Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Ochrana životního prostředí v průmyslu

O studijním programu

Doktorský studijní program Ochrana životního prostředí v průmyslu představuje moderní interdisciplinární program založený na širokém technickém a přírodovědném základu. Program je perspektivně zaměřen na industriální prostředí, zejména na oblast dopadu těžebních a průmyslových technologií na životní prostředí. Prostřednictvím znalostí příslušné legislativy, organizace a řízení životního prostředí, posuzování antropogenních vlivů na životní prostředí, moderních metod monitorování a hodnocení jeho stavu včetně metod hodnocení aktuálního stavu bioty posuzovaného území mohou být predikovány vhodné metody ochrany ovzduší, vod a půd v industriálním prostředí a v prostředí starých báňských zátěží. S tím souvisí otázky uplatnění moderních metod v oblasti nakládání s odpady a možnosti aplikace biotechnologických postupů v moderní těžbě a průmyslové výrobě. Charakter programu je rovněž směřován do oblasti zavádění čistých technologií a aplikace moderních technologií v sanaci a revitalizaci prostředí postiženého těžbou a další průmyslovou činností.
Absolventi doktorského studijního programu mají vzhledem ke svému interdisciplinárnímu technickému vzdělání na trhu práce široké uplatnění. Uvedený studijní program připraví vysoce erudované tvůrčí odborníky s možností uplatnění ve vědecko-výzkumné a vývojové oblasti, stejně jako ve státní správě i v průmyslové sféře.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0724D290003
Název programu Ochrana životního prostředí v průmyslu
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Vědy o zemi
Klíčová slova Ochrana biodiverzity v industriálním prostředí
Regenerace a rekultivace posttěžební krajiny
Staré ekologické zátěže
Těžba a průmysl
Ochrana životního prostředí