Studijní program Tepelně energetické inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program je zaměřen na vzdělávání v oboru tepelně energetických zařízení a procesů v nich probíhajících. Studenti jsou seznámeni s problematikou tepelných zařízení, jako jsou průmyslové ohřívací pece, zařízení tepláren, výměníky tepla, systémy pro transport a skladování plynů a kapalin, metalurgické agregáty, zařízení pro výrobu keramických materiálů, vytápěcí a chladicí systémy komunální sféry, alternativní zdroje energie a další. Pozornost je věnována keramickým materiálům s vysokou užitnou hodnotou, určeným zejména pro vysoké teploty a tepelné izolace, předměty se zabývají přípravou, vlastnostmi, použitím a zkoušením keramických materiálů. Výuka se zabývá také ekologickými důsledky tepelných procesů a jejich minimalizací.

Popis programu

Cílem studijního programu Tepelně energetické inženýrství je vzdělávání odborníků v oblasti získávání tepelné energie z klasických i netradičních zdrojů, sdílení a přeměny energií v tepelně energetických zařízeních, hospodaření s tepelnou energií v provázanosti s vývojem, výrobou a aplikací keramických materiálů v energetických zařízeních.

Odborné znalosti absolventa

• Absolventi rozumí fyzikálním a chemickým principům a technologiím pro získávání tepelné energie z tradičních i alternativních energetických zdrojů, využití a přeměny tepelné energie v průmyslu a v komunální sféře,
• jsou seznámeni s postupy analýzy a návrhu tepelných agregátů, systémů akumulace a distribuce tepla a žáruvzdorných konstrukcí,
• znají důsledky výroby a využívání tepelné energie na životní prostředí, rozumí teorii a technologii termického zpracování odpadů,
• znají softwarové prostředky pro řešení úloh přenosu tepelné energie, modelování tepelných procesů a zařízení, vyhodnocení provozních a experimentálních dat,
• rozumí teorii termodynamiky keramických systémů, vlastnostem keramických materiálů, jsou seznámeni s procesy výroby, zkoušení a užití keramických materiálů.

Odborné dovednosti absolventa

• Absolventi jsou schopni analyzovat a projektovat progresívní tepelně energetická zařízení a optimalizovat jejich konstrukci, funkci a materiálovou skladbu s ohledem na výkonové, ekologické a ekonomické parametry,
• jsou schopni navrhnout vhodný způsob ohřevu a chlazení, stanovit energetickou bilanci, navrhnout opatření pro zvýšení efektivity a ekologičnosti tepelných zařízení s využitím experimentálních měření a výpočetní techniky,
• využívají moderní metody teoretického a experimentálního výzkumu v oblasti vlastností a struktury keramických systémů, umí aplikovat postupy návrhu a realizace konstrukcí ze žáruvzdorné keramiky,
• při řešení inženýrských problémů využívají metody teoretického a experimentálního výzkumu, softwarové nástroje, fyzikální a numerické modelování a metody statistické analýzy,
• jsou připraveni pro další vzdělávání a využívání budoucích technologií a inženýrských metod.

Obecné způsobilosti absolventa

• Absolventi studijního programu prokazují odborné způsobilosti na tvůrčí inženýrské úrovni odpovídající soudobému stavu poznání v oblastech tepelně energetických procesů a keramických materiálů používaných v tepelných zařízeních,
• jsou schopni řešit technické problémy, zdokonalovat stávající a navrhovat nová řešení, prezentovat výsledky, řídit a vzdělávat podřízené odborné pracovníky,
• kromě teoretických a odborných znalostí absolventi disponují soft-skills dovednostmi, jsou vybaveni alespoň jedním cizím jazykem, ovládají výpočetní techniku na pokročilé úrovni, jsou schopni pracovat se specializovanými softwary pro řešení výpočetních, návrhových a simulačních úloh a pro statistické zpracování dat.

Uplatnění absolventa

Absolventi studijního programu se uplatní jako odborníci v oblastech tepelné energetiky, tepelné techniky a keramických materiálů pro tepelně energetická zařízení jak v pozicích ve výrobním procesu, kde se vyžaduje technická erudice a schopnost samostatného rozhodování při řešení technických problémů, tak v pozicích technického rozvoje, v nichž je vyžadována tvůrčí a inovační schopnost, a rovněž v řídicích a manažerských funkcích, v administrativě i v obchodní sféře.

Typické pracovní pozice
• Provozní a vývojový tepelný technik v energetických závodech a teplárnách
• Energetik výrobního chemického, strojírenského nebo metalurgického podniku
• Energetik v institucích, úřadech, v komerčních budovách a obytných zónách
• Technik v provozech plynárenských soustav, bioplynových stanicích a kogeneračních provozech
• Technik v provozech termického zpracování nebo spalování odpadů
• Technik a rozvojový pracovník výrobních a zpracovatelských keramických závodů
• Vývojář a výpočtář tepelných zařízení a agregátů
• Manažer na úrovni vedoucího provozu, závodu, firmy
• Obchodní poradce v oblasti tepelných zařízení a keramických systémů
• Znalec v oboru průmyslové a stavební tepelné techniky a průmyslové keramiky
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód N0713A070004
Název česky Tepelně energetické inženýrství
Název anglicky Thermal energetics engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant prof. Dr. Ing. René Pyszko
Klíčová slova Tepelná technika
Energetické využití odpadu
Keramické materiály
Numerické modelování tepelných procesů
Energetika