Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Výuka chemie na VŠB-TU Ostrava vycházela z prubířství, které mělo kořeny v Příbrami. Toto královské horní město, proslulé doly a hutěmi na olověnou a stříbrnou rudu, se stalo roku 1849 sídlem Báňské akademie, která byla prohlášena vysokou školou roku 1894, ale teprve roku 1904 získala všechna práva vysoké školy a název Vysoká škola báňská.
 • V r. 1951 byla VŠB rozdělena na tři fakulty: Hornickou fakultu, Hutnickou fakultu a Fakultu báňského strojnictví. Hutnická fakulta a s ní i Chemický ústav byly umístěny do rekonstruované budovy bývalé Obchodní akademie v centru Ostravy.
 • V roce 1955 došlo k přejmenování původního Ústavu anorganické a analytické chemie na Katedru chemie.
 • V roce 1958 byly v rámci Katedry chemie vytvořeny tři nové ústavy. Jedním z nově založených pracovišť byl Ústav chemie fyzikální a radiochemie.
 • V r. 1962 byla Katedra chemie rozdělena na dvě samostatné katedry: Katedru anorganické a fyzikální chemie a Katedru analytické chemie a radiochemie.
 • V roce 1970 prošla Hutnická fakulta VŠB změnou organizační struktury a skladbou kateder. Katedra analytické chemie a radiochemie a Katedra anorganické a fyzikální chemie byly spojeny a byla vytvořena jediná Katedra chemie.
 • V roce 1978 byl z Katedry chemie vyčleněn Ústav teorie hutních pochodů a jako Ústav fyzikálně chemických základů hutních pochodů a radioizotopů zařazen ke Katedře hutnictví železa a koksárenství. Na tuto katedru byla také převedena výuka fyzikální chemie. O dva roky později byl Ústav fyzikálně-chemických základů hutních pochodů a radionuklidů organizačně začleněn pod nově vzniklou Katedru neželezných kovů.
 • Po vybudování nového areálu VŠB v Ostravě – Porubě v r. 1973, se do nových prostor přestěhovalo vedení katedry, část akademiků a laboratoře pro VaV. Laboratoře pro výuku ale zůstaly v původní budově v centru Ostravy.
 • V roce 1990 byla zahájena transformace Hutnické fakulty VŠB. Z Ústavu fyzikálně-chemických základů hutních pochodů a radionuklidů byla vytvořena samostatná Katedra teorie hutních pochodů a fyzikální chemie.
 • V roce 1991 byla Hutnická fakulta přejmenována na Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství a Katedra chemie zajišťovala výuku chemických předmětů pro fakulty HGF, FMMI, FS a FEI.
 • Po zrušení Katedry ekologie na HGF byl na Katedře chemie založen Ústav Ochrany životního prostředí v průmyslu, na který přešli pracovníci zrušené katedry. Výuka OŽP byla specializací v  oboru Chemické inženýrství. Ústav existoval na Katedře chemie až do vytvoření samostatné Katedry ochrany životního prostředí v průmyslu (616) v r. 2002.
 • V r. 1995 byl schválen studijní program Procesní inženýrství, garantovaný Katedrou Fyzikální chemie a teorie technologických procesů (619).
 • V r. 1997 došlo k rozdělení Katedry chemie na dvě samostatné katedry: Katedru analytické chemie a zkoušení materiálů (615) a Katedru chemie (617). Katedra 615 byla částečně přestěhována v rámci kampusu VŠB-TU v Ostravě Porubě do budovy N, posluchačské laboratoře zůstaly v původní budově E, stejně jako laboratoře katedry 617.
 • K opětovnému vytvoření společné Katedry chemie došlo k 1. 1. 2014.
 • 1. 4. 2022 splynutím třech kateder: Katedry ochrany životního prostředí v průmyslu (616), Katedry chemie (617) a Katedry fyzikální chemie a teorie technologických procesů (619) vznikla Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů (651).