Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Spolupráce s praxí

 • Tanger, s.r.o.: Spolupráce při pořádaní konference Hutní keramika 2019, 2019.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Stanovení tepelného účinku legur a struskotvorných přísad oceli v licí pánvi, 2018.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Měření teploty ohřívaného bloku v narážecí peci Těžké profilové tratě, 2018.
 • Třinecké železárny a.s.: Numerické modelování proudění vzduchu a teplotních polí při chlazení kolejnice, 2018.
 • Vítkovice Steel a.s.: Měření teploty ohřívaného bloku v narážecí peci Těžké profilové tratě, 2018.
 • TAMEH Czech s.r.o.: Měření obsahu kyslíku v kotli, 2018.
 • P-D Refractories CZ a.s.: Vývoj žárovzdorných keramických materiálů pro agregáty termického zpracování, 2018.
 • CAPITAL REFRACTORIES s.r.o.: Zlepšení a rozšíření výrobkové řady izostaticky lisovaných výrobků, 2018.
 • I.P.C. Refractories, spol. s r.o.: Vývoj sol-gel pojivového systému, 2018.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Stanovení tepelného efektu přísad v sekundární metalurgii, 2017.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Stanovení opotřebení vyzdívky licích pánví, 2017.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Hodnocení žárobetonových směsí pro vyzdívku vysokopecních žlabů, 2017.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Vliv přísad na teplotu oceli v licí pánvi, 2017.
 • Vítkovice Mechanika, a.s.: Vývoj technologie plnicích stanic se stlačeným vodíkem, 2017.
 • Průmyslová keramika s.r.o.: Zkoušení tvrdidel pro žárovzdorné hmoty pojené kyselinou fosforečnou, 2017.
 • Štandera design s.r.o.: Ekonomické zhodnocení systému vytápění v komerčním objektu, 2017.
 • ŽDB Drátovna, a.s.: Vliv přestupu tepla na transformační mechanismy patentovaného drátu, 2017.
 • Třinecké železárny a.s.: Vývoj a realizace prototypového zařízení pro měření rychlostního a tlakového profilu proudění vzduchu v dopravníku kontidrátové tratě, 2017.
 • ITT Holdings Czech Republic s.r.o.: Termická analýza, 2017.
 • ITI Italia Srl.: Fyzikální a chemické analýzy NaO směsi 910, 2017.
 • GGC Energy s.r.o.: Měření spalin v areálu Tatra Metalurgie, 2017.
 • REFRASIL, s.r.o.: Měření objemových průtoků plynů, 2017.
 • Tanger, s.r.o.: Spolupráce při pořádaní konference Hutní keramika 2017, 2017.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Tepelná bilance ohřívacích pecí, 2016.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Posouzení možností zvýšení ohřívacího výkonu pecí HCC a KD trati, 2015.
 • CAPITAL REFRACTORIES s.r.o.: Asistent transferu pro zlepšení a rozšíření výrobkové řady izostaticky lisovaných výrobků, 2016.
 • P-D Refractories CZ a.s.: Vývoj žárovzdorných keramických materiálů pro agregáty termického zpracování, 2016.
 • IPC Refractories s.r.o.: Implementace sol-gel pojiv do reálných žáruvzdorných systémů, 2016.
 • SAINT-GOBAIN PAM, s.r.o.: Posouzení původu keramického segmentu z vyzdívky indukční tavicí pece, 2016.
 • Triumf Professional tools: Školení zaměstnanců firmy, 2016.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Statistické hodnocení životnosti vyzdívek licích pánví určených pro VD proces a určení kritických parametrů, 2015-16.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Analýza možnosti uplatnění odpadních produktů z výroby oceli, 2015.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Výpočet přestupu tepla v krystalizátorech kv. 180 mm a kul. 270 mm, 2015.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Měření tepelných bilancí ohřívacích pecí závodu 14, identifikace tepelných ztrát, návrh k minimalizování tepelných ztrát, 2015.
 • ArcelorMittal Energy Ostrava, a.s.: Denitrifikace spalin, 2015.
 • Třinecké železárny, a.s.: Proměření distribuce vzduchu na Stelmor dopravníku po rekonstrukci KDT, 2015-2016.
 • TAMEH Czech, s.r.o.: Spolupráce v oblasti stanovení spalných teplot elektrárenských kotlů, 2015.
 • TEPLOTECHNA Ostrava a.s.: Vývoj žárobetonových hmot, 2015.
 • Vítkovice Steel, a.s.: Výpočet křivky ohřevu kyslíkového konvertoru po vyzdění, 2015.
 • SEEIF Ceramic, a.s. Ostrava: Materiálové zkoušky keramických vzorků, 2015.
 • I.P.C. Refractories, s.r.o.: Aplikace Al2O3 sol-gelu na povrchy zrnitých směsí, 2015.
 • RMS, a.s., Košice: Stanovení tepelné vodivosti keramických materiálů, 2015.
 • Tanger, s.r.o.: Spolupráce při pořádaní konference Hutní keramika 2015, 2015.
 • Capital Refractories s.r.o.: Hodnocení chemických a mechanických parametrů surovin pro přípravu žárovzdorných kelímků, 2014.
 • EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s.: Výpočet křivky ohřevu KK (8hod) po teplé výměně dna, 2014.
 • EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s.: Výpočet křivky ohřevu KK (12hod) po vyzdění, 2014.
 • P-D Refractories: Stanovení tepelné vodivosti dinasových materiálů, 2014.
 • RMS, a.s. Košice: Stanovení tepelné vodivosti keramických materiálů, 2014.
 • ITT Holdings Czech Republic s.r.o.: Termická analýza, 2014.
 • Capital Refractories s.r.o.: Hodnocení parametrů žárobetonových produktů, 2014-2015.
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.: Použití CNG v dopravě DPO, 2014.
 • SEEIF Ceramic a.s.: Materiálové zkoušky vzorků, 2014-2015.
 • GGC Energy, s.r.o.: Technicko-ekonomický kalkulátor mikroturbíny, 2014-2015.
 • ArcelorMittal Ostrava a.s.: Měření teplot v komoře sekundárního chlazení ZPO č.3, 2014-2015.
 • ArcelorMittal Ostrava a.s.: Statistické hodnocení životnosti vyzdívek licích pánví určených pro VD proces a určení kritických parametrů, 2014-2015.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Model kontilití, 2013.
 • FOSECO INTERNATIONAL LIMITED, England: Numerický model kelímkové pece, 2013-2017.
 • CapitalRefractories s.r.o. Analýza vzorků, 2013.
 • HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.: Materiálové zkoušky vzorků, 2013.
 • Arcelor Mittal, a.s.: Analýza možností zvýšení životnosti keramické vyzdívky, 2013.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Řešení problematiky vyzdívek licích pánví, 2012.
 • OKK Koksovny, a.s.: Analýza opotřebení dinasového staviva po expozici v koksárenské baterii, 2012.
 • BOCHEMIE a.s.: Využití odpadních kalů pro přípravu barvících pigmentů, 2012.
 • CAPITAL REFRACTORIES, s.r.o.: Materiálové zkoušky vzorků, 2012.
 • HELIA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.: Materiálové zkoušky vzorků, 2012.
 • OKK Koksovny, a.s.: Analýza opotřebení dinasového staviva po expozici v koksárenské baterii, 2012.
 • PD Refractories CZ, a.s.: Stanovení součinitele tepelné vodivosti dinasových cihel, 2012.
 • České lupkové závody, a.s.: Analýza vzorků - Stanovení CO2 ve vzorcích, 2012.
 • SEEIF Ceramic, a.s.: Analýza vzorků - Stanovení prchavých látek, síry a uhlíku, 2012.
 • Bochemie, a.s.: Využití odpadních kalů pro přípravu barvících pigmentů, 2012.
 • Bochemie, a.s.: Využití odpadních kalů pro přípravu glazur a engob, 2012.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Řešení problematiky vyzdívek licích pánví, 2012.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Spolupráce při analýzách a posouzení odpadů z technologií deSOx, deNOx a fluidního kotle, 2012.
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.: Posouzení stability MgO výrobků určených pro vyzdívky licích pánví, 2012.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Žárovzdorné materiály pro zařízení v metalurgii – tandemové pece, licí pánve a mezipánve, 2011.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Materiálové využití popílku, tvorba solidifikační směsi elektrárenského popílku a Fe korekce, 2011.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.: Zvýšení účinnosti a spolehlivosti regenerace slévárenských písků, 2011.
 • ArcelorMittal Energy Ostrava, a.s.: Spalovací pochody, využití tepelné energie, 2011.
 • VÍTKOVICE – Výzkum a vývoj, spol., s.r.o.: Teoretický rozbor možnosti optimalizace intenzity sekundárního chlazení na ZPO č. 2, 2011.
 • Hydrosystem group, a.s.: Tepelné jevy při ostřiku okují, 2011.
 • Teplotechna, a.s., Ostrava: Konstrukce a životnost komínů, 2011.
 • Dalkia (MST), a.s., Ostrava: Problematika diagnostiky průmyslových komínů, 2011.
 • Dalkia (MST), a.s., Ostrava: Modernizace vytápění bytového fondu, 2011.
 • Průmyslová keramika, spol. s.r.o., Rájec – Jestřebí: Výzkum žárobetonů odolných alkáliím, 2011.
 • CIDEM, a.s., Hranice: Testování kvality vybraných surovinových složek, 2011.
 • Cemix, a.s., závod Studénka: Hodnocení parametrů pojivových směsí, 2011.
 • Schiedel, s.r.o.: Problematika tepelné práce komínů a životnosti spalovacích zařízení malých výkonů, 2011.
 • České teplo a.s.: Aplikace kogenerační výroby elektřiny tepla a chladu v obchodním centru Globus Ostrava, 2011.
 • OKK Koksovny, a.s.: Analýza opotřebení dinasového staviva po expozici v koksárenské baterii, 2011.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.: Výzkum pojivových schopností metalurgických strusek, 2011.
 • SEEIF Ceramic, a.s.: Posouzení termické stability uhlíkatých látek pro přípravu ucpávkových hmot, 2011.
 • KVS EKODIVIZE, a.s.: Granulometrický rozbor Al stěrů, 2011.
 • POREXI, s.r.o.: Hodnocení chemického a fázového složení neoxidické keramiky, 2011.
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.: Rozbor zásypu hlavové části ingotů, 2011.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.: Výzkum pojivových schopností metalurgických strusek, 2011.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.: Návrh složení směsí pro recyklaci odpadů z metalurgie železa, 2011.
 • KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.: Experimentální proměření tepelně technických parametrů krystalizátoru horizontálního plynulého odlévání, 2008-2009.
 • ECOFER s.r.o.: Měření teplotního pole licí pánve v závodě EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., 2007.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.: Příprava, realizace a uvedení do zkušebního provozu systému DGS-DMT dynamického modelu tuhnutí předlitku formátu ø 525 mm na ZPO č. 1, 2007.
 • ArcelorMittal Ostrava a.s.: Vývoj numerického simulátoru tuhnutí oceli pro sochorové ZPO č. 1, 2007.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.: Teoretický a experimentální výzkum tuhnutí a chladnutí kruhových předlitků, 2006.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.: Experimentální měření průběhu teplot ingotů ložiskové oceli při odlévání na VO, 2006.
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.: Modelování teplotní dilatace středního kusu zalomené hřídele, 2005.