Spolupráce s praxí

 • Capital Refractories s.r.o.: Hodnocení chemických a mechanických parametrů surovin pro přípravu žárovzdorných kelímků, 2014.
 • EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s.: Výpočet křivky ohřevu KK (8hod) po teplé výměně dna, 2014.
 • EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s.: Výpočet křivky ohřevu KK (12hod) po vyzdění, 2014.
 • P-D Refractories: Stanovení tepelné vodivosti dinasových materiálů, 2014.
 • RMS, a.s. Košice: Stanovení tepelné vodivosti keramických materiálů, 2014.
 • ITT Holdings Czech Republic s.r.o.: Termická analýza, 2014.
 • Capital Refractories s.r.o.: Hodnocení parametrů ŽB produktů, 2014.
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.: Použití CNG v dopravě DPO, 2014.
 • SEEIF Ceramic a.s.: Materiálové zkoušky vzorků, 2014-2015.
 • GGC Energy, s.r.o.: Technicko-ekonomický kalkulátor mikroturbíny, 2014-2015.
 • ArcelorMittal Ostrava a.s.: Měření teplot v komoře sekundárního chlazení ZPO č.3, 2014-2015.
 • ArcelorMittal Ostrava a.s.: Statistické hodnocení životnosti vyzdívek licích pánví určených pro VD proces a určení kritických parametrů, 2014-2015.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Model kontilití, 2013.
 • FOSECO INTERNATIONAL LIMITED, England: Numerický model kelímkové pece, 2013-2015.
 • CapitalRefractories s.r.o. Analýza vzorků, 2013.
 • HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.: Materiálové zkoušky vzorků, 2013.
 • Arcelor Mittal, a.s.: Analýza možností zvýšení životnosti keramické vyzdívky, 2013.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Řešení problematiky vyzdívek licích pánví, 2012.
 • OKK Koksovny, a.s.: Analýza opotřebení dinasového staviva po expozici v koksárenské baterii, 2012.
 • BOCHEMIE a.s.: Využití odpadních kalů pro přípravu barvících pigmentů, 2012.
 • CAPITAL REFRACTORIES, s.r.o.: Materiálové zkoušky vzorků, 2012.
 • HELIA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.: Materiálové zkoušky vzorků, 2012.
 • OKK Koksovny, a.s.: Analýza opotřebení dinasového staviva po expozici v koksárenské baterii, 2012.
 • PD Refractories CZ, a.s.: Stanovení součinitele tepelné vodivosti dinasových cihel, 2012.
 • České lupkové závody, a.s.: Analýza vzorků - Stanovení CO2 ve vzorcích, 2012.
 • SEEIF Ceramic, a.s.: Analýza vzorků - Stanovení prchavých látek, síry a uhlíku, 2012.
 • Bochemie, a.s.: Využití odpadních kalů pro přípravu barvících pigmentů, 2012.
 • Bochemie, a.s.: Využití odpadních kalů pro přípravu glazur a engob, 2012.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Řešení problematiky vyzdívek licích pánví, 2012.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Spolupráce při analýzách a posouzení odpadů z technologií deSOx, deNOx a fluidního kotle, 2012.
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.: Posouzení stability MgO výrobků určených pro vyzdívky licích pánví, 2012.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.: Výzkum pojivových schopností metalurgických strusek, 2011.
 • SEEIF Ceramic, a.s.: Posouzení termické stability uhlíkatých látek pro přípravu ucpávkových hmot, 2011.
 • KVS EKODIVIZE, a.s.: Granulometrický rozbor Al stěrů, 2011.
 • POREXI, s.r.o.: Hodnocení chemického a fázového složení neoxidické keramiky, 2011.
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.: Rozbor zásypu hlavové části ingotů, 2011.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.: Výzkum pojivových schopností metalurgických strusek, 2011.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.: Návrh složení směsí pro recyklaci odpadů z metalurgie železa, 2011.
 • KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.: Experimentální proměření tepelně technických parametrů krystalizátoru horizontálního plynulého odlévání, 2008-2009.
 • ECOFER s.r.o.: Měření teplotního pole licí pánve v závodě EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., 2007.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.: Příprava, realizace a uvedení do zkušebního provozu systému DGS-DMT dynamického modelu tuhnutí předlitku formátu ø 525 mm na ZPO č. 1, 2007.
 • ArcelorMittal Ostrava a.s.: Vývoj numerického simulátoru tuhnutí oceli pro sochorové ZPO č. 1, 2007.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.: Teoretický a experimentální výzkum tuhnutí a chladnutí kruhových předlitků, 2006.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.: Experimentální měření průběhu teplot ingotů ložiskové oceli při odlévání na VO, 2006.
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.: Modelování teplotní dilatace středního kusu zalomené hřídele, 2005.