Studijní program Metalurgická technologie

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní program Metalurgická technologie pokrývá problematiku výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů, jejich tváření a odlévání, čímž zaujímá ve struktuře oborů českých vysokých škol ojedinělé postavení. Studenti tohoto oboru budou pracovat na moderním experimentálním, přístrojovém a analytickém zařízení. Obor vychovává špičkové odborníky, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové i výrobní sféře v typických pracovních pozicích jako jsou vedoucí technolog, vedoucí výzkumné skupiny, samostatný vědecký a výzkumný pracovník ve výzkumných institucích, řídící pracovník, projektový manažér, pedagogický, vědecký a výzkumný pracovník na vysokých školách ad.

Popis programu

Hlavní cíle studia v čtyřletém doktorském studijním programu Metalurgická technologie vyplývají z nutnosti naplnit příslušný profil absolventa.
Hlavním cílem studijního programu je výchova absolventa s širokými teoretickými znalostmi z oblasti metalurgické technologie, doplněnými konkrétními praktickými znalostmi a dovednostmi z činnosti v laboratořích školícího pracoviště, z praxe v průmyslových podnicích s metalurgickými technologiemi a ze stáží na zahraničních univerzitách a vědeckých pracovištích, kde získává zkušenosti z vědecko-výzkumné spolupráce v mezinárodních vědeckých týmech.
Student absolvováním teoretických a technologických předmětů podle individuálního studijního plánu a zpracováním doktorské disertační práce pod vedením školitele prokáže schopnost tvůrčím způsobem rozšířit své znalosti studovaného oboru, prokáže schopnost samostatné tvůrčí práce při řešení náročných technologických úkolů průmyslové praxe a zároveň prokáže schopnost spolupracovat při řešení vědecko-výzkumných úkolů, jak v rámci univerzity, tak i v rámci mezinárodní spolupráce.
Studijní program vychovává špičkové odborníky, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové i výrobní sféře ve vysoce odborných i vedoucích funkcích v daném oboru i v příbuzných oborech.
Doktorský studijní program Metalurgická technologie vychází ze současného doktorského studijního oboru stejného názvu akreditovaného na FMMI VŠB-TUO. Studijní program navazuje na magisterský studijní program Metalurgicky inženýrství, který je nabízen ve třech specializacích „Moderní technologie výroby kovů“, „Slévárenské technologie“ a „Tváření progresivních kovových materiálů“.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent studijního programu Metalurgická technologie získá široké teoretické znalosti daného programu a je profilován v jednotlivých vědních oblastech, zaměřených na:
•procesy technologie výroby surového železa a oceli, procesy při mimopecním zpracování oceli a procesy při odlévání oceli do kokil i na zařízeních plynulého odlévání,
•procesy slévárenských technologií, výrobu odlitků speciálními a moderními technologiemi, hodnocení lité struktury, výrobu litých kovových pěn
•procesy technologie objemového tváření, válcování, kování a úpravu železných i neželezných kovů
•procesy výroby a zpracování neželezných kovů
Absolvent si rozšíří své znalosti studiem modernizovaných i zcela nových předmětů doktorského studia – zejména se bude jednat o progresivní směry využití numerického modelování a počítačových simulací procesů při výrobě, s použitím profesionálních CFD programů.
Absolvent studijního programu si podstatně rozšíří své znalosti z oblasti metalurgických technologií formou stáží a praxí v průmyslových podnicích a závodech. Dojde tak k propojení získaných teoretických poznatků s možností přímé aplikace v provozní praxi a s možným využitím pro další výzkumné aktivity.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent si osvojí metody vědeckovýzkumné práce na špičkových zařízeních a přístrojích v laboratořích školícího pracoviště, osvojí si metody hodnocení získaných výsledků a jejich interpretace.
Absolvent oboru umí rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem na základě zásad vědecké práce získaných v průběhu studia.
Dovede rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody oboru včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení do širší oblasti.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi doktorského studijního programu Metalurgická technologie jsou schopni:
•plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění
•srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti
•absolvent disponuje v dostatečné míře tzv. soft skills, je jazykově vybaven znalostí alespoň jednoho cizího jazyka na úrovní B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce a je schopen používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v tomto cizím jazyce
•získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislostí vzdělávání ostatních.
•vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání
•samostatně řešit složité etické problémy při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků

Uplatnění absolventa

Rámcové uplatnění absolventů
Absolventi doktorského studijního programu se mohou uplatnit jako specialisté
•specialisté v oblasti technologie výroby železa, oceli a neželezných kovů (včetně jejího zpracování v tekutém stavu a odlévání) v různých metalurgických podnicích na pozicích technologů, vedoucích provozů nebo manažerů;
•specialisté v oblasti tváření kovových materiálů v různých metalurgických a strojírenských podnicích (válcovny za tepla i za studena, kovárny včetně zápustkových, tažírny, lisovny aj.), a to na pozicích technologů, vedoucích provozů nebo manažerů;
•specialisté v oblasti technologií odlévání kovových materiálů do trvalých i netrvalých forem (slévárny ocelí, litiny i neželezných kovů, slévárny gravitačního, tlakového i odstředivého lití odlitků) na pozicích technologů, vedoucích provozů či manažerů;
•výzkumníci, vedoucí výzkumných týmů či projektoví manažeři ve výzkumných organizacích

Typické pracovní pozice:
•vedoucí technolog, vedoucí výzkumné skupiny, samostatný vědecký a výzkumný pracovník ve výzkumných institucích, vedoucí výzkumné skupiny, řídící pracovník, projektový manažér, odborný asistent na vysoké škole, vědecký, vývojový nebo pedagogický pracovník na vysokých školách


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód P0715D270006
Název česky Metalurgická technologie
Název anglicky Metallurgical Technology
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra metalurgie a slévárenství
Garant prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Klíčová slova tváření a úprava materiálů
odlévání železa, oceli, neželezných kovů
výroba železa a oceli
výroba odlitků, umělecké slévárenství