Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů vznikla 1. 4. 2022 splynutím třech kateder Fakulty materiálově-technologické: Katedry ochrany životního prostředí v průmyslu (616), Katedry chemie (617) a Katedry fyzikální chemie a teorie technologických procesů (619).

Katedra garantuje bakalářské, navazující magisterské i doktorské studijní programy: Chemické a environmentální inženýrství a Nanotechnologie. Studium v rámci programu Chemické a environmentální inženýrství umožňuje studentům získat znalosti a praktické dovednosti v oblasti chemického inženýrství, analytické chemie, ochrany životního prostředí a v aplikacích fyzikální chemie v oblasti materiálového, chemického, fyzikálního a metalurgického inženýrství, požární ochrany a bezpečnosti v průmyslu. Studium v rámci programu Nanotechnologie umožňuje studentům získat znalosti a praktické dovednosti v oblasti přípravy nanomateriálů, jejich charakterizace pomocí chemických a fyzikálních metod, jejich praktických aplikací, nedílnou součástí studia v tomto programu je hodnocení environmentálních rizik nanomateriálů. Dále katedra garantuje studium v doktorském studijním programu Chemická metalurgie a nově v bakalářském profesně zaměřeném programu Environmentální technologie.

Výuka je realizovaná formou přednášek, výpočetních a laboratorních cvičení, které jsou zaměřeny na základní, ale i specializovaná témata z obecné, anorganické, organické, analytické, fyzikální a materiálové chemie, z chemických technologií a chemického inženýrství, z oblasti snižování škodlivých emisí v ovzduší, snižování znečišťujících látek v odpadních vodách, nakládání s odpady, snižování negativních dopadů fyzikálních vlivů na životní prostředí.

Katedra nabízí studentům přátelské tvůrčí prostředí a možnost spolupráce na vybraných výzkumných projektech, a to i nad rámec bakalářské, diplomové či disertační práce. Absolventi s širokým odborným chemicko-environmentálním základem a znalostmi z oblasti nanomateriálů a nanotechnologií, jsou ceněni praxí pro své komplexní znalosti a dovednosti. Velkou konkurenční výhodou našich absolventů je široký profesní rozsah s vysokou uplatnitelností na trhu práce.

Vědečtí pracovníci katedry provádí výzkum v oblasti materiálové chemie, nanomateriálů, sorpčních procesů, v oblasti elektrochemie, vodivých polymerů a v dalších oblastech. Výzkumná činnost katedry je dále zaměřena na optimalizaci termických a biologických metod zpracování odpadů a modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší s využitím geografických informačních systémů. Katedra je významné pracoviště v České republice, které se zabývá komplexním výzkumem fyzikálně-chemických vlastností anorganických a organických materiálů v širokém teplotním rozmezí (‑180 až 2000 °C) v pevné a kapalné fázi (v tavenině). Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na experimentální a teoretické termofyzikální, termodynamické a kinetické studium materiálů, jejich matematické modelování a technologické aplikace.