Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP107/10/0438 Fyzikální a metalurgické aspekty deformačního chování aluminidů železa s extrémně nízkou plasticitou 2010 2013
GA106/09/0969 Fyzikálně chemické vlastnosti a možnosti aplikací polymorfních oxidických tavenin určených ke studiu procesů v heterogenních soustavách 2009 2011
GA106/09/1598 Výzkum vlastností a výroba nanostrukturního titanu pro dentální implantáty 2009 2011
GP106/09/P395 Výzkum průběhů dějů při aplikaci nekonvenčního tváření pomocí FEM simulace 2009 2011
GA106/07/0631 Plastometrická, počítačová a laboratorní simulace uzdravování materiálu tvářeného za tepla 2007 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002594 Česko-polská výměna zkušeností s adaptací výuky pro on-line terciární vzdělávání v oblasti CZ-PL příhraničí 2021 2022
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384 Historie a současnost zpracování nerostných surovin a jejich využití v ČR a PL 2018 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI3/313 Výzkum a vývoj technolgie výroby a zpracování niklových slitin s cílem dosažení vysokých mechanických vlastnsotí a minimalizace výskytu strukturních vad 2011 2013
FR-TI2/280 Výzkum a vývoj nových technologických postupů obrábění a navařování vysocenamáhaných nástrojů určených pro práci za tepla 2010 2013
FR-TI2/319 Výzkum a vývoj briketovaných ztekucovadel ocelářských strusek na bázi vedlejších produktů z výroby elektrotaveného korundu 2010 2013
FR-TI2/117 Výzkum a vývoj nové technologie kování velkých nadrozměrných výkovků v zápustce 2010 2012
FR-TI2/188 Výzkum a vývoj materiálů pracovních vrstev odstředivě litých vícevrstvých válců orientovaných na moderní trendy valcovacích tratí 2010 2012
FR-TI1/222 Produkce progresivních ocelí pro energetiku a chemický průmysl 2009 2013
FR-TI1/240 Výzkum a vývoj technologie svařování ocelí pro tepelně namáhaná průmyslová zařízení metodou TIG, MIG a MAG 2009 2012
FR-TI1/351 Výzkum, vývoj a ověření technologie výroby nových značek vysoce legovaných ocelí určených pro volné kování s ohledem na snížení energetické náročnosti výroby oceli 2009 2012
FR-TI1/477 Výzkum a vývoj technologie výroby a zpracování kovaných tyčí velkých rozměrů z nástrojových ocelí na formy pro tlakové lití kovů v provedení EFS 2009 2012
FR-TI1/186 Výzkum a vývoj reprodukovatelnosti metalurgie výroby a zpracování vysocelegovaných ocelí a slitin pro práci za tepla se zaměřením na omezení výmětu vlivem trhlin 2009 2011
FR-TI1/224 Vývoj technologie výroby celokovaného dna s nátrubky a výzkum struktury a vlastností ocelí pro nádobu parogenerátoru jaderné elektrárny 2009 2011
FR-TI1/226 Vývoj technologie výroby celokovaného dna s přírubou a výzkum struktury a vlastností pro nádobu reaktoru jaderné elektrárny 2009 2011
FI-IM5/049 Výzkum, vývoj a ověření nových technologií výroby 9 Cr ocelových trubek pro energetiku 2008 2010
FI-IM5/119 Výzkum, vývoj a ověření použití mikrovlnných technologií v hutním průmyslu 2008 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2023/022 Vývoj alternativních způsobů přípravy progresivních materiálů a jejich zpracování 2023 2023
SP2022/15 Výzkum, vývoj a optimalizace metalurgických a slévárenských technologií 2022 2022
SP2022/73 Zkoumání deformačních charakteristik kovových materiálů 2022 2022
8JPL19035 Vliv procesu SPD na strukturu a mechanické vlastnosti kompozitu na bázi Al-Si a slitin Ti 2019 2020
IRP/2019/39 Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Slévárenství slitin neželezných kovů 2019 2019
SP2018/77 Výzkum a vývoj metalurgických a slévárenských technologií při aplikaci moderních laboratorních zařízení a progresivních metod modelování procesů 2018 2018
SP2017/57 Výzkum v oblasti metalurgických a slévárenských technologií se zaměřením na zvýšení užitných vlastností litých materiálů. 2017 2017
SP2014/61 Optimalizace technologie výroby litých součástí ze slitin neželezných kovů a výzkum lití a tuhnutí oceli pomocí experiment. metod a numerických simulací 2014 2014
SP2013/62 Vývoj nové technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin a výzkum termofyzikálních a termodynamických charakteristik reálných jakostí ocelí 2013 2013
SP2012/10 Výzkum termofyzikálních a termodynamických charakteristik reálných jakostí ocelí, alternativní způsoby přípravy vysokopecní vsázky 2012 2012
SP2012/23 Studium přípravy a vlastností materiálu na bázi litých kovových pěn 2012 2012
SP2012/33 Fyzikální a počítačová simulace materiálových vlastností vybraných typů materiálů 2012 2012
SP2011/149 Zkoumání vlastností progresivních typů materiálů s využitím laboratorního tváření a počítačové simulace 2011 2011
SP2011/44 Simulace přenosových pochodů při výrobě a odlévání oceli a úprava metalurgických odpadů pro možnost opětovného použití ve výrobním procesu 2011 2011
SP/2010121 Komplexní studie (teoretická, počítačová, metalografická) plastometrických zkoušek materiálu 2010 2010
SP/201014 Modelové studium přechodových dějů v kovové lázni pomocí fyzikálního a numerického modelování a modernizace stávajících modelových zařízení 2010 2010
SP/201066 Pokročilé postupy termomechanického zpracování po implementaci laserového měření tloušťky rozvalku do řídicího systému laboratorní válcovací tratě Tandem 2010 2010
SP/201072 Nízkoteplotní redukce oxidů železa mikrovlnným zářením 2010 2010
OE08009 Mikrolegované oceli s optimalizovanými parametry mechanických vlastností 2008 2011
MSM6198910015 Strukturní potenciál a vlastnosti intenzivně tvářených materiálů 2005 2011

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
01803/2013/RRC Příprava výzkumného projektu Vývoj nových technologií a optimalizace výroby odlitků 2013 2014
01611/2011/RRC 18. mezinárodní vědecká konference FORMING 2011 2011 2011

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/27 Inovace studijních materiálů metalurgických předmětů 2021 2021
RPP2021/36 Tvorba multimediálních studijních materiálů pro cvičení z oblasti objemového tváření s podporou CAD modelování a 3D tisku 2021 2021
RPP2020/130 TVORBA STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ MULTIMEDIÁLNÍHO CHARAKTERU PRO PŘEDMĚT "SPECIÁLNÍ METODY VÝROBY ODLITKŮ" A "PRAKTIKUM Z FORMOVACÍ A LICÍ TECHNIKY I A II" PŘÍSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU STUDENTŮM A AKADEMICKÝM PRACOVNÍKŮM UNIVERZITY 2020 2020
RPP2016/68 Inovace výuky ve vybraných profilových slévárenských předmětech ve studijním programu Metalurgické inženýrství, oboru Umělecké slévárenství 2016 2016
FRVS2015/75 Inovace cvičení z oblasti tváření kovových materiálů 2015 2015
FRVS2014/197 Inovace výuky ve vybraných profilových metalurgických a slévárenských předmětech nových studijních oborů ve studijním programu Metalurgické inženýrství 2014 2014
FRVS2013/204 Inovace technických předmětů o praktická cvičení a názorné výukové videosekvence z oblasti metalurgie oceli 2013 2013

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TK05020023 In situ dobíjecí stanice pro alternativní poptávku energie jako součást smart technologií v různých technických oblastech. 2023 2025
TH02020668 Vývoj technologických postupů výroby litých kovových pěn 2017 2019
TH01021066 Progresivní technologie výroby polotovarů z korozivzdorných ocelí pro aplikace v primárním a sekundárním okruhu jaderných elektráren 2015 2018
TA04010036 Výzkum, vývoj a ověření nových progresivních technologií výroby vysoce legovaných ocelí s cílem snížení energetické náročnosti výroby pomocí řízené redukce strusky na intenzifikované EOP 2014 2017
TA04010223 Výzkum a vývoj výroby odstředivě litých válců s pracovní vrstvou pro poslední stolice hotovního pořadí teplé válcovací tratě. 2014 2016
TA02011314 Jádra z anorganických solí pro technologii tlakového lití 2012 2014
TA02011333 Fyzikální a metalurgické aspekty přípravy litých kovových pěn ze slitin železa a neželezných kovů 2012 2014