Bakalářské studium

Děkanka Fakulty materiálově-technologické, VŠB-TUO vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2019/2020.

Termín podávání přihlášek ke studiu v 3. kole přijímacího řízení:

11. 8. 2019 - 13. 9.  2019 

Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze úplné přihlášky, tj. včetně všech náležitostí, které jsou uvedeny v Pravidlech přijímacího řízení

 • Termín podání přihlášek 3. kolo: 11. 8. 2019 -  13. 9. 2019
 • Poplatek za přijímací řízení: 500,-Kč
 • Přijímací zkouška se nekoná.
 • Přihlášku je třeba vyplnit přes formulář elektronické přihlášky.
 • Elektronická přihláška nabývá platnosti v den, kdy studijní oddělení obdrží její písemnou verzi  – je nutno zkrácenou verzi  elektronické přihlášky vytisknou a s ostatními doklady ji zaslat na studijní oddělení FMT do 13. 9. 2019
 • K přihlášce na bakalářské studium doložte výsledky studia potvrzené ředitelství střední školy, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení.
 • Přihlášku možno odevzdat také osobně (pouze v úředních hodinách):  Ing. Barčová, místnost A 135, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba
 • U bakalářských programů uskutečňovaných v českém jazyce se školné na Fakultě materiálově-tecnologické neplatí.
 • Studenti jsou přijímáni na studijní program/specializaci.

Navazující magisterské studium

Děkanka Fakulty materiálově-tecnologické, VŠB-TUO vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020.

Termín podávání přihlášek ke studiu v českém jazyce v 3. kole přijímacího řízení:

11. 8. 2019 -  13. 9. 2019

Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze úplné přihlášky, tj. včetně všech náležitostí, které jsou uvedeny v pravidlech přijímacího řízení

 • Termín podání přihlášek 3. kolo: 11. 8. 2019 -  13. 9. 2019
 • Poplatek za přijímací řízení:    500,-Kč
 • Přijímací zkouška se nekoná.
 • V rámci přijímacího řízení bude brán zřetel na:
  • to, zda uchazeč ve svém předchozím bakalářském studiu absolvoval profilové předměty stanovené pro studijní program,
  • příbuznost studijního oboru, na nějž se uchazeč hlásí, a studijního oboru, který studoval v předchozím bakalářském studiu,
  • studijní výsledky v předchozím bakalářském studiu.
 • Přihlášku je třeba vyplnit přes formulář elektronické přihlášky
 • Elektronická přihláška nabývá platnosti v den, kdy studijní oddělení obdrží její písemnou verzi  – je nutno zkrácenou verzi elektronické přihlášky vytisknout a s ostatními doklady ji zaslat na studijní oddělení FMT do 13. 9. 2019
 • K přihlášce na navazující magisterské studium přiloží uchazeč úředně ověřenou kopii diplomu včetně dodatku k diplomu, příp. úředně ověřený výpis absolvovaných zkoušek na předchozí vysoké škole a sylaby předmětu, který má být uznán jako profilový předmět.
 • Přihlášku možno odevzdat také osobně (pouze v úředních hodinách):  Ing. Barčová, místnost A 135, 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba.
 • U navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce se školné na Fakultě materiálově-tecnologické neplatí.
 • U navazujících magisterských programů uskutečňovaných v anglickém jazyce se platí školné € 4000 za akademický rok.
 • Studenti jsou přijímáni na studijní program/specializaci. 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí pro akademický rok 2019/2020