Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
19-15479S Zbytková napětí a mikrostruktura v kovových kompozitech modifikovaných extrémní plastickou deformací 2019 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091 Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí - HEALTHAIR 2018 2020
Společná česko - polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší (AIR BORDER) 2017 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV40286 Vývoj materiálů s vysokou termickou a mechanickou rezistencí pro přenos kinetické energie do pevných látek 2019 2022
FV40306 Vývoj nových implantátů pro regulaci růstu dolní končetiny ve sterilním provedení 2019 2021
FV40329 Výzkum úpravy vstupních surovin, receptur a vlastností rekultivačních sanačních hmot vznikajících z odpadů, vedlejších produktů a druhotných surovin 2019 2021
FV30016 Nové izolační materiály 2018 2020
FV10080 Výzkum a vývoj pokročilých rafinačních technologií hliníkových tavenin pro zvýšení kvality výrobků 2016 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
IRP/2020/24 Propagace studijních programů FMT 2020 2020
SP2020/136 Výzkum znečišťování ovzduší s využitím bezpilotních leteckých prostředků, výzkum biomonitoringu jako prostředku stanovení imisní zátěže vybranými prvky a výzkum speciálních metod využití odpadů 2020 2020
SP2020/18 Řízení autonomních a robotických systémů v průmyslu 2020 2020
SP2020/34 Nízkoenergetické systémy a materiály v průmyslových technologiích 2020 2020
SP2020/39 Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství 2020 2020
SP2020/44 Chemické a fyzikální vlastnosti vybraných materiálů 2020 2020
SP2020/51 Rozvoj vybraných oblastí moderních systémů managementu kvality v kontextu koncepce Kvalita 4.0 2020 2020
SP2020/54 Konference Den doktorandů Fakulty materiálově-technologické 2020 2020
SP2020/56 Příprava a optimalizace vlastností slitin pro automobilové, elektrotechnické a biomedicinské aplikace a možnosti recyklace vybraných odpadů 2020 2020
SP2020/58 Rozvoj metod strukturní analýzy, zkoušení mechanických vlastností a nedestruktivního zkoušení pokročilých materiálů 2020 2020
SP2020/60 Uplatnění metod vědeckého řízení při řešení problémů ekonomické efektivnosti v průmyslových podnicích. 2020 2020
SP2020/61 Výzkum koncepcí a nástrojů pro řízení průmyslových systémů v podmínkách digitalizace 2020 2020
SP2020/64 Specifický výzkum v oblasti metalurgických a slévárenských technologií s využitím fyzikálního a numerického modelování s ohledem na užitné vlastnosti oceli a litin 2020 2020
SP2020/75 Výzkum materiálových a technologických aspektů 3D tisku 2020 2020
SP2020/88 Numerické a fyzikální simulace procesů objemového tváření materiálů 2020 2020
SP2020/89 Studium termofyzikálního, termodynamického a kinetického chování slitin na bázi Fe-C-Cr-Ni a dalších anorganických materiálů při vysokých teplotách 2020 2020
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008399 Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování 2019 2022
EF17_049/0008426 Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů 2019 2022
HS6181907 METSO Czech Republic, Ham 2019 2020
HS6361950 EDWARDS,Sojka,4245 2019 2020
HS6361951 Edwards,Sojka,4245 2019 2020
HS6371912 SENDTEX STORE RS,Malcharc 2019 2020
Vliv procesu SPD na strukturu a mechanické vlastnosti kompozitu na bázi Al-Si a slitin Ti 2019 2020
LTARF18031 Vývoj fyzikálně-chemických a inženýrských základů pro iniciaci inovativní úsporné technologie výroby vysoce výkonných permanentních magnetů na bázi (Nd,R)-Fe-B (R = Pr, Tb, Dy, Ho) s nízkým obsahem kovů vzácných zemin 2018 2020
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002706 FMMI VŠB-TUO - Strategický rozvoj doktorských studijních programů 2017 2022
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002668 Infrastrukturní podpora doktorských studijních programů FMMI VŠB-TUO 2017 2020
LO1203 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - program udržitelnosti 2014 2020

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/125 ALTERNATIVNÍ VÝPALY SUROVIN A MATERIÁLŮ 2020 2020
RPP2020/126 INOVACE PŘEDMĚTU "STRUKTURNĚ FÁZOVÁ ANALÝZA" - PŘÍPRAVA PRAKTICKÝCH CVIČENÍ 2020 2020
RPP2020/128 Biotechnologie - inovace přednášek a příprava praktických cvičení 2020 2020
RPP2020/130 TVORBA STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ MULTIMEDIÁLNÍHO CHARAKTERU PRO PŘEDMĚT "SPECIÁLNÍ METODY VÝROBY ODLITKŮ" A "PRAKTIKUM Z FORMOVACÍ A LICÍ TECHNIKY I A II" PŘÍSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU STUDENTŮM A AKADEMICKÝM PRACOVNÍKŮM UNIVERZITY 2020 2020
RPP2020/133 Inovace předmětu Úvod do managementu kvality - tvorba interaktivních studijních materiálů multimediálního charakteru 2020 2020
RPP2020/136 Možnosti modifikace průmyslových robotů ABB 2020 2020

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK01000047 Zvyšování bezpečnosti malosériové vyráběných elektrovozidel 2020 2023
FW01010097 Automatizované řídicí systémy v oblasti pánvové metalurgie 2020 2023
Výzkum a vývoj brusných diamantových nástrojů s kontrolovanou pórovitostí slinovaných po hranici DIA zrn prostřednictvím pojivových materiálů na bázi neželezných kovů 2019 2020
TH03010164 Technologie a komponenty pro e-mobilitu 2018 2021
TK01020144 Vývoj a inovace austenitického korozivzdorného plechu se specifickými vlastnostmi pro skladování vyhořelého jaderného paliva 2018 2021

Zahraniční granty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Využití superpočítačů pro environmentální modelování. 2019 2021
Vývoj metod zpracování a analýzy dat z analýz vzorků mechu 2019 2020
Charakterizace znečištění ovzduší v průmyslových urbanizovaných regionech pomocí jaderných analytických technik, matematického modelování a GIS technologie 2018 2020
Vývoj vnitřních napětí a mikrostruktury v homogenních svárech oceli T24 2018 2020
Výzkum použití INAA pro receptorové modelování znečištění ovzduší 2018 2020