Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Výzkum termofyzikálních a termodynamických charakteristik reálných jakostí ocelí, alternativní způsoby přípravy vysokopecní vsázky
Kód
SP2012/10
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na podporu základních aktivit spojených s výzkumem prováděným v rámci řešení doktorských disertačních prací v oblasti: - termofyzikálních a termodynamických charakteristik reálných jakostí ocelí, - alternativních způsobů přípravy vysokopecní vsázky. V oblasti termofyzikálních a termodynamických charakteristik bude pozornost zaměřena především na: - tvorbu, testování a zdokonalování metodických postupů vhodných pro výzkum reálných jakostí ocelí – zařízení STA 449 F3 Jupiter, - experimentální měření spojená se zkoumáním teplot solidu, likvidu, fázových přeměn a tepelných kapacit reálných značek ocelí. V oblasti alternativních způsobů přípravy vysokopecní vsázky bude pozornost zaměřena především na: - laboratorní příprava samo-redukovatelných pelet a následná redukce pomocí mikrovlnného záření, - možnosti výroby koksu v laboratorních podmínkách.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
doc. Ing. Ján Kret, CSc.
prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Ing. Petr Faruzel
Ing. Petr Klus, Ph.D.
Ing. et Ing. Adam Liška
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
V průběhu celého roku bude v oblasti termofyzikálních a termodynamických charakteristik pozornost zaměřena především na:
- tvorbu, testování a zdokonalování metodických postupů vhodných pro výzkum reálných jakostí ocelí – zařízení STA 449 F3 Jupiter,
- experimentální měření zaměřená především na zkoumání teplot solidu, likvidu, fázových přeměn, tepelných kapacit reálných značek ocelí,
- výsledky experimentálního studia budou použity k významnému zpřesnění znalostí o základních fyzikálních vlastnostech pevných látek a nahrazení tabelovaných nebo odhadovaných hodnot teplot fázových přeměn či tepelných kapacit.

Současně bude probíhat výzkum zaměřený na alternativní způsoby přípravy vysokopecní vsázky a to:
- laboratorní příprava samo-redukovatelných pelet a následná redukce pomocí mikrovlnného záření,
- možnosti výroby koksu v laboratorních podmínkách.

Určené prostředky budou dále čerpány především na:
- dovybavení laboratoře měřící a registrační technikou,
- chemické analýzy,
- nákup chemikálií, příprava vzorků,
- nákup ochranných prostředků a laboratorních pomůcek,
- další materiál související s řešením projektu.

Dále budou prostředky použity pro podporu publikační činnosti, účast na konferencích a služební cesty související s řešením projektu.

Výstupem projektu bude:
- zpracování disertačních a diplomových prací,
- publikování zpracovaných výstupů z oblasti studia reálných jakostí ocelí a z přípravy vysokopecní vsázky ve formě článků na tuzemských i mezinárodních konferencích a v odborných časopisech

Časový harmonogram:
období činnost
01.2012 -10.2012 Vývoj a další vylepšování metodiky včetně provádění experimentálních měření na zařízení STA 449 F3 Jupiter.
10.2012 – 11.2012 Vyhodnocování dosažených výsledků.
11.2012 – 12.2012 Vypracování závěrečné zprávy.

období činnost
01.2011 – 04.2011 Výroba samo-redukovatelných pelet v laboratorních podmínkách.
05.2011 – 08.2011 Redukce aglomerátů, pelet v mikrovlnném poli.
09.2011 – 11.2011 Výroba koksu v laboratorních podmínkách v mikrovlnném poli.
11.2011 – 12.2011 Vypracování závěrečné zprávy.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 45000,- 45000,-
3. Materiálové náklady 40000,- 71455,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 13000,- 0,-
5. Služby 20000,- 25554,-
6. Cestovní náhrady 35000,- 10991,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 17000,- 17000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 170000,-
Uznané náklady 170000,-
Celkem běžné finanční prostředky 170000,- 170000,-
Zpět na seznam