Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oblast tepelné techniky

 • Zpracování studií a návrhů projektů pro využití nových progresivních technologií v energetice pro průmyslovou, komunální, občanskou sféru a podnikatelské subjekty,
 • zpracování studií a zpráv, mapujících energetické uzly, s využitím moderních simulačních softwarů,
 • výzkum a vývoj v oblasti využití odpadního tepla, využití DEZ,
 • výzkum a vývoj v oblasti využití přebytečné tepelné energie klasických kogeneračních jednotek pro konkrétní účely (např. bioplynové stanice, ostrovní řešení),
 • návrhy a realizace experimentálních měřicích úloh v laboratorních i provozních podmínkách, kalibrace všech typů termočlánků a optických pyrometrů,
 • měření fyzikálních vlastností vybraných materiálů v závislosti na teplotě,
 • konstrukce speciálních laboratorních pícek a topných elementů,
 • tvorba speciálního software pro měření a řízení tepelných procesů,
 • fyzikální a numerické modelování tepelných procesů a zařízení, tvorba software,
 • aplikace původního software pro simulaci tuhnutí a chladnutí plynule litého předlitku pro pravoúhlý i kruhový formát,
 • měření chladicích účinků trysek na rovinném, válcovém i obecném povrchu,
 • testování chladicích a mechanických účinků vysokotlakého ostřiku do 1000 barů,
 • stanovení okrajových podmínek pro numerické modely přenosu tepla a proudění,
 • měření tepelné účinnosti a tlakových ztrát výměníků tepla, otopných těles a kotlů v komunální sféře.

Oblast průmyslové keramiky

 • Výzkum a vývoj nových možností environmentálního zpracování hutních odpadů a recyklace druhotných surovin,
 • výzkum fázového složení, mikrostruktury a funkčních vlastností geopolymerních materiálů z technogenních pucolánů,
 • výzkum v oblasti koroze žárovzdorných materiálů, vyzdívek a studium jejich tepelných procesů,
 • návrhy vyzdívek metalurgických a jiných agregátů,
 • tepelné výpočty vyzdívek a dalších prvků pecních konstrukcí,
 • měření součinitele tepelné vodivosti žárovzdorných keramických materiálů v závislosti na teplotě,
 • stanovení základních fyzikálních parametrů keramických materiálů (kritéria hutnosti, mechanické vlastnosti),
 • výzkum objemové stability strusek a dalších hutních odpadů.

Další služby

 • Školení pracovníků v oblasti energetiky, tepelné techniky, měření tepelně technických veličin, fyzikálního a numerického modelování a průmyslové keramiky,
 • pořádání odborných konferencí a seminářů.

Katedra tepelné techniky je organizační jednotkou Fakulty materiálově technologické, která je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001.