Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Laboratoř tavení kovů - vybavená středofrekvenční indukční peci pro tavení větších vzorků kovů (do 5 kg) s možností odlévat kov do keramických forem. Laboratoř je dále vybavena i odporovou Tammannovou pecí pro studium dějů při řízeném ohřevu a ochlazování, včetně provádění termických analýz.
 • Laboratoř simulace krystalizace a spalovacích analýz - vybavena fyzikálními modely pro simulaci krystalizace a tuhnutí kovových tavenin a spalovacím analyzátorem G4 ICARUS CS HF pro stanovení obsahu uhlíku a síry v kovech.
 • Laboratoř řízené krystalizace kovů - vybavena vysokoteplotní odporovou pecí Clasic s možností řízeného ochlazování roztaveného kovu o hmotnosti 2 kg s cílem simulovat segregační procesy během tuhnutí. Laboratoř je dále vybavená středofrekvenční indukční peci HFR25 pro tavení menších vzorků oceli (do 0,5 kg) s možností studovat interakci mezi kovem a struskou.
 • Laboratoř dilatometrie – vybavena dilatometrem DIL 805A/D/T s možností deformace tlakem (D) a tahem (T). Používá se pro studium fázových a strukturních přeměn. Stanovené deformační parametry mohou být použity pro tvorbu diagramů TTT, CCT, DTTT a DCCT.
 • Laboratoř výuková a výpočetní techniky - vybavena 12 ks PC, tiskárnou, interaktivní tabulí, dataprojektorem a videotechnikou. Na PC je nainstalováno současné SW vybavení z oblastí simulace metalurgických a chemických procesů, CFD programů (SW ProCAST, SW ANSYS Fluent, FactSage) ad.
 • Laboratoř fyzikálního modelování - vybavena fyzikálními modely metalurgických zařízení, monitorovací technikou, PC, vysokorychlostní kamerou, termovizní kamerou FLIR T640.
 • Laboratoř termofyzikálních analýz - vybavena přístrojem NETZSCH STA 449 F3 Jupiter pro provádění vysokoteplotních termických analýz kovů a kovových materiálů v teplotním rozsahu od teploty okolí až do 2000 °C, s možností provádění analýz:  TA, DTA, DSC, TMA, TG. Používán je rovněž kinetický SWThermo-Calc.

 • Laboratoř odstředivého lití – laboratoř je vybavena veškerým zařízením nezbytným pro možnost výroby odlitků z nízkotavitelných slitin technologií nepravého odstředivého odlévání do pryžových forem.
 • Počítačová učebna - vybavena výkonnými počítači k výuce využití simulačního softwaru MagmaSoft ve slévárenství a práce ve 3D programech pro tvorbu konstrukce slévárenských modelů a jejich zpracování technologií Rapid Prototyping.
 • Laboratoř formovacích směsí– laboratoř disponuje veškerým zařízením nezbytným pro komplexní hodnocení formovacích a jádrových – jak jejich jednotlivých komponentů, tak i směsí samotných. Zkoušky se provádějí dle platných norem.
 • Laboratoř přesného lití – umožňuje výrobu odlitků ze slitin železa i neželezných kovů (včetně drahých kovů např. pro zhotovení šperků) technologií přesného lití s využitím vytavitelných, spalitelných nebo odpařitelných modelů.
 • Laboratoř 3D tisku – laboratoř je vybavena 3D tiskárnami pro možnost rychlé prototypové výroby modelů jak z plastu (Original Prusa i3 MK3S+) tak i voskových směsí (3D tiskárna Solidscape Studio).
 • Laboratoř – vakuová indukční pec - umožňuje přípravu slitin železa i neželezných kovů o přesném chemickém složení včetně následné výroby polotovarů (ingotů) či finálních odlitků. Maximální objem kelímku 1,2 dm3.
 • Slévárenská laboratoř – jedná se o komplexní pracoviště poloprovozního charakteru s možností přípravy formovacích a jádrových směsí na mísičích, výroby jednorázových forem i následného tavení a odlévání slitin železa i neželezných kovů. Tavicí agregáty: 2 elektrické indukční pece - obsah 30 a 60 kg, elektrická odporová pec – obsah 25 kg.

 • Plastometrická laboratoř - s unikátním servohydraulickým simulátorem deformací za tepla HDS-20.
 • Polospojitá válcovací trať - k optimalizačním simulacím teplotně řízeného válcování a ochlazování tyčí kruhového průřezu a ke studiu procesů intenzivního tváření za tepla.
 • Laboratoř válcování plechů za tepla i studena