Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKŮ BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA PRO AR 2021/2022

Osobní přítomnost na zápise, která je uvedená v rozhodnutí o přijetí, není s ohledem na současnou situaci nutná. Zápis se provádí výhradně elektronicky.

Uchazeč v první fázi vyjádří souhlas se zápisem v elektronické přihlášce a následně (druhá fáze) studijní oddělení provede zápis do zvoleného studijního programu/specializace na Fakultě materiálově-technologické, VŠB–TUO.

Bez udělení souhlasu se zápisem uchazečem nelze provést zápis přijatého uchazeče do  zvoleného studijního programu/specializace.

  • Zápisy pro 1. kolo přijímacího řízení se uskuteční elektronicky v termínu od 30. 7. - 4. 8. 2021 prostřednictvím informačního systému univerzity EDISON. 
  • Zápisy pro 2. kolo přijímacího řízení se uskuteční elektronicky v termínu od 6. 8. - 11. 8. 2021 prostřednictvím informačního systému univerzity EDISON.

Po zápise do studia

Po zápise (který, provede studijní oddělení) obdrží student e-mailem svůj login a pokyny k nastavení prvotního hesla na stránkách https://uzivatel.vsb.cz/nove-heslo (pokud již heslo nemá nastaveno z předchozího studia). 

První přihlášení do informačního systému univerzity EDISON

  • Po prvním přihlášení do informačního systému EDISON https://edison.vsb.cz je nutné potvrdit vaše údaje.
  • Je potřeba zadat číslo bankovního účtu pro výplatu různých stipendií.

Volba OSP (osobního studijního plánu) studenta v informačním systému univerzity EDISON

Student zapsaný do studia se přihlásí do informačního systému EDISON, kde je vedena studijní agenda.

Povinné předměty jsou v osobním studijním plánu studenta zapsány automaticky.

Studenti bakalářského studia si zvolí dle svých preferencí předměty Cizí jazyk a Společenskovědní předmět.

Předmět Cizí jazyk budete studovat 2 roky a volíte si jej zvlášť pro zimní a zvlášť pro letní semestr. Podrobnější informace k výběru jazyků jsou uvedeny v dokumentu „Volba  předmětu cizí  jazyk“.

Student si dále vybere konkrétní Společenskovědní předmět. Studenti prezenční formy studia si musí zvolit časový harmonogram předmětu Cizí jazyk a Společenskovědního předmětu v informačním systému univerzity EDISON.

Samostatně se studenti prezenční formy studia přihlásí na předmět Tělesná výchova na stránkách katedry http://www.vsb.cz/713/cs/.

Informace pro studenty 1.ročníku k tělesné výchově na VŠB-TUO

Vysokoškolský sportovní klub - informace

Studenti některých studijních programů také volí předměty z nabídky povinně volitelných předmětů.

Přípravné kurzy

Studenti přijatí do bakalářského studia mohou využít přípravných kurzů a zvýšit pravděpodobnost úspěchu ve studiu.

Přípravné kurzy 2021

Studenti navazujícího magisterského studia volí předměty z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů tak, aby dosáhli 60 kreditů za akademický rok (30 kreditů za zimní semestr a 30 kreditů za letní semestr).

Navazující magisterské studium (CZ):

Volbu OSP  je nutno provést nejpozději do 31. 8. 2021.  

Kontakty na studijní oddělení

Základní informace pro studenty 1. ročníku bakalářského studia AR 2021/2022

Základní informace pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia AR 2021/2022

Průkaz studenta:

Typy průkazů: https://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/prukazy/

Další informace budou průběžně k dispozici na těchto webových stránkách.

ENROLMENT TO MASTER‘S YEAR 1 FOR ACADEMIC YEAR 2020/2021

The enrolment will take place electronically.

Firstly, the applicant will express his or her agreement with the enrolment directly in the system and then Study Department will perform the enrolment to the chosen study programme/specialization at the Faculty of Materials Science and Technology, VŠB – TU Ostrava.

Without the applicant giving electronic consent with the enrolment, the applicant cannot be enrolled to the chosen programme/specialization.

  • The enrolment will take place electronically  from 30 .07.  to 04.08 2021 in the information system of the university – 1st round.

  • The enrolment will take place electronically  from 06 .08.  to 11.08 2021 in the information system of the university –  2nd round:

Selecting OSP (personal study plan) in the information university system

Master’s students select courses from a range of required optional courses  and optional courses so that they reach the amount of 60 credits per academic year (30 credits in winter semester and 30 credits in summer semester). 

Masters’s Degree (AN):

The OSP selection has to be finished by 31 August 2021

Study office

Any new information will be published on this website.

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU DOKTORSKÉHO STUDIA PRO AR 2021/2022

Zápis ke studiu proběhne elektronickou formou.

Uchazeč v první fázi vyjádří souhlas se zápisem v informačním systému univerzity a následně (druhá fáze) studijní oddělení provede zápis do zvoleného studijního programu na Fakultě materiálově-technologické, VŠB–TU Ostrava.

Bez udělení souhlasu se zápisem uchazečem nelze provést zápis přijatého uchazeče do zvoleného studijního programu.

  • Zápisy pro kolo přijímacího řízení  se uskuteční elektronicky v termínu od 14. 9. - 21. 9. 2021 prostřednictvím informačního systému univerzity.

Po zápise student kontaktuje školitele a domluví s ním osobní studijní plán, který si navolí do Edisona a po schválení školitelem a předsedou oborové rady doručí na studijní oddělení tištěnou formu osobního studijního plánu do konce října.

Studenti prezenčního studia zašlou na studijní oddělení vyplněnou a podepsanou žádost o stipendium.

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte studijní oddělení.