Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Fyzikální a počítačová simulace materiálových vlastností vybraných typů materiálů
Kód
SP2012/33
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
Předmět výzkumu
Tento projekt je zaměřen na fyzikální a počítačovou simulaci materiálových vlastností vybraných typů materiálů, a to vysokopevných ocelí, chromových ocelí a aluminidů železa. K fyzikální simulaci budou využity plastometry i laboratorní válcovací tratě, k počítačové simulaci programů typu TTFEM, QTSteel nebo Forge. Strukturní charakteristiky budou vyhodnoceny metalografickou analýzou a elektronovou mikroskopií.
Členové řešitelského týmu
Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
Ing. Jaromír Horsinka
Ing. Václav Šumšal
Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Využití počítačové simulace plastometrických zkoušek k ověření rovnic pro získání základních termomechanických parametrů (napětí, deformace, deformační rychlost). Bude použito počítačových programů TTFEM, QTSteel, nebo Forge. Porovnání těchto simulací s daty získanými z fyzikálních plastometrů.

Vyhodnocení studie plastometrických zkoušek z 9 Cr oceli, další databáze jiných materiálů a možnosti jejich aplikace k počítačové simulaci účinnosti, k výpočtu energie disipované systémem, a k vyhodnocení odpevnění materiálu metodou stress-relaxation.

Teoretický rozbor problematiky zkoušení deformačních charakteristik za tepla tvářených materiálů, a to zejména pomocí plastometru Gleeble 3800 nebo Setaram.

Problematika tváření aluminidů železa Fe40AlZrB. Zjištění statické rekrystalizace pomocí přerušovaných plastometrických zkoušek. Vyhodnocování mikrostruktur aluminidů železa pomocí metalografických analýz.

S využitím počítačového programu Energy 4.0 zjišťování aktivační energie zkoumaného materiálu, a následné porovnání hodnot aktivačních energií jiných typů aluminudů železa.

Využití výsledků při sepisování diplomových a doktorských disertačních prací.

Publikace vybraných výsledků na konferencích (METAL 2012, Forming 2012 apod.) se snahou o výstupy zahrnuté do uznávaných databází (Web of Knowledge).

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,- 40035,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 30000,- 29877,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 10200,- 10158,-
2. Stipendia 80000,- 80000,-
3. Materiálové náklady 21300,- 34409,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 7000,- 6227,-
5. Služby 60000,- 22237,-
6. Cestovní náhrady 30000,- 55592,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 26500,- 26500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 265000,-
Uznané náklady 265000,-
Celkem běžné finanční prostředky 265000,- 265000,-
Zpět na seznam