Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
19-15479S Zbytková napětí a mikrostruktura v kovových kompozitech modifikovaných extrémní plastickou deformací 2019 2021
GA17-18668S Komplexní experimentální výzkum vybraných vlastností kvaternárních a quinárních systémů Fe-C-O-X(Y), (X,Y=Cr,Ni) za vysokých teplot 2017 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091 Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí - HEALTHAIR 2018 2020
Historie a současnost zpracování nerostných surovin a jejich využití v ČR a PL 2018 2019
Společná česko - polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší (AIR BORDER) 2017 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV40286 Vývoj materiálů s vysokou termickou a mechanickou rezistencí pro přenos kinetické energie do pevných látek 2019 2022
FV40306 Vývoj nových implantátů pro regulaci růstu dolní končetiny ve sterilním provedení 2019 2021
FV40329 Výzkum úpravy vstupních surovin, receptur a vlastností rekultivačních sanačních hmot vznikajících z odpadů, vedlejších produktů a druhotných surovin 2019 2021
FV30016 Nové izolační materiály 2018 2020
FV10080 Výzkum a vývoj pokročilých rafinačních technologií hliníkových tavenin pro zvýšení kvality výrobků 2016 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008399 Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování 2019 2022
Vliv procesu SPD na strukturu a mechanické vlastnosti kompozitu na bázi Al-Si a slitin Ti 2019 2020
IRP/2019/10 INOVACE PŘEDMĚTU "FÁZOVÉ PŘEMĚNY"; PŘÍPRAVA PRAKTICKÝCH CVIČENÍ 2019 2019
IRP/2019/24 Propagace studijních programů FMMI 2019 2019
IRP/2019/27 METODY ZPRACOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH OBRAZŮ 2019 2019
IRP/2019/28 Inovace předmětu" Vlastnosti keramických materiálů" příprava praktických cvičení 2019 2019
IRP/2019/39 Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Slévárenství slitin neželezných kovů 2019 2019
IRP/2019/6 Inovace předmětů "Pokročilé analytické metody" a "Toxikologie" - příprava laboratorních cvičení 2019 2019
IRP/2019/9 INOVACE PŘEDMĚTU "ŘÍZENÍ ZMĚN" 2019 2019
SP2019/114 Konference Den doktorandů Fakulty materiálově-technologické 2019 2019
SP2019/128 Příprava a optimalizace vlastností slitin pro automobilové, elektrotechnické a biomedicinské aplikace a možnosti jejich recyklace 2019 2019
SP2019/129 Rozvoj přístupů k naplňování požadavků normativní základny pro pokročilé integrované systémy řízení 2019 2019
SP2019/142 Chemické a fyzikální vlastnosti heterostrukturních materiálů 2019 2019
SP2019/148 Možnosti optimalizace technologií výroby v oblasti metalurgie a slévárenství při využití laboratorních experimentů, fyzikálního a numerického modelování, možnosti ovlivnění mikročistoty oceli, podmínky plynulého odlévání ocelí 2019 2019
SP2019/155 Experimenty v návaznosti na vývojový cyklus vozidla 2019 2019
SP2019/157 Biomonitoring jako prostředek imisního monitoringu, výzkum speciálních metod energetického a materiálového využití odpadů 2019 2019
SP2019/17 Řízení a optimalizace osvětlení v průmyslových procesech 2019 2019
SP2019/27 Využití metod strukturní analýzy, zkoušení mechanických vlastností a nedestruktivní defektoskopie při komplexní charakterizaci pokročilých materiálů 2019 2019
SP2019/42 Uplatnění metod vědeckého řízení při řešení problémů efektivnosti optimalizace v průmyslových systémech 2019 2019
SP2019/43 Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství 2019 2019
SP2019/62 Využití pokročilých metod pro plánování a řízení průmyslových procesů 2019 2019
SP2019/74 Tepelné pochody a materiály v průmyslu 2019 2019
SP2019/86 Studium plastických vlastností kovových materiálů a simulace procesů objemového tváření 2019 2019
SP2019/90 Studium termofyzikálních a termodynamických vlastností modelových kvaternárních systémů na bázi Fe-C-O-Cr, Fe-C-O-Ni a dalších anorganických materiálů za vysokých teplot 2019 2019
LTARF18031 Vývoj fyzikálně-chemických a inženýrských základů pro iniciaci inovativní úsporné technologie výroby vysoce výkonných permanentních magnetů na bázi (Nd,R)-Fe-B (R = Pr, Tb, Dy, Ho) s nízkým obsahem kovů vzácných zemin 2018 2020
HS60618119 Global Tungsten Powders, 2018 2019
HS60618125 Západočeská univerzita v 2018 2019
HS60618134 Vítkovice Heavy Machinery 2018 2019
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002706 FMMI VŠB-TUO - Strategický rozvoj doktorských studijních programů 2017 2022
Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů 2017 2022
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002668 Infrastrukturní podpora doktorských studijních programů FMMI VŠB-TUO 2017 2020
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004862 Výzkum a vývoj SW pro digitalizaci procesů ve firmě 2017 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/ 15_019/0004767 Vývoj žárovzdorných keramických materiálů pro agregáty termického zpracování biomasy a bioodpadů 2016 2019
LO1203 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - program udržitelnosti 2014 2020

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TH03010164 Technologie a komponenty pro e-mobilitu 2018 2021
TK01020144 Vývoj a inovace austenitického korozivzdorného plechu se specifickými vlastnostmi pro skladování vyhořelého jaderného paliva 2018 2021
TJ01000404 Progresivní úpravy titanových implantátů za účelem zvýšení jejich bioaktivity 2018 2019
TH02020318 Stavebnicový systém pro akumulaci elektrické energie 2017 2019
TH02020668 Vývoj technologických postupů výroby litých kovových pěn 2017 2019

Zahraniční granty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Vývoj vnitřních napětí a mikrostruktury v homogenních svárech oceli T24 2018 2020
Charakterizace znečištění ovzduší v průmyslových urbanizovaných regionech pomocí jaderných analytických technik, matematického modelování a GIS technologie 2018 2019
INAA pro analýzu markerů použitých pro popis vzdušných polutantů pomocí matematické fyziky 2018 2019
Výzkum použití INAA pro receptorové modelování znečištění ovzduší 2018 2019
Nové materiály pro aditivní technologie 2017 2019