Fakulta materiálově-technologická

- Má za sebou téměř 170 let existence, navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami.

- JJe moderní materiálově-technologickou fakultou, integrující atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických oborech.

- Je jedinou českou univerzitní institucí pěstující odbornost materiálového inženýrství v komplexním pojetí – volba, výroba, zpracování, vlastnosti a aplikace materiálů. Svým odborným profilem prezentuje materiálově-technologickou instituci, která zachovává jedinečnost svého působení v oblasti metalurgie, pěstuje odbornost materiálového i procesního inženýrství a orientuje se na moderní metody řízení procesů.

- Díky svým dlouhodobě vynikajícím výsledkům v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, tradiční mezinárodní spolupráci a systematicky budované personální struktuře fakulta má akreditaci na 4 studijní programy bakalářského studia  (a v nich na 11 studijních oborů, včetně dynamicky se rozvíjejících „Materiálů a technologií pro automobilový průmysl“), dále na 4 studijní programy v navazujícím magisterském studiu  s 10 studijními obory a rovněž na 5 studijních programů doktorského studia.

- Klíčové vědeckovýzkumné aktivity fakulty se od roku 2010 soustřeďují do Regionálního materiálově technologického výzkumného centra , jehož účelem je začlenění České republiky a moravskoslezského regionu do procesu integrace národních politik výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání, vyjádřených Lisabonskou strategií. Toto začlenění představuje klíč k růstu konkurenceschopnosti a kvality lidských zdrojů. Centrum díky své unikátní experimentální základně významně přispívá k zásadnímu rozvoji materiálové báze České republiky a ke kvalitativnímu posunu výzkumu i vysokoškolské výuky v dané oblasti.

 

Proč studovat na Fakultě materiálově-technologické?