Studijní program Řízení průmyslových systémů

Informace pro uchazeče

Studijní program vychází ze systémového, integrovaného pojetí řízení průmyslových aktivit a procesů v podmínkách tržní ekonomiky. Jako vyvážené propojení znalostí průmyslové ekonomiky a managementu, pokročilého managementu kvality a inteligentních řídicích systémů se znalostmi technickými a technologickými, je studijní program orientován zejména na výrobní systémy metalurgického, chemického a strojírenského průmyslu.

Popis programu

Cílem studijního programu je komplexně vybavit studenta vyváženým propojením znalostí o principech, přístupech, metodách a nástrojích průmyslové manažerské ekonomiky, teorie a metodologie integrovaného průmyslového managementu se znalostmi technickými a technologickými. Studium je orientováno zejména na výrobní systémy metalurgického, chemického a strojírenského průmyslu. Program pokrývá oblasti ekonomiky a managementu průmyslových systémů, pokročilého managementu kvality a inteligentních řídicích systémů v průmyslu.

Odborné znalosti absolventa

- Řízení a manažerské rozhodování při respektování ekonomických, technickoorganizačních a logistických specifik zejména metalurgické, chemické a strojírenské výroby. Reflexe integrovaných manažerských teorií, přístupů a metod v reálných řídicích procesech.
- Manažerská ekonomika a její technická a technologická specifika v průmyslových systémech. Pokročilé nástroje ekonomické diagnostiky průmyslových podnikatelských subjektů.
- Koncepce, metody a nástroje moderního managementu kvality a jejich uplatnění ve výrobní i nevýrobní sféře. Speciální statistické metody managementu kvality. Pokročilé postupy plánování a zlepšování kvality a jejich uplatňování v různých průmyslových odvětvích.
- Principy a postupy integrace teorií, koncepcí a systémů managementu. Rozvoj a uplatňování modelů excelence v průmyslových organizacích.
- Modelování a simulace dynamických systémů. Teorie optimálního řízení a automatizace technologických procesů. Projekce a programování informačních systémů.

Odborné dovednosti absolventa

- Koncipování strategie průmyslového podnikatelského subjektu a dodavatelského řetězce. Řízení majetkové a kapitálové struktury podnikatelského subjektu. Řízení inovací. Hodnocení, zlepšování a projektování podnikatelských procesů v průmyslových odvětvích.
- Zavádění a udržování systémů managementu kvality a integrovaných systémů managementu. Aplikace systémového přístupu k řešení problémů v oblasti kvality produktů a procesů. Aplikace statistických metod. Hodnocení vyzrálosti systémů managementu průmyslových organizací.
- Tvůrčí řešení jednotlivých prvků řídicích systémů a jejich integrace. Analýza, navrhování a realizace automatické regulace technologických procesů s využitím moderních metodik, novodobých měřících, řídicích a počítačových systémů.
- Formování a řízení pracovního týmu. Argumentované hodnocení výsledků týmové práce.
- Pedagogické působení na bázi odborných znalostí a zobecňovaných zkušeností absolventa.

Obecné způsobilosti absolventa

- Schopnost samostatného vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti řízení průmyslových systémů.
- Schopnost navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy způsobem umožňujícím rozšiřovaní stávajícího stavu poznání – na všech úrovních managementu průmyslového podnikatelského subjektu.
- Schopnost samostatného rozhodování v podnikatelské sféře – s uvážením působení v konkurenčním prostředí globalizované ekonomiky.
- Schopnost srozumitelné a přesvědčivé prezentace vlastní ekonomické a manažerské způsobilosti, řešitelských postupů při řešení problémů ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni (alespoň v jednom světovém jazyce) i široké veřejnosti.

Uplatnění absolventa

Řízení průmyslové podnikatelské činnosti na strategicko-taktických úrovních, včetně uplatnění v projekčních a výzkumných institucích. Představitelé vrcholového managementu průmyslových podniků, představitelé managementu pro technické a ekonomické oblasti průmyslové podnikatelské činnosti, systémy managementu kvality a integrované systémy managementu, informační systémy a technologie. Inženýři a specialisté technických, ekonomických, marketingových útvarů, útvarů managementu kvality, orgánů pro posuzování shody třetí stranou, modernizace technologických a výrobních procesů na bázi automatizace, vytváření a využívání počítačových sítí, zavádění a správy podnikových řídicích a informačních systémů.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód P0413D270001
Název česky Řízení průmyslových systémů
Název anglicky Management of Industrial Systems
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra automatizace a počítačové techniky v průmyslu
Garant prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Klíčová slova automatizace a řízení
řízení kvality
informační systémy
ekonomika a management
průmysl