Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Nízkoteplotní redukce oxidů železa mikrovlnným zářením
Kód
SP/201072
Řešitel
Školitel řešitele projektu
doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
Předmět výzkumu
Výzkum se zaměří na možnosti výroby železa pomocí mikrovlnného záření, s důrazem na: • výzkum ohřevu čistých oxidů železa • rozložení teplotního pole v reakčním prostoru a stanovení maximálních teplot ohřevu pro jednotlivé materiály • prověření možnosti nízkoteplotní redukce pro čisté oxidy železa
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Ing. Ivo Husar, Ph.D.
Ing. Zbyněk Hudzieczek
Ing. Petr Faruzel
doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Postup řešení:

Po přizpůsobení laboratorního zařízení pro potřeby výzkumu budou provedeny tyto měření:
• prověřena možnost dosahování teplot potřebných pro nízkoteplotní redukci mikrovlnným zářením
• mapování rozložení intenzity mikrovlnného záření v pracovním prostoru zařízení pro vyhodnocení homogenity záření v pracovním prostoru (na základě těchto výsledků bude vybráno místo pro nejúčinnější ohřev a redukci jednotlivých vzorků)
• experimentální pokusy ohřevu různých látek v mikrovlnném poli se zaměřením na rychlost ohřevu a maximální dosažitelnou teplotu redukce čistých oxidů železa


Časový harmonogram:

Etapa Orientační období řešení
Výzkum homogenity reakčního prostoru 2 - 4/2010
Rychlost ohřevu a maximální dosažitelná teplota pro různé typy látek 5 - 7/2010
Redukce čistých oxidů železa 8 - 11 /2010
Zpracování závěrečné zprávy 12/2010Na základě chemických analýz vstupních surovin a vyredukovaného produktu bude hodnocena účinnost redukčních pochodů pomocí mikrovlnného záření. Tyto výsledky budou použity jako podklady pro experimentální část doktorských a diplomových prací studentů, prostředky budou použity i pro podporu publikační činnosti, účast na konferencích a služební cesty související s řešením projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
4080,- 4020,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 3000,- 3000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1080,- 1020,-
2. Stipendia 40000,- 40000,-
3. Materiálové náklady 5000,- 20835,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 5000,- 4999,-
5. Služby 45000,- 18106,-
6. Cestovní náhrady 26920,- 38040,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 14000,- 14000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 140000,-
Uznané náklady 140000,-
Celkem běžné finanční prostředky 140000,- 140000,-
Zpět na seznam