Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Historie Fakulty materiálově-technologické je úzce spjatá s historií Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, protože výuka hornických a hutnických oborů dala základ pro vznik Vysoké školy báňské v Příbrami, jejíž historie sahá až do roku 1849.

Dekretem prezidenta republiky ze dne 8. září 1945 byla Vysoká škola báňská přemístěna do Ostravy, kde byla 1. listopadu zahájena výuka v oboru hornickém (zapsáno 251 studentů) a hutnickém (zapsáno 113 studentů).

V roce 1951 vznikly dvě samostatné fakulty hornická a hutnická.

V roce 1991 v důsledku rozšíření studijních oborů a kateder došlo k přejmenování hutnické fakulty na fakultu metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI).

Současným vymezením svého odborného a vzdělávacího profilu fakulta respektuje trendy vědeckotechnického i společenského rozvoje, reaguje na zájmy restrukturalizace českého průmyslu i zájmy rozvoje regionu, v němž působí.

Vize fakulty:

Fakulta materiálově-technologická jako jedna z tradičních fakult VŠB-TUO

  • směřuje k excelenci ve vzdělávání, výzkumu a inovacích
  • nabízí vzdělání v oblasti technických věd a řízení průmyslových systémů
  • provádí kvalitní vědecko-výzkumnou činnost s důrazem kladeným na aplikovatelnost dosažených výsledků v praxi
  • rozvíjí spolupráci se zahraničními partnery
  • při své činnosti ctí zásady etiky, odpovědnosti a transparentnosti