Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářská

Název Jméno studenta Vedoucí práce Akademický rok
Fotokatalyzátory na bázi grafitického nitridu uhlíku pro odstraňování farmaceutických přípravků z vod
(Graphitic carbon nitride based photocatalysts for removal of pharmaceutical formulations from waters)
Kristina Schmidtová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. 2023/2024
Modifikace deNOx katalyzátorů na bázi směsných oxidů kobaltu sodíkem.
(Modification of cobalt based mixed oxide deNOx catalysts by sodium. )
Barbora Šodková doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. 2023/2024
Příprava inokula a ověření nově zkonstruovaného modelového reaktoru pro testy temné fermentace za účelem výroby vodíku
(Preparation of an inoculum and verification of a newly constructed model reactor for dark fermentation tests for hydrogen production)
Adam Rath Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2023/2024
Příprava kompozitů na bázi Cr2O3/ZnO pro možné využité ve fotokatalýze
(The preparation of composites based on Cr2O3/ZnO for potential utilization in photocatalysis)
Lucie Kaňová Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. 2023/2024
Vliv vlhkosti prostředí na samočistící schopnosti povrchů stavebních materiálů s obsahem fotokatalyzátorů
(Influence of the humidity on the self-cleaning performance of building materials containing the photocalysts)
Bohdan Polishchuk doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D. 2023/2024
Využití katalyzátorů na bázi směsných oxidů jako možnost snížení emisí z malých spalovacích zařízení.
(The use of mixed oxide catalysts as an option to reduce emissions from small combustion devices.)
Jan Hrbáč Ing. Tereza Bílková, Ph.D. 2023/2024
Využití surových a rozložených materiálů k výrobě biocharu pro zlepšení procesu anaerobní digesce
(Utilization of raw and digested materials for production of biochar used for improvment of anaerobic digestion process)
Adam Dudek Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2023/2024
Výzkum procesu kompostování kalů z čistíren odpadních vod pro účely výroby vysoce kvalitních substrátů
(Research on the composting process of sewage sludge for the production of high-quality substrates)
Barbora Sukatschová Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2023/2024
Fotokatalytická produkce vodíku v přítomnosti fotokatalyzátorů NiO/TiO2 z vodného roztoku methanolu
(Photocatalytic production of hydrogen in presence NiO/TiO2 photocatalysts from methanol-water solution)
Bc. Karin Kadlečíková Ing. Miroslava Filip Edelmannová, Ph.D. 2022/2023
Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi TiO2
(Photocatalytic reduction of carbon dioxide in presence TiO2-Based photocatalysts)
Bc. Jiří Jablunka prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2022/2023
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti fotokatalyzátorů ve formě tenkých vrstev tvořených nanotrubičkami oxidu titaničitého
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide in presence of photocatalysts in the form of titanium dioxide nanotube thin films)
Bc. Michaela Michalčíková prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2022/2023
Laserová litografie – expozice struktur a modelování Gaussova svazku
(Laser lithography – exposure of structure and modelling of Gaussian beam.)
Bc. Jakub Toběrný Ing. Tomáš Kohut 2022/2023
Odbourávání mikropolutantů z vody v hydroponickém systému
(Degradation of micropollutants from water in the hydroponic system)
Bc. Natálie Řehová Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. 2022/2023
Příprava a vlastnosti grafitického nitridu uhlíku dopovaného draslíkem
(Preparation and properties of potassium-doped graphitic carbon nitride)
Bc. Vít Jochim Ing. Ladislav Svoboda, Ph.D. 2022/2023
Příprava monolitického katalyzátoru na bázi TiO2 a CeO2 krystalizací v podkritické vodě
(Preparation of monolithic catalyst based on TiO2 and CeO2 by using subcritical water crystallization)
Bc. Michal Zym Ing. Lenka Matějová, Ph.D. 2022/2023
Selektivní katalytická oxidace amoniaku za použití katalyzátorů na bázi směsných oxidů.
(Selective catalytic oxidation of ammonia over mixed metal oxides.)
Kateřina Kupková dr inż. Sylwia Górecka 2022/2023
Separace methanu z bioplynu pomocí skrápěného membránového filtru
(Separation of methane from biogas using a scraped membrane filter)
Bc. Adam Kožušník Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2022/2023
Spektroskopie SiC monokrystalických substrátů
(Spectroscopy of SiC single-crystal wafers)
Bc. Jan Hůla doc. Dr. Mgr. Kamil Postava 2022/2023
Studium anizotropních jevů ve spinových laserech a jejich využití v moderních technologiích
(Study of anisotropic effects in spin lasers and their application in modern technology)
Bc. Oliver Jan Hejtman Ing. Tibor Fördös, Ph.D. 2022/2023
Studium vlivu procesních podmínek na přímý katalytický rozklad NO.
(Effect of process conditions in direct catalytic NO decomposition.)
Bc. Adéla Murcková Ing. Tereza Bílková, Ph.D. 2022/2023
Výroba aromátů a lehkých olefinů katalytickou pyrolýzou odpadních polyolefinů
(Production of aromatics and light olefins by catalytic pyrolysis of waste polyolefines)
Bc. Taťána Barvíková Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. 2022/2023
Využití 3d tisku při studiu transportních jevů.
(The use of 3D printing in the study of transport phenomena.)
Bc. Adéla Schnürchová Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. 2022/2023
Vývoj metodiky pro měření rozpouštěcích tepel kovových systémů s využitím vhazovací kalorimetrie
(Development of a methodology for measuring the heat of dissolution of metal systems using DROP calorimetry)
Lukáš Palička Ing. Simona Zlá, Ph.D. 2022/2023
Vývoj terahertzového časově-rozlišeného spektrometru využívajícího generaci nelineární plazmou
(Development of terahertz time-domain spectrometer based on nonlinear plasma generation)
Bc. Iva Hlobílková Ing. Pierre Koleják 2022/2023
Antimikrobiální nanokompozitní filmy na bázi polykaprolaktonu a hybridních nanoplniv
(Antimicrobial nanocomposite films based on polycaprolactone and hybride nanofillers)
Bc. Václav Kaloč Ing. Sylva Holešová, Ph.D. 2021/2022
Biosyntéza nanostříbra na čipu pro nylonové zvlákňovací směsi.
(On-chip biosynthesis of nanosilver for nylon fiber spinning mixtures.)
Bc. Denisa Orlová Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D. 2021/2022
Experimentální studium reologických vlastností ekologicky šetrných anorganických systémů
(Experimental study of rheological properties of environmentally friendly inorganic systems)
Bc. Sára Leinweberová doc. Ing. Lenka Řeháčková, Ph.D. 2021/2022
Fotokatalytická produkce vodíku z roztoku voda-metanol v přítomnosti fotokatalyzátorů g-C3N4 modifikovaných grafenem
(Photocatalytic generation of hydrogen from water-methanol mixture in presence of graphene modified g-C3N4 photocatalysts)
Bc. Petr Fridrich prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2021/2022
Charakterizace základních kapalin pro environmentálně akceptovatelná maziva
(Characterization of base fluids for environmentally acceptable lubricants )
Bc. Simona Krčková prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2021/2022
Magnetronové naprašování tenkých vrstev
(Magnetron sputtering of thin films)
Bc. Adam Dušenka Ing. Lukáš Halagačka, Ph.D. 2021/2022
Mikrokrystalizace částic steroidního léčiva s protizánětlivými účinky
(Microcrystallization of steroid drug particles with anti-inflammatory effects)
Bc. Ondřej Sakreida prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D. 2021/2022
Možnosti hygienizace kalů z ČOV pomocí procesu aerobní fermentace bioodpadů
(Possibilities of hygienization of sewage sludge by aerobic fermentation of bio-waste)
Bc. Tereza Švadlenková Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2021/2022
Možnosti snižování vlivu silniční dopravy na životní prostředí
(Possibilities of reducing the impact of road traffic on the environment)
Bc. Filip Skotnica Ing. Petra Šutarová 2021/2022
Náhrada biomateriálů pro opravu kostních defektů syntetickým hydroxyapatitem
(Biomaterial substitutes with synthetic hydroxyapatite for bone defect repair)
Bc. Matyáš Šindler prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D. 2021/2022
Nízkoteplotní příprava PCL/PVDF kompozitních materiálů
(Low temperature preparation of the PCL/PVDF composite materials)
Bc. Patricie Daříčková Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP 2021/2022
Odstranění léčiv z vodných roztoků s využitím modifikovaných jílových minerálů
(Removal of drugs from aqueous solutions using modified clay minerals)
Bc. Klára Výšková Ing. Silvie Vallová, Ph.D. 2021/2022
Porovnání infračervených spekter anorganických práškových materiálů získaných dvěma různými měřicími technikami (technikou bromidových tablet a technikou ATR)
(Comparison of infrared spectra of inorganic powder materials obtained by two different measuring techniques (bromide tablet technique and ATR technique))
Bc. Daniel Zubík doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D. 2021/2022
Predikce přednostních krystalografických orientací tenkých vrstev ZnO na krystalických substrátech
(Prediction of the preferred crystallographic orientations of ZnO thin films on crystalline substrates)
Bc. Jonáš Molek doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D. 2021/2022
Příprava a charakterizace magneticky modifikovaných fylosilikátů
(Preparation and characterization of magnetically modified phyllosilicates)
Bc. Maxmilián Sladčík Ing. Michaela Tokarčíková, Ph.D. 2021/2022
Příprava fotokatalyticky aktivních kompozitů na bázi g-C3N4 a TiO2
(Preparation of photocatalytically active composite g-C3N4/TiO2)
Jakub Valoušek doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D. 2021/2022
Stanovení obsahu síry v metalurgických struskách pomocí spalovací analýzy a rentgenové fluorescenční analýzy
(Determination of the sulphur content in metallurgical slags using combustion method and X-ray fluorescence spectroscopy)
Bc. Klára Kursová Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. 2021/2022
Studium interakcí strusek s vodou
(Study of slag-water interaction)
Bc. Karla Josefusová prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc. 2021/2022
Výroba vodíku reformováním uhlovodíků s CO2
(Hydrogen production by dry remorming of hydrocarbons)
Bc. Jiří Hrbáč Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. 2021/2022
Ekotoxikologické testy pro strusky
(Ecotoxicological tests for slags )
Ing. Zuzana Pěgřimočová Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. 2020/2021
Katalyzátory na bázi směsných oxidů pro environmentální aplikace.
(Mixed oxide based catalysts for environmental application.)
Bc. Johanka Hibschová doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. 2020/2021
Mikrovlnná pyrolýza odpadních pneumatik
(Microwave pyrolysis of waste scrap tyres)
Bc. Dominika Habermannová Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. 2020/2021
Možnosti snižování obsahu Cl a alkálií v odprašcích z aglomerace
(Possibilities of decreasing Cl, Na and K levels in dust from sinter plant)
Ing. Jannis Belis doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D. 2020/2021
Odpadového hospodářství ve vojenských újezdech a vojenských zařízeních
(Waste Management in Military Training Areas and Military Facilities)
Bc. Michaela Heinzová Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2020/2021
Optimalizace přípravy uhlíkatých materiálů ze zemědělské biomasy v mikrovlnném poli
(Optimization of preparation of carbon-based materials from agricultural biomass in microwave field)
Ing. Petra Cichoňová Ing. Lenka Matějová, Ph.D. 2020/2021
Posouzení vývoje znečištění životního prostředí dusíkem v česko-polském pohraničí s využitím mechu
(Assessment of nitrogen environmental pollution in the Czech-Polish borderland ussing moss )
Ondřej Studenka Ing. Irena Pavlíková 2020/2021
Profilová analýza plechů s povlaky na bázi Zn a Zn-Mg-Al
(Profile analysis of sheet metal with Zn and Zn-Mg-Al based coatings)
Bc. Martin Krysmánek Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. 2020/2021
Příprava uhlíkatých materiálů mikrovlnnou pyrolýzou odpadních pneumatik pro snižování koncentrace xylenu z odpadních plynů
(Preparation of carbon-based materials by microwave pyrolysis of waste scrap tyres for reduction the concentration of xylene from waste gases)
Ing. Karolína Gorzolková Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. 2020/2021
Vliv procesu přípravy na vlastnosti LiCoO nanočástic
(Effect of the preparation process on the properties of LiCoO nanoparticles)
Ing. Martin Šarman prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2020/2021
Zpracování biosložek z komunálního odpadu metodou HTC v časové řadě
(Processing of municipal waste biofuels using the HTC method in a time group)
Bc. Kristýna Zedníčková Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2020/2021
Možnosti čištění bioplynu z anaerobní digesce na laboratorním modelovém reaktoru
(Possibilities of purification of biogas from anaerobic digestion on laboratory model reactor)
Bc. Pavel Ovčáčík Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2019/2020
Optimalizace způsobu přípravy nanočástic stříbra
(Optimization of silver nanoparticles preparation)
Bc. Markéta Schaumannová prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2019/2020
Příprava a testování sorbentů z křídlatky japonské pro odstraňování xenobiotik z povrchové a odpadní vody
(Preparation and testing of sorbents from Reynoutria japonica for removal of xenobiotics from surface water and wastewater)
Ing. Tereza Motúzová Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. 2019/2020
Studium ternárních systémů na bázi Fe-C-Cr a Fe-C-Ni metodou DTA
(Study of Fe-C-Cr and Fe-C-Ni based systems using DTA method)
Bc. Ing. Yeldar Zhuman prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D. 2019/2020
Vliv metody přípravy C3N4 a modifikování platinou na fotokatalytický rozklad oxidu dusného
(Effect of C3N4 preparation method and platinum modification on the photocatalytic decomposition of nitrous oxide)
Bc. Jan Baďura prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2019/2020
Dlouhodobé sledování elektrické vodivosti čistého polyanilinu a nanokompozitu polyanilin/montmorillonit
(Long-term monitoring of electrical conductivity of pure polyaniline and polyaniline/montmorillonite nanocomposite)
Ing. Markéta Davidová doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D. 2018/2019
Emise z lokálních topenišť v Olomouci a okolí a možnosti jejich snížování
(Emission of local heating in Olomouc city and outskirts and options of their reduction)
Bc. Dominika Szmek Ing. Petra Šutarová 2018/2019
Laboratorní ověření nové metody zpracování čistírenských kalů
(Laboratory verification of new methods of treatment of sewage sludge)
Ing. Rudolf Ricka Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2018/2019
Návrh a ověření metodiky pro stanovení obsahů dusíku a síry ve furanovém regenerátu s ohledem na jeho využitelnost ve slévárnách
(Proposal of the methods for determination of nitrogen and sulphur content in furan regenerate with respect to its utilization in foundry.)
Bc. Martin Krysmánek Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. 2018/2019
Ověření rozkladu odpadních plastů typu PE a PP s využitím termálních metod
(Verification of decomposition of waste PE and PP waste using thermal methods)
Bc. Kristýna Mitręgová Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2018/2019
Příprava a charakterizace nanokompozitů na bázi grafitického C3N4 a BiIO4 pro fotokatalýzu
(Preparation and characterization of graphitic C3N4 a BiIO4 based nanocomposites for photocatalysis)
Bc. Kateřina Mančíková prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. 2018/2019
Víceprvková analýza mechů pro hodnocení vlivu hutní výroby na kvalitu ovzduší
(Multielemental Analysis of Mosses for Assessment of Impact of Metallurgical Production on Air Quality)
Bc. Kristina Sanitríková Ing. Irena Pavlíková 2018/2019
Vliv povrchově aktivních látek na stabilitu emulzí
(Effect of surface active agents on stability of emulsions)
Bc. Kateřina Dočkalová prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2018/2019
Zrychlená aerobní fermentace v rotačním bioreaktoru
(Accelerated Aerobic Fermentation in Rotary Bioreactor)
Adéla Vocetková Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2018/2019
Zrychlená suchá anaerobní fermentace v rotačním bioreaktoru
(Accelerated Dry Anaerobic fermentation in a Rotary Bioreactor)
Bc. Aneta Davidová Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2018/2019
Analýza dat z imisního monitoringu Olomouc-Šmeralova
(Air pollution monitoring data analysis of Olomouc-Šmeralova)
Ing. Barbora Niedobová RNDr. Jan Bitta, Ph.D. 2017/2018
Analýza způsobů zpracování komunálních odpadů v jednotlivých krajích ČR s ohledem na platnou a nově plánovanou legislativu odpadového hospodářství
(Analysis of methods for municipal waste treatment in individual regions of Czech Republic with regard to valid and new planned legislation in Waste Management)
Ing. Daniela Mertová Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2017/2018
Elektrochemické reakce železa a magnetitu na pevné a pastové elektrodě v alkalickém prostředí
(Electrochemical reactions of iron and magnetite at solid and carbon paste electrode in alkaline solution)
Bc. Radek Suchánek Ing. Pavel Raška, Ph.D. 2017/2018
Energetické zpracování odpadů při výrobě Brassica napus var. napus (řepka olejná -sláma a pokrutiny)
( Energy treatment of waste in the production of Brassica napus var. napus (oilseed rape-straw and oil seed cake)
Bc. Marcela Pregetová Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2017/2018
Experimentální měření a vyhodnocení tepelných kapacit slitin na bázi Fe-C-Cr s využitím vysokoteplotního kalorimetru
(Experimental measurements and evaluation of the heat capacities of alloys based on Fe-C-Cr with use of high-temperature calorimeter)
Bc. Klára Motúzová Ing. Ľubomíra Drozdová, Ph.D. 2017/2018
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů g-C3N4/ZnO
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide over the g-C3N4/ZnO nanocomposites)
Ing. Tereza Bajcarová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2017/2018
Fyzikální vlastnosti kaučukových směsí
(The physical properties of rubber mixtures)
Gabriela Nesvadbová Ing. Silvie Vallová, Ph.D. 2017/2018
Monitoring kvality vod v systémech intenzivní zemědělské produkce
(Monitoring water quality in systems of intensive agricultural production)
Bc. Nikola Veverková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. 2017/2018
Monitoring přenosu znečišťujících látek za použití bezpilotních prostředků
(Monitoring of the transfer of pollutants using UAV)
Bc. Jakub Tihelka Ing. Petra Šutarová 2017/2018
Možnosti využití infračervených spekter ve vzdálené infračervené oblasti naměřených pomocí techniky nujolové suspenze ke kvantifikaci
(The possibilities of utilization of infrared spectra at far infrared region measured by nujol suspension technique for quantification)
Petra Bujoková doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D. 2017/2018
Možnost zpracování odpadů ze šlechtitelské stanice společnosti DLF s návaznosti na energetické využití
(Possibilities of processing waste from the DLF growers station with a link to energy use)
Bc. Vojtěch Rajnoch Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2017/2018
Příprava a charakterizace nanokompozitu na bázi grafitizovaného C3N4 a BiVO4 pro fotokatalýzu
(Preparation and characterization of g-C3N4 a BiVO4 based nanocomposite for photocatalysis)
Bc. Tereza Valová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. 2017/2018
Shluková analýza dat o depozici prachu
(Cluster analysis of the dust deposition data)
Bc. Aneta Holaňová RNDr. Jan Bitta, Ph.D. 2017/2018
Sledování teplot tání a povrchových vlastností licích prášků s alternativními tavidly.
(Monitoring of the melting points and surface properties of the casting powders with alternative fluxes)
Dominika Pinkasová doc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D. 2017/2018
Stanovení obsahu potenciálních rizikových prvků v půdách na vybraných lokalitách Třinecka​
(Determination of the content of potential risk elements in soils at selected localities of Třinec region)
Ing. Veronika Hahn, DiS. Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D. 2017/2018
Studium distribuce yttria při spalování uhlí ve fluidní elektrárně
(Study of yttrium redistribution at coal combustion in power station)
Ing. Pavla Rucká doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D. 2017/2018
Suché reformování uhlovodíků
(Dry reforming reactions of hydrocarbons)
Ing. Zdeněk Zikmund Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. 2017/2018
Elektrochemická charakterizace oxidových vrstev vznikajících na železné elektrodě v oblasti transpasivity v koncentrovaných alkalických soustavách
(Electrochemical characterization of oxide layers created on iron electrode in transpasivity region in concentrated alkaline systems)
Bc. Štěpán Luzar Ing. Pavel Raška, Ph.D. 2016/2017
Exfoliace grafitu: efekt na velikost částic a krystalinitu
(Graphite exfoliation: particle size and crystallinity effect)
Ing. Filip Kovár prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D. 2016/2017
Fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti nanokompozitů g-C3N4/TiO2 připravených nekonvenční metodou
(Photocatalytic decomposition of N2O over the g-C3N4/TiO2 nanocomposites prepared by unconventional method)
Bc. Martina Šindlářová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2016/2017
Hodnocení pedologických charakteristik teras úložiště popílku
(Evaluation of soil characteristic of the coal-ash settling basin terraces)
Ing. Petra Wojnarová Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D. 2016/2017
Kompozitní materiály na bázi grafen – vrstevnaté podvojné hydroxidy
(Composite materials based on graphene – layered double hydroxides.)
Ing. Lukáš Carbol Ing. Radim Škuta, Ph.D. 2016/2017
Možnosti zpracování odpadů ze stravovacích zařízení metodou anaerobní digesce v laboratorních podmínkách
(Possibilities of processing the waste from dining rooms using anaerobic digestion in the laboratory conditions)
Bc. Gabriela Klimšová Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2016/2017
Opakovatelnost při analýze práškových vzorků infračervenou spektroskopií za použití techniky bromidových tablet
(The repeatability of powder samples analysis by infrared spectroscopy using technique of bromide pellets)
Bc. Lucie Hronová doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D. 2016/2017
Optimalizace krystalizace aktivních farmaceutických substancí
(Optimization of crystallization of Active Pharmaceutical Ingredients)
Ing. Denis Lampa prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2016/2017
Optimalizace přípravy kobaltových katalyzátorů nanesených na strukturované nosiče pro katalytický rozklad oxidu dusného.
(Optimization of the process of deposition of cobalt based catalysts for nitrous oxide decomposition on the structured support.)
Ing. Tomáš Kiška doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. 2016/2017
Posouzení možností zpracování komunálních odpadu produkovaných na území města Ostravy s ohledem na nově plánovanou legislativu
(Assessment of options for the treatment of municipal waste produced on the Ostrava city area with regard to the planned new legislation)
Bc. Jana Pavlištíková Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2016/2017
Příprava a charakterizace nanostruktur grafitizovaného C3N4 a TiO2 pro rozklad oxidu dusného
(Preparation and characterization of g-C3N4 a TiO2 nanostructures for decomposition of nitrous oxide)
Ing. Dominika Marková prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. 2016/2017
Regenerace pracího oleje
(Wash oil regeneration)
Bc. Zdeněk Janděl Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. 2016/2017
Studium přípravy oxidů kovů na bázi Ti a Zr pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných k redukci znečištění životního prostředí
(Study of preparation of nanostructured Ti and Zr-based oxides by using pressurized and supercritical fluids for mitigation of environmental pollution)
Bc. Lucie Jarolímová Ing. Ivana Troppová, Ph.D. 2016/2017
Studium reálných jakostí ocelí metodami DTA a TMA
(Study of real steel grades with use of DTA and TMA methods)
Ing. Jan Mucha prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D. 2016/2017
Studium termoanalytických vlastností iontových kapalin metodou termogravimetrické analýzy
(Study of thermoanalytical properties of ionic liquids using method of thermogravimetry)
Kateřina Plevová Ing. Silvie Vallová, Ph.D. 2016/2017
Syntéza a charakterizace fotoaktivních kompozitů typu g-C3N4/montmorillonit
(Synthesis and characterization of photoactive composites based on g-C3N4/montmorillonite)
Bc. Marie Chmelařová doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D. 2016/2017
Tepelné kapacity reálných značek ocelí v pevné fázi a tavenině
(The heat capacities of real steel grades in solid and liquid phase)
Bc. Veronika Janalíková Ing. Simona Zlá, Ph.D. 2016/2017
Výzkum interakce alkylimidazoliových solí s kovovými materiály
(Investigation of the interaction of alkylimidazolium salts with metallic materials)
Bc. Šárka Vicherková doc. Ing. Šárka Langová, CSc. 2016/2017
Akutní toxicita na Artemia salina pro vodné odpady
(Acute toxicity on Artemia salina for water wastes)
Tereza Jakšová Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. 2015/2016
Analýza dat z imisního monitorngu Věřňovice
(Data analysis of the Věřňovice air pollution monitoring station)
Bc. Ondřej Kořenek RNDr. Jan Bitta, Ph.D. 2015/2016
Analýza emise volatilních látek rostlinami v měnících se podmínkách prostředí
(Analysis of Emission of Volatile Compounds in Plants in Changing Environment Conditions)
Radka Plačková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. 2015/2016
Aplikace procesu pyrolýzy při zpracování vybraných potravinářských odpadů
(Application of the Pyrolysis Process in the Processing of Selected Food Wastes)
Ing. Aneta Smýkalová Ing. Barbora Grycová, Ph.D. 2015/2016
Charakterizace cementační vrstvy pomocí GDOES
(The Characterisation of Carburized Layers by GDOES)
Bc. Adéla Šotolová Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. 2015/2016
Mechy jako biomonitory atmosférické depozice dusíku v Ostravsko-Karvinské aglomeraci
(Mosses as biomonitors of atmospheric deposition of nitrogen in Ostrava-Karviná region)
Bc. Kateřina Tomšejová Ing. Irena Pavlíková 2015/2016
Mechy jako biomonitory atmosférického znečištění perzistentních organických látek v Ostravsko-Karvinské aglomeraci
(Mosses as biomonitors of atmospheric POPs pollution in Ostrava-Karviná region)
Bc. Hana Vjatráková Ing. Irena Pavlíková 2015/2016
Možnosti využití techniky nujolové suzpenze při kvantitativních aplikacích infračervené spektroskopie ve vzdálené oblasti
(The possibility of using nujol suspension technique in quantitative applications of far infrared spectroscopy)
Bc. Monika Nogolová doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D. 2015/2016
Obsahy Y, La, Ce a Nd v uhlí a produktech spalování
(Concentrations of Y, La, Ce and Nd in coal and coal combustion ashes)
Bc. Petra Pawlusová doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D. 2015/2016
Oceňování možností snižování emisí v Moravsko – Slezském regionu
(Valuation of emission reduction options in the Moravian - Silesian region.)
Bc. Natálie Robenková Ing. Petra Šutarová 2015/2016
Rešerše využití Ramanovy spektroskopie při studiu jílových minerálů
(The literature review of possibilities of using Raman spectroscopy in the clay minerals study)
Ing. Tomáš Peterek doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D. 2015/2016
Studium akutní toxicity pro Daphnia magna u vodných odpadů
(Study of acute toxicity for Daphnia magna at aqueous wastes)
Bc. Klára Hrubá Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. 2015/2016
Technologie odsíření koksárenského plynu
(Desulphurization technology of coke gas)
Bc. Ing. Denisa Šedá prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2015/2016
Termická stabilita hybridních nanokompozitních materiálů typu vodivý polymer-fylosilikát s využitím termické analýzy
(The thermal stability of hybrid nanocomposite materials like conductive polymer - phyllosilicate using thermal analysis)
Ing. Jakub Starostka Ing. Silvie Vallová, Ph.D. 2015/2016
Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Effect of preparation of metal oxide based on titania and zirconia by supercritical and pressurized fluids on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Tomáš Prostějovský prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2015/2016
Výzkum procesu suché anaerobní digesce v laboratorních podmínkách
(Research of Dry Anaerobic Digestion Process in Laboratory Conditions)
Ing. Tomáš Glac Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2015/2016
Aktivace C-materiálů působením činidel na přírodní bázi.
(Activation of C-materials using agents based on natural substances.)
Bc. Daniela Mařádková Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. 2014/2015
Environmentální rizika provozu bioplynových stanic
(Environmental Risks of the Operation of Biogas Plants)
Kateřina Bublová Ing. Petra Šutarová 2014/2015
Fyzikální a chemické metody čištění odpadních vod s obsahem kyanidů
(Tar Processing Wastewater Treatment - Physical and Chemical Methods )
Helena Majewská Ing. Irena Pavlíková 2014/2015
Hodnocení mořeného povrchu ocelí pomocí elektrochemických metod
(Evaluation of descaling of steel surface by electrochemical methods)
Ing. Kristýna Marková doc. Ing. Šárka Langová, CSc. 2014/2015
Charakterizace povrchů uhlíkatých sorbentů
(Surface Analysis of the Carbonaceous Sorbents)
Pavel Rozsíval doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2014/2015
Iontové kapaliny s bis[(trifluormethyl)sulfony] imidovým aniontem
(Ionic Liquids with Bis [(trifluoromethyl) Sulfonyl] Imide Anion)
Ing. Jana Vaštyl doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2014/2015
Kombinace pozemních a letových měření atmosférického aerosolu
(Combination of Ground and Airborne Aerosol Air Pollution Measurement )
Ing. Eva Samcová doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. 2014/2015
Kvantitativní stanovení obsahu minerálů v granitech a granodioritech metodou CQMA
(Quantitative determination of mineral percentages in granites and granodiorites by CQMA method.)
Ing. Michal Režný prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc. 2014/2015
Letová měření znečištění ovzduší s využitím UAV
(Airborn Measuring of Air Pollution by UAV)
Nicolle Kulíšková doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. 2014/2015
Mikrovlnná syntéza nanokompozitů na bázi grafenu
( Microwave synthesis of graphene based nanocomposites )
Bc. Milada Minarčíková Ing. Radim Škuta, Ph.D. 2014/2015
Možnosti stabilizace vápenných solí a aktivního uhlí jako produktu spalování nebezpečných odpadů
(Possibilities of Stabilization of Calcium Salts and Activated Carbon as a Products of Hazardous Waste Incineration)
Bc. David Šimek Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2014/2015
Možnosti zpracování dehtových úsad z koksárenských provozů
(Processing options tar deposits from coke operations.)
Bc. Jan Křištof Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. 2014/2015
Optimalizace kalcinační teploty při výrobě TiO2
(Optimization of calcining temperature in process of TiO2 production)
Ing. Alena Miezybrodská prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2014/2015
Ověření možnosti stanovení tloušťky niklové vrstvy pomocí GDOES
(Verification of the determination of the thickness of the nickel layer using GDOES)
Ing. Marcela Kordeková Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. 2014/2015
Pinch analýza provozu koksochemie
(Pinch Analysis of Coke Oven By-product Plant)
Ing. Lenka Šimková prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2014/2015
Přímé stanovení kovů v popílku ze spalování odpadu metodou AAS
(Direct solid sampling elctrothermal atomic spectrometric of metals in fly ash of waste incineration)
Ing. Kristýna Plánková Ing. Irena Pavlíková 2014/2015
Příprava nanostrukturovaného TiO2 využitelného pro snižování znečištění životního prostředí
(Preparation of nanostructured TiO2 for mitigation of environmental pollution)
Bc. Lukáš Polách Ing. Lenka Matějová, Ph.D. 2014/2015
Rekonstrukce a modernizace ohřívače větru při vysoké peci
(Redesign of hot blast stove at blast furnace)
Bc. Klára Obroučková prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2014/2015
Vliv CaO a Al2O3 na distribuci S, Cl, Br, As a Se při spalování uhlí
(Effect of CaO and Al2O3 on distribution of S, Cl, Br, As and Se during coal combustion)
Bc. Lucie Lakomá doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D. 2014/2015
Analýza dat z imisního monitoringu Ostrava-Přívoz
(Data analysis of the Ostrava-Přívoz air pollution monitoring station)
Ing. Ondřej Smolen RNDr. Jan Bitta, Ph.D. 2013/2014
Analýza možnosti využití nízkých protihlukových clon u kolejové dopravy v městské aglomeraci
(Analysis of using low noise barriers for rail transport in the urban agglomeration)
Bc. Adriana Loseová Ing. Jiří Michalík, Ph.D. 2013/2014
Ekotoxikologické vlastnosti odpadů z hutních výrob
(Ecotoxicological properties of the waste from metallurgical production)
Bc. Klára Felgenträgerová Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2013/2014
Energetické využití odpadních mazacích prostředků na lanárně
(Energy recovery of waste lubricants in the production of ropes)
Bc. Adam Zelenka Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2013/2014
Možnosti stabilizace tuhých produktů po spalování nebezpečných odpadů
(The posibilities of stabilization of hazardous waste incineration solid products)
Radka Nováková Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2013/2014
Přímé stanovení kovů v prašném aerosolu metodou atomové absorpční spektrometrie
(Direct Solid Sampling of Metals in Atmospheric Particulate Matter using Atomic Absorption Spectrometry)
Bc. Zuzana Fedičová Ing. Irena Pavlíková 2013/2014
Energetická a materiálová bilance zbytku biomasy při těžbě dřeva
(Energy and Material Balance of Wood Mining Rests)
Bc. Bronislav Lach Ing. Jiří Michalík, Ph.D. 2012/2013
Kvalita ovzduší v ostravsko-karvinské aglomeraci v mezinárodním srovnání
(Air quality of the Ostrava-Karviná region in international comparsion)
Bc. Petr Lejsal RNDr. Jan Bitta, Ph.D. 2012/2013
Kombinace tepelných čerpadel a centrálního zásobování teplem pro vytápění bytových domů
(Combination of heat pumps and central heating system for block of flats heating)
Ing. Pavel Kuchta doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. 2011/2012
Mikrovlnný ohřev a reakce vybraných polyaromátů
(Microwave heating and reactions of selected polyaromatic hydrocarbons)
Ing. Barbora Marcinčinová Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. 2011/2012
Příprava a charakterizace fluorovaných iontových kapalin
(Synthesis and characterization of fluorine ionic liquids)
Ing. David Burget doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2011/2012
Vliv modifikování oxidu titaničitého ušlechtilými kovy (Pt, Pd a Au) na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Influence of titanium dioxide modification by noble metals (Pt, Pd and Au) on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2011/2012
Ekonomické a environmentální aspekty technologií pro zpracování bioodpadů
(Economical and environmental aspects of technologies for bio-waste processing)
Bc. Eduard Fasora Ing. Petra Šutarová 2010/2011
Možnosti využití solárních článků v energetice
(Possibilities of solar cells usage in power engineering)
Bc. Jan Stanovský Ing. Pavel Platoš, Ph.D. 2010/2011
Vliv fylosilikátů na mobilitu polutantů z metalurgických odpadů
(Phyllosilicates influence to pollutants mobility from metallurgical wastes)
Ing. Žaneta Havírová prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc. 2010/2011
Vliv reduktantu na výtěžek fotokatalytické redukce CO2
(Influence of reductant on CO2 photocatalytic reduction yield)
Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA, MSc prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2010/2011
Alternativní zdroje energie
(Alternative source of energy)
Ing. Petra Palicová Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2009/2010
Citlivost výpočtu emisí z lokálních topenišť
(Sensitivity analysis of local heating emission calculation)
Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. RNDr. Jan Bitta, Ph.D. 2009/2010
Hodnocení afinity oxidu uhličitého k pevným materiálům
(Evaluation of the Carbon Dioxide Affinity towards Solid Materials)
Bc. Michael Machalla doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2009/2010
Chemická charakterizace a ekologické zhodnocení pyrolýzy při úpravě kovových kalů.
(Chemical Characterization and Environmental Evaluation of the Pyrolysis of Metal Sludges.)
Ing. Jiří Kubečka prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc. 2009/2010
Iontové kapaliny pro separaci oxidu uhličitého z proudu spalin
(Ionic liquids for the carbon dioxide separation from the flue gas stream)
Ing. Pavla Pejcelová doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2009/2010
Metody geosequestrace oxidu uhličitého
(Methods in carbon dioxide geosequestration )
Bc. Radek Zelina doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2009/2010
Opatření podniku BC-MCHZ z pohledu výstupních produktů v souvislosti s novou legislativou u nakládání s chemickými látkami
(The measures for BC-MCHZ company in terms of output products in connection with the new legislation for chemical agents treatment)
Bc. Sabina Ševčíková Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2009/2010
Posouzení účinnosti odlučovacího zařízení při zpracování vratných produktů dehtové konzistence na provoze Koksovny Svoboda OKD, OKK, a.s.
(Appreciation of separation eqiupment efficiency at processing of tarry consistence reverse products on coking plant Svoboda, OKD, OKK, Inc.)
Bc. Marie Radošovská Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2009/2010
Praktické dopady požadavků nové legislativy v oblasti chemických látek u surovinové základny pro BC-MCHZ
(Practical impacts of new legislative requirements in the area of chemical compounds for the raw material base for BP-MCHZ )
Bc. Lucie Petřvaldská Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2009/2010
Problematika měření a záchytu PM10 zelení
(Problems of measurement and capture of PM10 with greenery)
Bc. Soňa Vystavělová Ing. Hana Müllerová 2009/2010
Přehled a možnosti recyklace vybraných hutních odprašků
(Overview and possibilities of recycling of selected metallurgical dust)
Bc. Simona Ogrocká Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2009/2010
Sorpční materiály s definovanou velikostí pórů na bázi uhlíku
(Carbon-based sorption materials whit definend pore size)
Ingrid Urbaňská doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2009/2010
Úpravy kovonosných odpadů pro potřeby hutního podniku
(Metalline wastes treatment for metallurgical company needs)
Ing. Barbora Stanovská Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2009/2010
Vliv zeleně na hlukovou zátěž ze silniční dopravy
(Effect of Vegetation on the Noise Pollution from Road Transport )
Ing. Karolína Jiroutová Ing. Irena Pavlíková 2009/2010
Zdroje biologicky rozložitelných odpadů
(Sources of biologically degradable wastes)
Bc. Markéta Dźwigońová Ing. Petra Šutarová 2009/2010
Zplyňování s katalytickým štěpením dehtu.
(Gasification with catalytic tar decomposition.)
Ing. Petr Juřica Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. 2009/2010
Chemická aktivace uhlíkatých látek
(Chemical activation of carbonaceous materials)
Lucie Černochová Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. 2008/2009
Kvalita vod v Povodí Odry
(Water quality in Odra river-basin)
Bc. Pavla Musialková Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2008/2009
Metody měření ozonu
(Ozone measurement methods)
Bc. Jana Farníková Ing. Pavel Platoš, Ph.D. 2008/2009
Netradiční tenzidy pro EOR
(Innovative Tenside for EOR)
Bc. Matěj Dvořáček doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2008/2009
Posouzení vlivů provozu bioplynových stanic na životní prostředí
(Evaluation of effects of bio-gas stations work on the environment)
Ing. Markéta Semanová Ing. Petra Šutarová 2008/2009
Problematika náhradní výsadby zeleně v Ostravě v souvislosti s výstavbou dálnice D47.
(Problems of reserve greenery outplanting in Ostrava in the connection with highway D47 building-up.)
Bc. Markéta Dřezová Ing. Hana Müllerová 2008/2009
Příprava uhlíkatých sorbentů pro dělení plynů
(Preparing of Carbon Sorbens for the Gas Separation)
Ing. Žaneta Chromčáková doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2008/2009
Vliv automobilové dopravy na životní prostředí
(Environmental influence of the car traffic)
Ing. Eva Beinhauerová RNDr. Jan Bitta, Ph.D. 2008/2009
Využití termogravimetrie při studiu pyrolýzy
(Usage of Thermogravimetry in the Pyrolysis Monitoring)
Ing. Zuzana Bílská Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. 2008/2009
Zajištění čištění odpadních vod malých a středních obcí v MSK
(Reservation sewage treatment for small and middle municipality in Moravia-Silesian region)
Bc. Jana Blaschová Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2008/2009
Bc. Hana Pechová 2007/2008
Bc. Iveta Polzerová 2007/2008
Energetické a materiálové využití bioodpadů v bioplynových stanicích
(Energy and Material Utilization of Biowastes in Biogas Stations)
Bc. Kateřina Sobková 2007/2008
Environmentální aspekty provozu pyrolýzních jednotek pro zpracování odpadů
(The environmental aspects of pyrolysis units work for waste processing)
Bc. Zuzana Kuchtíčková 2007/2008
Historie, současnost a budoucnost regenerace upotřebených mazacích olejů v praxi
(The History, Present and Future of Waste Lubricating Oils regeneration in Practice)
Bc. Kateřina Bielková 2007/2008
Letová měření znečišťujících látek v oblasti Moravskoslezského kraje
(The Aircraft Measurements in the Area of Moravia - Silesian Region)
Bc. Lukáš Galla 2007/2008
Management jakosti ovzduší v Polsku
(The Air Quality Management in Poland)
Bc. Veronika Kaszová 2007/2008
Moderní způsoby biodegradace ropných asfaltů
(New Methods in Biodegradation of Bitumen)
Bc. Jan Pluhař 2007/2008
Neenergetické využití jihomoravských lignitů
(Non-Energetic Utilization of South Moravian Lignite)
Bc. Anna Bělicová 2007/2008
Nejnovější trendy fyzikálních, chemických a fyzikálně-chemických úprav odpadů a jejich aplikace v praxi
(The Up-to-Date Trends of Physical, Chemical and Physical-Chemical Waste Treatment and their Application in Practice)
Ing. Michaela Tománková 2007/2008
Pasport zeleně v Ostravě s využitím geoinformačních technologií
(Green Inventory in Ostrava Using Geoinformation Technologies)
Ing. Lenka Kovaříková 2007/2008
Vytápění veřejných budov v Ratiškovicích biomasou
(The Public Buildings Heating with Biomass in Ratíškovice)
Bc. Kateřina Uhlíková 2007/2008
Využití nízkoteplotního plazmatu na zneškodnění PET a pneumatik
(Low-temperature Plasma Utilization for Disposal Waste PET and Scrap Tyres)
Bc. Petra Kubošová Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP 2007/2008
Zdroje biopaliv v Moravskoslezském kraji
(The Bio - Fuels sources in Moravian - Silesian Region)
Monika Klásková 2007/2008
Bituminosní písky
(Bituminous Sands)
Bc. Libor Perutka 2006/2007
Druhy recyklovtelných odpadů a současný způsob nakládání s nimi v ČR
(The Kinds of Recyclable Wastes and Current Course of their Treatment in Czech Republic)
Ing. Lenka Svačinová 2006/2007
Ekologické a ekonomické zhodnocení paliv v lokálních topeništích
(Ecology and Economy Evaluation of Fuels from the House Furnaces)
Bc. Jana Mizerová 2006/2007
Eutrofizační jevy ve vodní nádrži Baška
(Autrophisation Features in Water Reservoir Baška)
Ing. Monika Kawuloková, Ph.D. 2006/2007
Globální změny klimatu a možnosti jejich ovlivnění antropogenními vlivy Bc. Jana Javůrková 2006/2007
Hodnocení hlukové zátěže v okolí velkého hutního podniku
(The Assessment of Noise StressArround the Metallurgy Factory)
Bc. Karina Labudová 2006/2007
Jakost povrchových vod v olbasti povodí Odry na území Olomouckého kraje
(The Quality of Overground Waters in the Odra River Basin in the Area of Olomouc Region)
Ing. Sandra Veronesiová 2006/2007
Ko-pyrolýza organických odpadů s petrochemickými látkami
(Co-pyrolysis of Organic Waste with Petrochemical Material)
Ing. Silvie Rosypalová, Ph.D. 2006/2007
Kvalita odpadních vod na Čistírně odpadních vod Kroměříž
(The Quality of Waste Water on the Waste Water Treatment Plant Kroměříž)
Ing. Kamila Gröplová 2006/2007
Nové postupy při čistění vybraných odpadních vod
(New Procedures for Selected Wawte Water Treatment)
Ing. Veronika Šimková 2006/2007
Produkce a nakládání s odpadními plasty na území města Ostravy v roce 2005
(Waste Plastic Productions and Treatment in Ostrava in 2005)
Ing. Jana Kantorová 2006/2007
Srovnání mtematických modelů úniku nebezpečných látek do ovzduší
(The Comparison of Mathematic Models of Hazardous Substances Outflow to the Air)
Ing. Jana Umlaufová 2006/2007
Srovnání nakládání s odpady ve vybraných stravovacích zařízeních
(The Comparison of Waste Management in the selected Catering Establishments)
Bc. Zuzana Birková 2006/2007
Škody, způsobené korozí materiálů vlivem znečišťování ovzduší
(The Damages Causes by Material Corrosion Owing to Air Protection)
Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D. 2006/2007
Technické prostředky a současné technologie pro materiálové využití komunálního odpadu
(Technical Devices and Current Technologies for Material Utilization of Municipal Waste)
Bc. Barbora Bajgarová 2006/2007
Technologie pro ochranu ovzduší v průmyslových výrobách
(Technology for Air Protection in Industrial Productions)
Bc. Alexandra Janíková 2006/2007
Technologie pro zpracování odpadních pneumatik
(The Technology for Waste Tyres Processing)
Bc. Hana Šebková 2006/2007
Vliv chemických havárií na životní prostředí
(The chemical Accidents Influence on the Environment)
Bc. Eva Vančurová 2006/2007
Vliv kvalitativních parametrů pojidlové smoly na texturní vlastnosti uhlíkatého materiálu
(Effect of Coal-Tar Pitch Qualitative Parameters on Textural Characteristic of Carbonaceous Materials)
Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. 2006/2007
Vliv platné legislativy na systém zpracování autovraků
(The Valid Legislative Effect to the System of Wreck a Car Processing)
Ing. Hana Kučerová 2006/2007
Výroba a využití kalového plynu v ČOV Hodonín
(The Sludge Gas Production and Utilization from Waste Water Treatment Plant Hodonín)
Bc. Barbora Vystrčilová 2006/2007
Vývoj kvality ovzduší na Ostravsku za období 2000 - 2005
(The Trend of Air Quality in Ostrava Region in the Period of 2000 - 2005 Years)
Ing. Jiří Bigasz 2006/2007
Způsoby odsiřování koksárenského plynu
(Methods of Coke-Oven Gas Desulturization)
Ing. Rostislav Moroz 2006/2007

Diplomová

Název Jméno studenta Vedoucí práce Akademický rok
Analýza vlivu procesu extrémní plastické deformace na mechanické vlastnosti oceli na prototypovém tvářecím zařízení
(Analysis of the effect of the extreme plastic deformation process on the mechanical properties of steel on a prototype forming device)
Bc. Klára Kursová Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. 2023/2024
Dynamický model absorpce surového benzolu z koksárenského plynu
(Dynamic model of raw benzene absorption from coke oven gas)
Bc. Petr Fridrich prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2023/2024
Mikroskopická polarimetrie Muellerových matic pro studium anizotropních materiálů.
(Mueller matrix microscopic polarimetry of anisotropic samples.)
Bc. Adam Dušenka Ing. Lukáš Halagačka, Ph.D. 2023/2024
Modifikace měděného vodiče uhlíkatými materiály pro letecký a energetický průmysl
(Modification of copper conductor with carbonaceous materials for aerospace and energy industries)
Bc. Ondřej Sakreida prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D. 2023/2024
Monitoring mikropolutantů procházejících ČOV a testování metod pro jejich odstranění
(Monitoring of micropollutants passing through WWTPs and testing methods for their removal)
Bc. Filip Skotnica Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. 2023/2024
Optická spektroskopie periodických mřížkových struktur
(Optical spectroscopy of periodic grating structures)
Bc. Jan Štýbar doc. Dr. Mgr. Kamil Postava 2023/2024
Optimalizace přípravy fáze Ti3AlC2 pomocí mechanického zpracování směsi titanu, hliníku a uhlíku
(Optimizing the preparation of the Ti3AlC2 phase using the milling of a mixture of titanium, aluminum and carbon)
Bc. Maxmilián Sladčík doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D. 2023/2024
Reologie environmentálně akceptovatelných maziv
(Rheology of environmentally acceptable lubricants)
Bc. Simona Krčková prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2023/2024
Studium sorpčních vlastností upravených jílových minerálů ze skupiny smektitů na modelových vzorcích vybraných léčiv
(Study of sorption properties of modified clay minerals from the group of smectites on model samples of selected drugs)
Bc. Klára Výšková Ing. Silvie Vallová, Ph.D. 2023/2024
Valorizace odpadních hovězích kostí na přírodní produkty s přidanou hodnotou pomocí vysokotlakých technologií
(Valorization of secondary animal products to natural substances with added value by using sustainable high-pressure technology)
Bc. Nikol Krusberská Ing. Lenka Matějová, Ph.D. 2023/2024
Výroba syntézního plynu pomocí suchého reformování plynných uhlovodíků z termokatalytické pyrolýzy odpadních polyolefinů
(Syngas production by CO2 reforming of gases derived from thermo-catalytic pyrolysis of waste polyolefins)
Bc. Jiří Hrbáč Dr. Ing. Amer Inayat 2023/2024
Vysokoteplotní reologická charakterizace oxidických systémů na bázi SiO2-CaO-Al2O3-MgO-B2O3
(High-temperature rheological characterization of oxide systems based on SiO2-CaO-Al2O3-MgO-B2O3)
Bc. Sára Leinweberová doc. Ing. Lenka Řeháčková, Ph.D. 2023/2024
Extrakce huminových kyselin a jejich vliv na obsah mikropolutantů v odpadní vodě
(Extraction of humic acids and their influence on the micropollutants content in wastewater )
Ing. Lucie Řepecká Ing. Kateřina Smutná, Ph.D. 2022/2023
Kvantifikace minerálního složení hornin pomocí Ramanovy spektroskopie
(The quantification of mineral composition of rocks by Raman spectroscopy)
Ing. Zuzana Pěgřimočová doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D. 2022/2023
Příprava 1D fotonického krystalu magnetronovým naprašováním
(Development of 1D photonic crystal using magnetron sputtering )
Bc. Jiří Horníček Ing. Lukáš Halagačka, Ph.D. 2022/2023
Příprava a charakterizace fyzikálně-chemických vlastností kompozitů V2O5/g-C3N4 jako materiálů pro elektrody superkondenzátorů
(Synthesis and physicochemical characterization of V2O5/g-C3N4 composites as an electrode material in supercapacitors)
Ing. Martin Šarman Dr. Monika Kinga Michalska 2022/2023
Příprava a charakterizace kompozitního materiálu na bázi tenkého filmu a nanovlákenné vrstvy z kyseliny hyaluronové
(Preparation and characterization of composite material based on the thin film and the nanofibrous layer of hyaluronic acid)
Ing. Adam Lipina doc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D. 2022/2023
Příprava aktivovaných uhlíkatých materiálů vícestupňovou mikrovlnou pyrolýzou odpadních živočišných kostí pro snižování koncentrace xylenu z odpadních plynů
(Preparation of activated carbon-based materials by multistage microwave pyrolysis of waste animal´s bones for reduction the concentration of xylene from waste gases)
Ing. Karolína Gorzolková Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. 2022/2023
Studium interakce huminových kyselin s léčivy a pesticidy
(Study of the interaction of humic acids with pharmaceuticals and pesticides )
Ing. Petra Cichoňová Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. 2022/2023
Studium termofyzikálních vlastností voskových paliv pro hybridní raketové motory s využitím metod termické analýzy
(Study of thermophysical properties of wax fuels for hybrid rocket engines using thermal analysis methods)
Ing. Hana Matušková Ing. Monika Kawuloková, Ph.D. 2022/2023
Vliv složení a postprocesních úprav nanovlákenných vrstev z derivátu kyseliny hyaluronové na profil uvolňování inkorporovaných látek
(The influence of the composition and the post-processing modifications of nanofibrous layers from derivative of hyaluronic acid on the release profile of incorporated substances)
Ing. Kristina Persichová doc. Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D. 2022/2023
Absorpce BTX z koksárenského plynu
(BTX absorption from coke oven gas)
Bc. Kateřina Dočkalová prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2021/2022
Fotokatalytická generace vodíku z roztoku voda-metanol v přítomnosti vermikulitů
(Photocatalytic hydrogen generation from water-methanol solution in the presence of vermiculites)
Bc. Eva Kunzová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2021/2022
Fotokatalyzátory na bázi grafitického nitridu uhlíku pro odstraňování farmaceutických přípravků z vod
(Graphitic carbon based photocatalysts for removal of pharmaceutical formulations from waters)
Ing. Sandra Lebedová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. 2021/2022
Nanostrukturované heterogenní katalyzátory na bázi TiO2, CeO2 a CuO pro katalytickou oxidaci těkavých organických látek
(Nanostructured heterogeneous catalysts based on TiO2, CeO2 and CuO for catalytic oxidation of volatile organic compounds)
Bc. Barbora Ptáčková Ing. Lenka Matějová, Ph.D. 2021/2022
Odstranění xenobiotik z vod pomocí adsorpce na aktivní uhlí
(Xenobiotics removal from water by adsorption with activated carbon)
Ing. Antonie Nováková Ing. Jan Bednárek, Ph.D. 2021/2022
Příprava a charakterizace nanovláken polykaprolaktonu s antimikrobiální povahou
(Preparation and characterization of polycaprolactone nanofibers with antimicrobial nature)
Bc. Michaela Ščuková Ing. Sylva Holešová, Ph.D. 2021/2022
Příprava keramických vrstev na slitině Al-Si
(Preparation of ceramic layers on Al-Si alloy )
Ing. Tomáš Prymus Ing. Roman Gabor, Ph.D. 2021/2022
Příprava uhlíkatých materiálů mikrovlnou pyrolýzou odpadních živočišných kostí pro snižování koncentrace xylenu z odpadních plynů
(Preparation of carbon-based materials by microwave pyrolysis of waste animal bones for reduction the concentration of xylene from waste gases)
Ing. Markéta Ostřanská Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. 2021/2022
Studium ekotoxicity vodných výluhů různých typů strusek pomocí semichronického testu na okřehku menším (Lemna minor L.)
(The study of ecotoxicity for aqueous leachates of different slags types using a semichronic test on duckweed (Lemna minor L.))
Bc. Eliška Moravcová Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. 2021/2022
Studium vlastností nanočástic stříbra v matrici tenkého filmu grafenoxidu
(Study of properties of silver nanoparticles in graphene oxide thin film matrix)
Ing. Vít Kubáň prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D. 2021/2022
Vliv nanočástic CuO na strukturu a fázové změny PVDF nanokompozitních materiálů
(Effect of the CuO nanoparticles on structure and phase changes of the PVDF nanocomposite materials)
Ing. Lukáš Plesník Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP 2021/2022
Vývoj LC-MS/MS metody pro látky ze skupiny sartanů a jejich odbourávání vlivem fotokatalýzy
(Development of LC-MS/MS Method for Sartans and Their Degradation by Photocatalysts)
Bc. Veronika Tichavská Mgr. Barbora Sokolová, Ph.D. 2021/2022
Vývoj LC-MS/MS metody pro pesticidy a jejich monitoring ve vodách
(Development of LC-MS/MS method for Pesticides and Their Water Monitoring)
Ing. Tereza Motúzová Mgr. Barbora Sokolová, Ph.D. 2021/2022
Metalurgické strusky jako sorbenty těžkých kovů
(Metallurgical slags as sorbents of heavy metals)
Ing. Rudolf Ricka doc. Ing. Šárka Langová, CSc. 2020/2021
Monitoring kvality vody metodou LC-MS/MS
(Quality water monitoring by LC-MS/MS method)
Ing. Adéla Šlachtová Mgr. Barbora Sokolová, Ph.D. 2020/2021
Struska jako odpadní materiál a její využití pro ekotoxikologické testování
(The slag as waste material and its utilization for ecotoxicological testing)
Ing. Oto Novák Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. 2020/2021
Studium elektrické vodivosti polyanilinu a jeho nanokompozitu s montmorillonitem
(Study of the electrical conductivity of polyaniline and its nanocomposite with montmorillonite)
Ing. Markéta Davidová doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D. 2020/2021
Studium složení metalurgických strusek s ohledem na jejich druhotné využití
(Study of the composition of the metallurgical slags with respect to their secondary utilization)
Bc. Kristina Sanitríková Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. 2020/2021
Využití bílé hniloby pro anaerobní digesci bioodpadů
(Use of White-Rot Fungi for Anaerobic Digestion of Biowaste)
Bc. Michaela Kolářová Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2020/2021
Využití biocharu pro intenzifikaci produkce a složení bioplynu
(Use of Biochar for Intensification of Biogas Production and Composition)
Ing. Kristýna Pustějovská Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2020/2021
Využití fotokatalyticky aktivních materiálů ve stavebních hmotách
(Utilization of the photocatalysts in the building materials)
Bc. Kristýna Mitręgová doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D. 2020/2021
Anaerobní digesce v modelovém anaerobním reaktoru s přídavkem biocharu
(Anaerobic Digestion in a Model Anaerobic Reactor with Addition of Biochar)
Bc. Vojtěch Rajnoch Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2019/2020
Analýza dat ze speciálního monitoringu kvality ovzduší v lokalitě “František”
(Data analysis from special air quality monitoring in the locality “František”)
Ing. Barbora Niedobová doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. 2019/2020
Fotochemická degradace organických barviv pomocí práškových kompozitů g-C3N4/fylosilikát
(Photochemical degradation of organic dyes using powdery composites g-C3N4/phyllosilicate)
Bc. Marie Chmelařová doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D. 2019/2020
Fotokatalytická aktivita kompozitů AgIO3/nano g-C3N4 a jejich vlastnosti
(Photocatalytic activity of AgIO3/nano g-C3N4 composites and their properties)
Bc. Petra Bančíková Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. 2019/2020
Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi CdS/g-C3N4
(Photocatalytic reduction of carbon dioxide in presence photocatalysts based on CdS/g-C3N4)
Ing. Tereza Bajcarová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2019/2020
Hodnocení kontaminace půd rizikovými prvky metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie
(Assessment of soil contamination by risk elements using X-ray fluorescence spectrometry)
Ing. Veronika Hahn, DiS. Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D. 2019/2020
Možnosti intenzifikace anaerobní digesce bioodpadu pomocí mikrobiálního elektrolytického článku
(Possibilities of Intensification of Anaerobic Digestion of Biowaste with use of Microbial Electrolytic Cell)
Bc. Tereza Valová Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2019/2020
Verifikace a analýza dat z čidel PM10 a PM2.5
(Verification and analysis of PM10 and PM25 sensor data)
Bc. Marcela Pregetová RNDr. Jan Bitta, Ph.D. 2019/2020
Verifikace a zpřesňování výsledků rozptylových modelů pomocí prostorových analýz
(Verification and improvement of dispersion models by spatial analyses)
Bc. Aneta Holaňová RNDr. Jan Bitta, Ph.D. 2019/2020
Výroba vodíku pomocí suchého reformování uhlovodíků
(Hydrogen production using dry reforming of hydrocarbons)
Ing. Zdeněk Zikmund Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. 2019/2020
Využití metalurgických strusek k sorpci vybraných polutantů.
(Utilization of the metallurgical slags for the sorption of the selected pollutants.)
Bc. Jakub Tihelka doc. Ing. Šárka Langová, CSc. 2019/2020
Cesiem promotovaný Co3O4 katalyzátor nanesený na keramické pěně pro snižování emisí oxidu dusného
(Cesium promoted Co3O4 catalyst deposited on ceramic foam support for nitrous oxide decomposition)
Ing. Tomáš Kiška doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. 2018/2019
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů BiIO4/g-C3N4.
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide over the BiIO4/g-C3N4 nanokomposites.)
Bc. Martina Šindlářová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2018/2019
Fotokatalyzátory na bázi g-C3N4 modifikované stříbrem
(Photocatalysts based on g-C3N4 modified with silver)
Bc. Jiří Zelinka doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D. 2018/2019
Iontové kapaliny jako inhibitory koroze
(Ionic liquids as corrosion inhibitors)
Bc. Šárka Vicherková doc. Ing. Šárka Langová, CSc. 2018/2019
Metody stanovení chemického složení slitin na bázi hliníku
(Methods for the determination of chemical composition of aluminum alloys)
Ing. Petra Wojnarová Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. 2018/2019
Mikrofluidní zařízení vyrobené 3D tiskem – generátory kapek
(3D printed microfluidic devices – droplet generators )
Ing. Jan Mucha prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2018/2019
Příprava a charakterizace oxidů kovů na bázi Ti, La a N pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných pro snižování znečištění životního prostředí
(Preparation and characterization of oxides based on Ti, La and N by using pressurized hot and supercritical fluids for mitigation of environmental pollution)
Bc. Lucie Jarolímová Ing. Lenka Matějová, Ph.D. 2018/2019
Rafinace surového kaprolaktamu
(Refining of crude caprolactam)
Ing. Filip Kovár prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2018/2019
Recyklace odpadních polymerů pomocí termochemických a katalytických procesů
(Recycling of the waste polymers using thermochemical and catalytic processes)
Ing. Denisa Čižíková Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. 2018/2019
Stanovení stopových množství organických látek v biologickém materiálu s využitím mikrovlnného reaktoru k přípravě vzorků
(Determination of trace amounts of organic substancs in biological material using microwave reactor for sample preparation)
Bc. Hana Vjatráková Mgr. Pavel Buček, Ph.D. 2018/2019
Stanovení základních palivových vlastností složek komunálních odpadů z vybrané zástavby města Brna
(The determination of basic fuel properties of components of municipal waste from housebuilding of Brno city)
Bc. Jana Pavlištíková Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2018/2019
Studium struktury a adsorpčních vlastností vybraných kompozitních materiálů na bázi grafen – vrstevnaté podvojné hydroxidy
(Study of structure and adsorptive properties of the selected composite materials based on graphene – layered double hydroxides)
Ing. Lukáš Carbol Ing. Radim Škuta, Ph.D. 2018/2019
Studium transportních jevů s využitím metody rezonance povrchových plazmonů
(Study of transport phenomena using the surface plasmon resonance method)
Ing. Dominika Marková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. 2018/2019
Vliv sekundární nukleace na fyzikální vlastnosti aktivních farmaceutických substancí
(the effect of secondary nucleation on the physical properties of active pharmaceutical ingredients )
Ing. Denis Lampa prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2018/2019
Analýza dat z imisního monitoringu Ostrava-Radvanice
(The Ostrava-Radvanice air pollution monitoring data analysis)
Bc. Ondřej Kořenek RNDr. Jan Bitta, Ph.D. 2017/2018
Analýza procesních parametrů napájecí vody teplárny
(Analysis of process parameters of the feed water heating plant)
Ing. Marcela Kordeková Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. 2017/2018
Analýza vztahu mezi optickými/elektronovými/texturními/strukturními vlastnostmi dopovaných TiO2 nanomateriálů a jejich aktivitou ve fotokatalýze
(Analysis of the relationship between optical/electron/textural/structural properties of TiO2 doped nanomaterials and its photocatalytic activity)
Ing. Jakub Starostka prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2017/2018
Biomonitoring kvality ovzduší pomocí mechů
(Air quality biomonitoring by mosses.)
Ing. Svetlana Sorokina doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. 2017/2018
Faktory ovlivňující koncentraci dusíku v mechu používaném pro monitoring atmosférické depozice
(Factors influencing the nitrogen concentration in moss used for the atmosphere deposition modelling)
Bc. Kateřina Tomšejová RNDr. Jan Bitta, Ph.D. 2017/2018
Hodnocení termochemických vlastností směsného komunálního odpadu pro účely energetického využití
(The Assessment of Thermochemical Properties of Mixed Municipal Waste with Regard to Energy Recovery)
Bc. Martina Gabrišová Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2017/2018
Chování yttria při fluidním spalování uhlí
(Yttrium redistribution at coal combustion)
Bc. Petra Pawlusová doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D. 2017/2018
Katalytický rozklad jako možnost snížení emisí NO
(Catalytic decomposition of NO as the possibility of NO emissions decrease)
Bc. Monika Nogolová doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. 2017/2018
Možnosti zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce
(Processing Options of Biodegradable Components of Mixed Municipal Waste by the Anaerobic Digestion Method)
Ing. Tomáš Glac Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2017/2018
Strukturní materiály na bázi g-C3N4 a BiVO4 a jejich charakterizace, včetně stanovení fotokatalytických vlastností
(Structural materials based on g-C3N4 and BiVO4 and their characterization, including determination of photocatalytic properties)
Ing. Tomáš Peterek Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. 2017/2018
Surovinová základna pro HTC proces
( Raw material base for HTC process)
Bc. Ing. Denisa Šedá Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2017/2018
Vlastnosti uhlíku z HTC procesu
(Carbon features from the HTC process)
Ing. Aneta Smýkalová Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2017/2018
Využití metody fotochemické oxidace při eliminaci emisí z odpadního vzduchu
(Utilization of photochemical oxidation method in the elimination of the waste air emissions)
Ing. Tomáš Prostějovský Ing. Martin Reli, Ph.D. 2017/2018
Využití mikrovlnné pyrolýzy při zpracování odpadní biomasy
(Waste biomass treatment using the microwave pyrolysis)
Ing. Kristýna Plánková Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. 2017/2018
Extrakce surového kaprolaktamu
(Extraction of a crude caprolactam)
Ing. Jana Vaštyl Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. 2016/2017
Měření korozní rychlosti v taveninách hydroxidu sodného
(Corrosion rate measurements in sodium hydroxide melts)
Ing. Kristýna Marková doc. Ing. Šárka Langová, CSc. 2016/2017
Možnosti identifikace původu znečištění pomocí letového měření
(The ability of identifying the origin of air pollutions using airborne measurements)
Ing. Eva Samcová doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. 2016/2017
Možnosti stabilizace konečného produktu z čištění spalin ze zařízení pro energetické využití odpadů Praha – Malešice v závislosti na druhu alkalického pojiva a na procesních podmínkách
(Options of stabilization of end-product from the flue gas cleaning from the equipment for energy recovery of waste in Prague - Malešice depending on the kind of alkali binders and process conditions)
Bc. David Šimek Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2016/2017
Odsíření koksárenského plynu - materiálová bilance
(Desulphurization of coke oven gas process - material balance)
Ing. Lenka Šimková prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2016/2017
Optimalizace předúpravy lakování hliníkových autokol
(Optimization of the coating pretreatment of aluminum car wheels)
Bc. Klára Obroučková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2016/2017
Porovnávaní kvantitativního stanovení minerálů v žulách a sedimentárních horninách metodami CQMA a RTG difrakce
(Comparison of quantitative determination of minerals in granites and sedimentary rocks by CQMA and X-ray diffraction)
Ing. Michal Režný prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc. 2016/2017
Studium degradace pracího oleje
(Study of degradation of wash oil)
Bc. Ľubica Pavlíková Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. 2016/2017
Studium chování těkavých prvků při fluidním spalování uhlí
(Study of volatile elements behaviour at fluidised-bed coal combustion)
Bc. Lucie Lakomá doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D. 2016/2017
Studium účinnosti čištění odpadních vod na koksovně ArcelorMittal Ostrava a.s.
(Studying the effectiveness of wastewater treatment in coking plant ArcelorMittal Ostrava Inc.)
Bc. Daniela Mařádková Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. 2016/2017
Vliv impregnace na kinetiku růstu částic TiO2
(Effect of impregnation on kinetics of TiO2 particles growth)
Ing. Alena Miezybrodská prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2016/2017
Zvýšení kapacity odsiřovacího procesu spalin z výroby TiO2
(Enhancement of desulphurization plant capacity for TiO2 production process)
Bc. Jan Křištof prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2016/2017
Adsorpce plynů a distribuce dat do prodlení
(Gas adsorption and residence time distribution )
Bc. Zuzana Krupinská prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2015/2016
Analýza velmi tenkých vrstev na povrchu materiálů metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie
(Analysis of very thin layers on the materials surface by X-ray fluorescence spectrometry)
Bc. Adam Pukowiec doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc. 2015/2016
Distribuce yttria při spalování uhlí
(Yttrium distribution at coal combustion)
Bc. Pavel Zádrapa doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D. 2015/2016
Dlouhodobé trendy znečišťování ovzduší v Ostravsko-Karvinské aglomeraci
(Long term air pollution trends in Ostrava-Karviná region)
Ing. Ondřej Smolen RNDr. Jan Bitta, Ph.D. 2015/2016
Experimentální stanovení relativní rychlosti dvojice bublin unášených v protiproudu kapaliny
(Experimental study of bubble pair relative velocity in counter current flow of liquid)
Bc. Alice Štvrtňová prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. 2015/2016
Fotokatalytická degradace oxidu dusnatého na tenkých filmech různým obsahem ceru dopovaného TiO2
(Photocatalytic degradation of nitrogen oxide on various amount of cerium doped TiO2 thin films )
Bc. Marek Solný prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2015/2016
Hydrotermální rozklad bioodpadu
(Hydrothermal decomposition of organic waste)
Bc. Klára Felgenträgerová Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2015/2016
Chování kyanidů přítomných ve vybraných průmyslových vodách
(Behavior of cyanides present in selected industrial waters)
Bc. Adam Zelenka Dr. Ing. Stanislav Bartusek 2015/2016
Srovnání výpočtových metodik pro modelování hlukové zátěže z kolejové dopravy
(Comparison of computational methods for modeling of noise pollution from rail traffic)
Bc. Adriana Loseová Ing. Jiří Michalík, Ph.D. 2015/2016
Studium reálných jakostí ocelí metodami termické analýzy
(Study of real steel grades with use of thermal analysis methods)
Ing. Ľubomíra Drozdová, Ph.D. prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D. 2015/2016
Test akutní toxicity na žábronožce slaniskové, včetně určení semichronické toxicity pro hořčici bílou u vodného výluhu stavebního odpadu
(Acute toxicity tests on Artemia salina, including the determination of semichronic toxicity for mustard on aqueous leachate of building waste)
Ing. Anna Benková Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. 2015/2016
Testy akutní toxicity na nitěnkách, včetně určení semichronické toxicity pro salát hlávkový a cibuli pro vodný výluh stavebního odpadu
(Acute toxicity test on Tubifex tubifex, including the determination of semichronic toxicity for lettuce and onions of aqueous extracts for building waste)
Bc. Simona Sloviaková Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. 2015/2016
Vyhodnocení atmosférické depozice těžkých kovů v Ostravsko-Karvinské aglomeraci s využitím biomonitoringu mechů
(Assesment of atmospheric deposition of heavy metals in the Ostrava-Karvina agglomeration using the moss biomonitoring)
Bc. Zuzana Fedičová Ing. Irena Pavlíková 2015/2016
Vyluhování majoritních prvků z granitoidních hornin
(Leaching of major elements from the granitic rocks)
Bc. Zuzana Trčková prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc. 2015/2016
Aplikace adsorpce za měnícího se tlaku (PSA) na dělení směsi plynů
(Application of pressure swing adsorption on separation of gas mixtures)
Bc. Jan Vijačka prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2014/2015
Charakterizace chemického složení frikční vrstvy brzdových kotoučů
(Characterization of chemical composition of friction layers of the brake discs)
Bc. Václav Dobiáš Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. 2014/2015
Možnosti stabilizace popílku jako produktu po spalování nebezpečných a komunálních odpadů
(Possibilities of stabilization of fly ash as a product of hazardous and municipal waste incineration)
Bc. Petr Lejsal Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. 2014/2015
Porovnání metod stanovení tloušťky zinkové vrstvy na plechu po galvanickém pokovení
(Comparison of methods for determining the thickness of the zinc coating on the sheet after electroplating)
Bc. David Beneš Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. 2014/2015
Příprava nanostrukturovaných oxidů kovů na bázi titanu a ceru pomocí přetlakových a superkritických tekutin
(Preparation of nanostructured titanium and cerium-based oxides by using pressurized and supercritical fluids)
Bc. Barbora Skurčáková Ing. Lenka Matějová, Ph.D. 2014/2015
Studium katalyzátorů pro rozklad oxidů dusíku
(Study of catalysts for nitrogen oxides decomposition )
Bc. Veronika Draštíková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2014/2015
Studium tepelných kapacit ocelí metodou DSC
(Study of heat capacities of steels with use of DSC method)
Bc. Ing. Jitka Habáňová Ing. Simona Zlá, Ph.D. 2014/2015
Studium vybraných termofyzikálních vlastností ocelí
(Study of selected thermophysical properties of steels)
Ing. Petra Švajná Ing. Monika Kawuloková, Ph.D. 2014/2015
Vliv metody přípravy ZnO na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
(Effect of ZnO preparation method on the photocatalytic decomposition of ammonia in aqueous suspensions)
Ing. Miroslava Filip Edelmannová, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2014/2015
Vytvoření analytického programu pro různé typy oxidických materiálů na ED-XRF spektrometru
(The creation of analytical programme for different types of oxidic materials on ED-XRF spectrometer)
Bc. Romana Šperlínová Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. 2014/2015
Adsorpce CO2 na aktivním uhlí
(Adsorption of CO2 on activated carbon)
Ing. Tereza Bílková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2013/2014
Adsorpce těkavých organických látek na pevných nosičích
(Adsorption of volatile organic compounds on solid sorbents)
Ing. Barbora Marcinčinová prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2013/2014
Experimentální studium sorpce oxidu uhličitého ve fluorovaných iontových kapalinách
(Experimental study of absorption of carbon dioxide in fluorine ionic liquids)
Ing. David Burget doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2013/2014
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného na tenkých filmech TiO2 připravených prostřednictvím různých sol-gel technik.
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide using TiO2 thin films prepared by various sol-gel techniques)
Bc. Klára Vágnerová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2013/2014
Hodnocení produktů stabilizace nebezpečných odpadů
(Evaluation of stabilization products of hazardous wastes)
Bc. Barbora Bajgarová prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc. 2013/2014
Příprava a vlastnosti nanočástic ZnO
(Preparation and properties of ZnO nanoparticles)
Bc. Monika Wojtalová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. 2013/2014
Srovnání specifických ekotoxikologických zkoušek pro p-fenylendiamin, včetně jeho sorpce na běžný typ jílového minerálu
(The comparison of specific ecotoxicological tests for p-phenylenediamine, including sorption of the usual type clay mineral)
Bc. Hana Gebauerová Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. 2013/2014
Stanovení semichronických testů toxicity při působení p-fenylendiaminu v půdách vybraných lokalit a akutní toxicity na řase typu Desmodesmus subspicatus
(Determination of semichronic toxicity tests on exposure to p-phenylenediamine in soils of selected localities and acute toxicity to algae Desmodesmus subspicatus type)
Bc. Beáta Šmiřáková Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. 2013/2014
Vliv kvality vstupní suroviny na kvalitu a ekonomiku finální výroby sazí
(Effect of feedstock quality on quality and economy of carbon black production)
Bc. Petra Marečková prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2013/2014
Vliv modifikování oxidu titaničitého cerem na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
(Influence of titanium dioxide modification by cerium on the photocatalytic decomposition of ammonium hydroxide)
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2013/2014
Využití bodové analýzy prováděné metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie ke studiu vzájemných asociací prvků v nedopalu
(Utilization of spotting X-ray fluorescence analysis for determination of elemental associations in unburned carbon)
Bc. Karolína Křenková doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D. 2013/2014
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanočástic ZnS imobilizovaných na montmorillonitu
(Photocatalytic decomposition of N2O over ZnS nanoparticles immobilized on montmorillonite )
Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA, MSc prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2012/2013
Studium chování dvojice bublin unášených v protiproudu kapaliny
(Study of bubble pair interaction in counter current flow of liquid)
Ing. Miroslav Raška prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2012/2013
Tvarované katalyzátory s obsahem přechodných kovů a jejich účinnost pro katalytický rozklad N2O
(Shaped catalysts containing transition metals and their efficiency for N2O catalytic decomposition )
Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2012/2013
Charakterizace mikrodisperzních soustav - zeta potenciál a viskozita
(Characterization of microdispersions – zeta potential and viscosity)
Ing. Jan Pospíšil prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2011/2012
Optimalizace obsahu Cs a Na promotoru ve směsném Co-Mn-Al oxidu
(Optimization of Cs and Na promoter content in Co-Mn-Al mixed oxide)
Ing. Svatopluk Michalik prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2011/2012
Příprava mezofázové smoly
(Preparation of mesophase pitch)
Ing. Pavla Pejcelová Mgr. Ivan Koutník, Ph.D. 2011/2012
Příprava nanometrického oxidu zinečnatého
(Preparation of nano-sized zinc oxide)
Ing. Petr Juřica prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. 2011/2012
Studium transportních procesů v systému kapalina-plyn
(Study of transport phenomena in gas-liquid systems)
Ing. Jan Klusák prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2011/2012
Vývoj prototypu vibračního viskozimetru
(Development of prototype of oscillatory viscometer)
Bc. Tomáš Korbel doc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D. 2011/2012
Hydrometalurgická separace zinku ze železité sraženiny
(Hydrometallurgical separation of zinc from iron precipitate)
Ing. Lucie Spáčilová, Ph.D. prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. 2010/2011
Katalyzátory s nízkým obsahem aktivních složek pro rozklad oxidu dusného
(Catalysts with low content of active species for dinitrogen monoxide decomposition)
Ing. Žaneta Chromčáková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2010/2011
Návrh chemicko-inženýrských úloh: Stanice sdílení tepla
(Proposal of chemical-engineering task: Station of heat transfer)
Ing. Zuzana Bílská Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. 2010/2011
Studium modifikace materiálu frikčních kompozitů při třecím procesu
(Study of friction composite materials modification during friction process)
Bc. Matěj Dvořáček doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc. 2010/2011
Absorpce oxidu uhličitého
(Absorption of carbon dioxide)
Bc. Lukáš Galla prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2009/2010
Návrh chemicko-inženýrských úloh - Filtrace a Sušení
(Proposal of chemical-engineering tasks - filtration and drying)
Bc. Julie Kadurová Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D. 2009/2010
Odstranění těžkých kovů z popela splaškových kalů v reaktoru s fluidním ložem
(Heavy metal removal of sewage sludge ash in a fluidized bed reactor)
Bc. Libor Perutka prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2009/2010
Odstranění těžkých kovů z popílku tuhých komunálních odpadů
(Removal of heavy metals from municipal solid waste fly ash)
Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D. doc. Ing. Šárka Langová, CSc. 2009/2010
Příprava organojílů s antibakteriálními vlastnostmi
(Preparation of organoclays with antibacterial properties)
Ing. Magda Reli, Ph.D. prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. 2009/2010
Příprava uhlíkatých sorbentů chemickou aktivací pryskyřic
(Preparation of sorbents by means of chemical activation from resins)
Bc. Hana Pechová doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2009/2010
Rektifikace binární směsi etanol - voda
(Rectification of binary mixture ethanol - water)
Ing. Jakub Korpas, Ph.D. prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2009/2010
Sorbenty na bázi popílků
(Fly ash-based sorbents)
Bc. Jan Pluhař doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2009/2010
Vliv makrokinetických jevů na rychlost fotokatalytické redukce oxidu uhličitého
(Influence of macrokinetic phenomena on the rate of carbon dioxide photocatalytic reduction)
Ing. Martin Reli, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2009/2010
Vliv teploty kalcinace kompozitu kaolin – TiO2 na účinnost fotokatalytické redukce CO2
(Influence of calcination temperature of kaolin-TiO2 composite on the CO2 photocatalytic reduction efficiency)
Bc. Iveta Polzerová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2009/2010
Využití nízkoteplotního plazmatu pro zneškodnění vybraných druhů plastových odpadů
(The examination of low-temperature plasm using for processing of selected kinds of plastic parts)
Bc. Petra Kubošová doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D. 2009/2010
Alternativní metoda stanovení rhodanidů v technologii odsiřování STRETFORD
(Alternative Method for the Rhodanide Determination in the STRETFORD Desulfurization Technology)
Ing. Rostislav Moroz doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2008/2009
Kinetika katalytického rozkladu oxidu dusného
(Kinetics of catalytic decomposition of nitrous oxide)
Bc. Šárka Michaláková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2008/2009
Příprava uhlíkatých sorbentů s definovanou porézní strukturou
(Synthesis of Carbon Sorbents with the Ordered Porous Structure)
Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2008/2009
Studium a modelování povrchových vlastností oxidických tavenin
(Study and modelling of surface properties of oxidic systems)
Ing. Silvie Rosypalová, Ph.D. doc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D. 2008/2009
Studium eliminace pachových látek
(Study of malodorous compounds elimination)
Ing. Miroslava Macháčková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2008/2009
Studium vybraných termofyzikálních a termodynamických vlastností kovových systémů na bázi Fe
(Study of selected thermophysical and thermodynamical properties of Fe-based metallic systems )
Ing. Monika Kawuloková, Ph.D. prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D. 2008/2009
Viskozimetrie mikrodisperzních kapalin - zdánlivý skluz a elektrokinetický potenciál
(Viscometry of microdisperse liquids – apparent slip and electrokinetic potential)
Ing. Jana Kantorová prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2008/2009
Vliv modifikování oxidu titaničitého ušlechtilými kovy na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Influence of titanium dioxide modification by noble metals on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Kateřina Zatloukalová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2008/2009
Vliv teploty a chemického složení na povrchové vlastnosti tavenin struskových systémů
(Influence of temperature and chemical composition on surface properties of melted slag systems )
Bc. Hana Šebková doc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D. 2008/2009

Disertační

Název Jméno studenta Vedoucí práce Akademický rok
Grafitizovaný C3N4: syntéza a studium fyzikálně-chemických vlastností
(Graphitic C3N4: synthesis and study of physicochemical properties)
Ing. Aneta Smýkalová prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. 2022/2023
Zpracování ocelárenských strusek a jejich využití pro přípravu stavebních dílců se samočistícími schopnostmi
(Treatment of the steel furnace slags and their utilization for preparation of the building materials with self-cleaning properties)
Ing. Kryštof Foniok, Ph.D. doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D. 2022/2023
Iontové kapaliny jako inhibitory koroze v kyselém a alkalickém prostředí
(Ionic liquids as corrosion inhibitors in the acidic and alkaline medium)
Ing. Kristýna Marková doc. Ing. Šárka Langová, CSc. 2021/2022
Elektrochemická charakterizace redoxních reakcí železa a jeho sloučenin na pevných a pastových elektrodách
(Electrochemical characterization of redox reactions of iron and its compounds at solid and carbon paste electrodes)
Mgr. Vlastimil Novák, Ph.D. doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D. 2020/2021
Mikroreaktory vyrobené 3D tiskem
(3D printed micro-reactors)
Ing. Jan Klusák prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D. 2020/2021
Studium termofyzikálních a termodynamických vlastností systémů na bázi Fe-C-O-X(Y),(X, Y = Cr, Ni) v pevné a kapalné fázi
(Study of thermophysical and thermodynamic properties of systems based on Fe-C-O-X(Y),(X, Y = Cr, Ni) in solid and liquid phase )
Ing. Ľubomíra Drozdová, Ph.D. prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D. 2020/2021
Skladování vodíku v nízkoteplotních kovových hydridech na bázi La-Ni a jejich integrace s palivovými články
(Hydrogen storage in low-temperature La-Ni based metal hydrides and their integration with fuel cells)
Ing. Artem Chesalkin, Ph.D. prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. 2018/2019
Teoretické a experimentální studium teplot fázových transformací ocelí
(Theoretical and experimental study of phase transformation temperatures of steels)
Ing. Ondřej Martiník prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D. 2018/2019
Příprava polovodičových nanomateriálů a jejich využití pro fotokatalýzu
(Preparation of Semiconductor Nanomaterials and their Applications for Photocatalysis)
Ing. Ladislav Svoboda, Ph.D. prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. 2017/2018
Studium vybraných termodynamických vlastností kovových systémů metodami termické analýzy
(Study of Selected Thermodynamic Properties of Metallic Systems with use of Thermal Analysis Methods)
Mgr. Aleš Kalup prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D. 2017/2018
Fyzikální a chemické separace sloučenin kovů: Nanomateriály na bázi oxidů zinku a vybraných lanthanoidů, příprava a charakterizace
(PHYSICAL AND CHEMICAL SEPARATION OF METAL COMPOUNDS NANOMATERIALS BASED ON ZINC OXIDES AND SELECTED LANTHANOIDS, PREPARATION AND CHARACTERIZATION)
Mgr. Lubomír Pavelek prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. 2016/2017
Nízkoteplotní slitiny pro bezolovnaté pájky, studium fyzikálně chemických charakteristik
(Low-temperature alloys for lead-free solders, study of physico-chemical characteristics)
Ing. Gabriela Kostiuková, Ph.D. prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c. 2015/2016
Optimalizace obsahu cesia ve směsných kobaltových oxidech pro katalytický rozklad N2O
(Optimization of cesium content in cobalt mixed oxides for N2O catalytic decomposition)
Ing. Žaneta Chromčáková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2015/2016
Studium možností využití uhlíkatých produktů spalování paliv pro záchyt polutantů z vodného prostředí
(xxx)
Mgr. Lucie Ruppenthalová, Ph.D. doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D. 2015/2016
Biodegradace ropných látek v zeminách
(Biodegradation of Petroleum Coumpounds in Soil)
Ing. Iveta Čepeláková doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2014/2015
Neutralizace kyselých složek odpadních plynů s pomocí metalurgických odprašků
(Neutralization of Acidic Components of the Pyrolysis Gases with Metallurgical Dust)
Ing. Jakub Korpas, Ph.D. prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. 2014/2015
Oxidačně - redukční reakce železa a oceli v roztocích a taveninách soustavy NaOH-H2O
(Redox Reactions of Iron and Steel in Solutions and Melts of NaOH-H2O Systems)
Ing. Pavel Raška, Ph.D. prof. Ing. Juraj Leško, CSc. 2014/2015
Selektivní adsorpce kationtu kovu v přítomnosti fosfátového aniontu na oxyhumilitu a hydratovaných oxidových soustavách
(Selective adsorption of metal cation in the prosence of phosphate anion to oxyhumolite and hydrated oxide systems)
Ing. Hana Kohutová doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D. 2014/2015
Vliv polovodičových materiálů na fotokatalytické reakce
(Influence of semiconductor materials on photocatalytic reactions)
Ing. Kateřina Zatloukalová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2014/2015
Materiály na bázi TiO2 modifikované kovy pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Metals Modified TiO2 Based Materials for Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide)
Ing. Martin Reli, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2013/2014
Optimalizace tepelného zpracování anthracenu a jeho efekt jako prekurzoru uhlíku ve vývoji kompozitu
(Heat treatment optimization of anthracene and its effect as carbon precursor in carbon fiber/carbon composite development)
Ing. Veronika Svačinová prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. 2013/2014
Hydrodynamika vícefázových reaktorů
(Hydrodynamics of Multiphase flow Reactors)
Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. 2012/2013
Studium fázových transformací vybraných kovových systémů na bázi Fe a Fe - C
(Study of Phase Transformations of Selected Metallic Systems Based on Fe and Fe - C)
Ing. Monika Kawuloková, Ph.D. prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D. 2012/2013
Studium vybraných fyzikálně-chemických vlastností anorganických tavenin
(Study of Choses Pyhsical-Chemical Properties of Inorganic Melts)
Ing. Silvie Rosypalová, Ph.D. doc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D. 2012/2013
Systém pro hodnocení stavu životního prostředí pomocí matematického modelování pro oblasti zatížené metalurgickým průmyslem
(Systém pro hodnocení stavu životního prostředí pomocí matematického modelování pro oblasti zatížené metalurgickým průmyslem)
RNDr. Jan Bitta, Ph.D. doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. 2011/2012
Směsné oxidy s obsahem kovových promotorů pro katalytický rozklad N O
(Mixed Oxides with Metal Promoters for N O Catalytic Decomposition)
Ing. Kateřina Karásková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2010/2011
Studium vybraných termofyzikálních a termodynamických vlastností slitin na bázi Ni
(Study of Selected Thermophysical and Thermodynamical Properties of Ni-bassed Alloys)
Ing. Simona Zlá, Ph.D. prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. 2010/2011
Vliv kovových katalyzátorů na syntézu aminů ve vícefázových reaktorech
(Influence of Metal Catalysts on Amine Synthesis in Multiphase Reactors)
Mgr. Libor Dluhoš prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2010/2011
Nanomateriály TiO pro fotokatalytickou reakci CO
(xxx)
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2008/2009
Nebezpečenstvá vzniku požiaru při výrobe produktov na báze celulózy
(Dancers of a fire formation by a manufacturing of cellulose based products)
Ing. Iveta Coneva doc. Ing. Kateřina Orlíková, CSc. 2008/2009
Srovnání vlastností pyrolýzní pryskyřice a černouhelné smoly v oboru průmyslového uhlíku
(xxx)
Ing. Renáta Gabrielová doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2008/2009
Štúdium interakcií v systéme kov - troska při výrobe ocele
(xxx)
Ing. Marcel Német prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c. 2008/2009
Možnosti přípravy "syntetické" smoly
(Možnosti přípravy "syntetické" smoly)
Ing. David Šuba Prof.Ing.K.Wichterle,DrSc. 2007/2008
Oxidické katalyzátory s obsahem přechodných kovů pro snižování emisí oxidu dusného v odpadních plynech
(Oxidické katalyzátory s obsahem přechodných kovů pro snižování emisí oxidu dusného v odpadních plynech)
doc. Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Doc. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2007/2008
Příprava mikropórovité struktury z uhlí
(Příprava mikropórovité struktury z uhlí)
Ing. Petr Ševčík, Ph.D. Prof.Ing.K.Wichterle,DrSc. 2007/2008
Termodynamické modelování tvorby sulfidů v oceli
(Termodynamické modelování tvorby sulfidů v oceli)
Ing. Hana Francová, Ph.D. Prof.Ing.J.Dobrovská,CSc. 2007/2008
Ochrana proti přenosu exploze prachů v technologických zařízeních.
(Protection against Dust Explosion in Process Equipment)
Ing. Libor Štroch, Ph.D. K.Orlíková,doc.Ing.CSc. 2006/2007
Studium termofyzikálních a termodynamických vlastností kovových systémů na bázi Fe-C
(Studium termofyzikálních a termodynamických vlastností kovových systémů na bázi Fe-C)
prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D. Prof.Ing.J.Dobrovská,CSc. 2006/2007
Vliv fyzikálních a chemických vlastností prachů na jejich výbuchové parametry.
(The Influence of Physical and Chemical Properties of Dusts on Their Explosion Parameters)
Ing. Tadeáš Podstawka, Ph.D. K.Orlíková,doc.Ing.CSc. 2006/2007