Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Zkoumání vlastností progresivních typů materiálů s využitím laboratorního tváření a počítačové simulace
Kód
SP2011/149
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
Předmět výzkumu
Tento projekt je zaměřen na sledování vlivu tváření na strukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti progresivních typů materiálů. Mezi tyto materiály patří například vysoce pevné feromanganové TWIP oceli, oceli P91, ultrajemnozrný titan, ocel 42CrMo4 atd. Vyhodnocení mechanických vlastností výše uvedených materiálů bude provedeno za pomoci plastometrických zkoušek (tlaková, tahová, krutová zkouška), měřením mikrotvrdosti. Strukturní charakteristiky budou vyhodnoceny metalografickou analýzou a elektronovou mikroskopií.
Členové řešitelského týmu
Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
Ing. Martin Černý
Ing. Kamil Drozd
Ing. Jaromír Horsinka
Ing. Václav Šumšal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Sledování vlivu tváření na strukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti vysoce pevných Fe-Mn TWIP ocelí v závislosti na rozdílném chemickém složení jednotlivých vzorků. Vyhodnocení vyválcovaných vzorků TWIP ocelí tahovou zkouškou, metalografickou analýzou, elektronovou mikroskopií a měřením mikrotvrdosti.
Teoretická, počítačová, metalografická studie krutové zkoušky z oceli P91. Studium bude zaměřeno na vyhodnocení zkoušek z materiálu P91 a následné porovnání s výsledky získanými pomocí počítačového programu TTFEM. Pro případnou korekci výsledků provedeme i studium struktury a měření mikrotvrdosti po průřezu vzorku.
Studium deformačního chování oceli 42CrMo4. Vyhodnocování krutové zkoušky (stanovení aktivační energie a matematický popis dynamické rekrystalizace oceli 42CrMo4), řízené válcování zkoumané oceli na laboratorní trati Tandem, využití termovizní kamery při laboratorních měřeních, zkoumání fázových přeměn.
Studium deformačního chování alumidů železa.
Příprava ultrajemnozrného titanu a vyhodnocení mechanických vlastností po aplikaci metodou ECAP. Studie bude zaměřena na přípravu ultrajemnozrného titanu pomocí metody ECAP. Rozvoj v případě tohoto materiálu směřuje na zachování nízké hodnoty modulu pružnosti a zvýšení mechanických vlastností. Ultrajemnozrný titan má vyšší měrné pevnostní vlastnosti než běžný (hrubozrnný) titan. Mechanické vlastnosti budou vyhodnoceny z výsledků tahové zkoušky, dále bude zkoumána mikrostruktura, a to metalograficky a elektronovou mikroskopií.
Využití výsledků při sepisování doktorských disertačních prací.
Publikace vybraných výsledků na konferencích (METAL 2011 a pod.) se snahou o výstupy zahrnuté do uznávaných databází, resp. časopisů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,- 15967,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 10000,- 11916,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 3400,- 4051,-
2. Stipendia 75000,- 75000,-
3. Materiálové náklady 16565,- 18155,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 0,- 0,-
5. Služby 35000,- 30032,-
6. Cestovní náhrady 14000,- 14804,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 17100,- 17107,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 171065,-
Uznané náklady 171065,-
Celkem běžné finanční prostředky 171065,- 171065,-
Zpět na seznam