Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fyzikální a numerické modelování metalurgických procesů s využitím programu CFD ANSYS Fluent

 • Modelování proudění v metalurgických zařízeních (pánev, mezipánev)
 • Modelování rafinace tavenin kovů
 • Modelování homogenizačních procesů v pánvi

Optimalizace technologie odlévání a tuhnutí oceli s využitím programu ProCAST

 • Numerické modelování odlévání ocelových ingotů  a plynule litých předlitků v SW ProCAST
 • Predikce objemových vad (pórovitost, staženiny, makrosegragce, trhlin za tepla či praskliny)

Stanovení termofyzikálních a napěťových vlastností kovových materiálů

 • Dilatometrická měření kovových materiálů
 • Stanovení teplot likvidů a solidů slitin na bázi železa
 • Stanovení dalších termo-fyzikálních a napěťových vlastností (hustota, viskozita, entalpie, vodivost, Youngův modul, Poissonův poměr) výpočtem v integrované termodynamické databázi CompuTherm

Teoretické studium metalurgických procesů v SW FactSage

 • Stanovení vlastností strusek a účinnosti odsíření oceli
 • Stanovení vlastností strusek a účinnosti odfosfoření oceli
 • Stanovení vlastností strusek a možnosti modifikace vměstků
 • Teoretické stanovení teplot fázových transformací oceli
 • Stanovení ternárních, kvaternární a jiných diagramů strusek

Studium zpracování kovonosných odpadů lisováním

 • Technologické výrobní zařízení BrikStar je určeno pro lisování kovových třísek vzniklých z obrábění litiny, oceli (drcené třísky z obrábění, sypký materiál), brusných kalů, zaolejovaných okují
 • Lisování probíhá ve válcové raznici uzavírané z obou stran lisovacími nástroji, lisovací tlak až 400 MPa působí na obě podstavy válcové brikety