inženýrství
Fotokatalýza
Katalýza
Ochrana životního prostředí
Vícefázová hydrodynamika