Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Odborná činnost katedry je velmi široká a zahrnuje zejména výzkum v oblastech:

V oblasti analytické chemie a chemie materiálů probíhá na katedře výzkum zaměřený na:

 • Fotokatalyticky aktivní materiály na bázi g-C3N4
 • Fotokatalyticky aktivní kompozitní materiály na bázi jílů a oxidů, sulfidů kovů
 • Kompozity na bázi grafenu, grafen oxidu pro fotokatalytické aplikace.
 • Antibakteriální materiály na bázi jíl/Ag
 • Vodivé polymery na bázi polyanilinu a polypyrrolu
 • Kompozitní materiály typu vodivý polymer/fylosilikát
 • Příprava a analýza nanomateriálů
 • Sorbenty na bázi hydrotalcitů a jemnozrnných metalurgických odpadů
 • Elektrochemické procesy v iontových taveninách a koncentrovaných roztocích
 • Výzkum adsorpce plynů a par na uhlíkatých materiálech
 • Studium reakcí plyn pevná fáze s následnou detekcí vznikajících produktů
 • Příprava modelových vzorků vysokopecních strusek metodou sol-gel
 • Spektrofotometrické stanovení fosfátů a mědi ve vodných roztocích
 • Profilová analýza povrchových vrstev kovů
 • Testy ekotoxicity vodných výluhů
 • Rheologie neNewtonských kapalin
 • Vícefázová hydrodynamika soustav kapalina plyn a kapalina
 • Mikroprocesní inženýrství
 • 3D tisk mikrofluidních zařízení

V oblasti fyzikálně-chemických procesů je katedra jediným pracovištěm v republice, které se dlouhodobě zabývá:

 • Získáváním, zpřesňováním a ověřováním termofyzikálních, termodynamických a kinetických dat v nízkoteplotní (od -120 °C) i vysokoteplotní oblasti (do 2000 °C).
 • Studiem širokého spektra materiálů, např. KOVOVÉ SLITINY: pokročilé oceli, slitiny na bázi Fe-C nižšího řádu, pájky, slitiny Mg, superslitiny na bázi niklu, slitiny Ti(Ni, Al,…), slitiny kobaltu, magnetické materiály, slitiny na bázi Ta-Mn, Al, Zr a ostatní neželezné i železné slitiny; OXIDICKÉ SYSTÉMY a další anorganické materiály: strusky, skla, keramika, kompozitní materiály; BIO MATERIÁLY: vosky, oleje.
 • Měřením viskozity, povrchových a mezifázových napětí kovových a dalších anorganických materiálů (zejména oxidických).
 • Výpočty termofyzikálních, termodynamických a kinetických dat s využitím sofistikovaných termodynamických a kinetických softwarů pro komplexní a přesný popis chování materiálů.
 • Tvorbou vlastní databáze termofyzikálních, termodynamických a kinetických dat výše specifikovaných materiálů.
 • Vylepšením termodynamických a kinetických databází používaných v termodynamických a kinetických softwarech.
 • Využitím dat pro simulaci a optimalizaci procesu lití a tuhnutí a optimalizaci dalších procesů.

V oblasti ochrany životního prostředí v průmyslu se pracovníci katedry zabývají tématy: 

 • Charakteristika přenosu suspendovaných částic s využitím neutronové aktivační analýzy.
 • Šíření znečišťujících látek v ovzduší z průmyslových zdrojů, z dopravy i z domácích topenišť.
 • Měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší.
 • Optimalizace procesu energetického využití odpadů.
 • Výzkum možností využití různých typů nízkonákladových aditiv pro redukci obsahu vybraných škodlivin z proudu spalin jako např. SO2, HCl, HF, NOx, PCDD/F, PCB.
 • Intenzifikace procesu produkce bioplynu se zaměřením na zvýšení obsahu methanu.
 • Výzkum v oblasti čištění bioplynu z anaerobní digesce bioodpadů.
 • Výzkum možností výroby biovodíku pomocí procesu temné anaerobní fermentace bioodpadů.
 • Výzkum procesu hygienizace kalů z ČOV od patogenních mikroorganismů.