Studijní program Nanotechnologie

Informace pro uchazeče

Vědní obor Nanotechnologie je jedním z nejmladších a nejvýrazněji se rozvíjejících vědních oborů 21. století. VŠB-TUO nabízí studium tohoto zajímavého oboru v bakalářském studijním programu, který má výrazný interdisciplinární charakter a poskytuje teoretické poznatky z fyziky a chemie, zaměřené na studium struktury, vlastností nanomateriálů a jejich přípravu. Po ukončení studia se absolventům otevírá široké uplatnění v laboratořích a provozech průmyslových podniků, které se zabývají moderními materiály. Zároveň mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu stejného oboru a prohloubit si své znalosti a dovednosti.

Popis programu

Cílem studia studijního programu Nanotechnologie je poskytnout vzdělání, které připraví absolventy pro práci v laboratořích s techniky, odbornými fyziky a chemiky v průmyslu, vědeckém výzkumu a technologických odděleních firem a společností se vztahem k moderním technologiím, především nanotechnologiím.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent má teoretické znalosti základních přírodovědných oborů - matematiky, fyziky a chemie na úrovni umožňující praktické aplikace. Má základní odborné znalosti o metodách přípravy a vlastnostech nanomateriálů včetně environmentálního dopadu jejich používání. Dále zná metody používané při charakterizaci nanomateriálů a jejich kvantifikaci.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent má odborné dovednosti v oblasti přípravy a metod charakterizace nanomateriálů spojené s praktickým využitím. Umí používat instrumentální techniku, která slouží ke stanovení a kvantifikaci vybraných chemických a fyzikálních vlastností nanomateriálů. Umí své znalosti třídit a interpretovat informace a může je uplatnit v materiálovém výzkumu v průmyslové praxi i laboratořích výzkumných pracovišť, zaměřených na moderní technologie, zejména na nanotechnologie.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi mohou samostatně rozhodovat při řešení dílčích úkolů a řešit praktické problémy spojené s charakterizací a přípravou nanomateriálů. Dále umí formulovat a interpretovat výsledky experimentů. Orientují se v odborné, především cizojazyčné literatuře a jsou schopni komunikovat v jednom cizím jazyce. Absolventi se uplatňují v průmyslových podnicích a výzkumných organizacích jako např. operátoři sofistikovaných přístrojů (elektronový mikroskop, mikroskop atomárních sil), technologové nebo členové výzkumných týmů.

Uplatnění absolventa

Typické pracovní pozice: operátor přístrojů, odborný pracovník pro vědu a výzkum, technolog, technik. Rámcové uplatnění absolventů: Absolventi se mohou uplatnit v laboratořích a provozech podniků a firem zabývajících se výrobou nanomateriálů, testováním jejich vlastností. Mohou se uplatnit také ve výzkumných organizacích jako kvalifikovaní pracovníci podílející se na přípravě nanomateriálů nebo jako pracovníci u moderních přístrojů zabezpečujících charakterizaci materiálů a nanomateriálů. Po ukončení studia mohou také pokračovat v navazujícím magisterském studiu vědního oboru Nanotechnologie nebo oboru příbuzném, zaměřeném na materiály.

Studijní plányFakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0719A270001
Název česky Nanotechnologie
Název anglicky Nanotechnology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Klíčová slova Nanotechnologie
nanomateriály

Studijní program Nanotechnologie

Informace pro uchazeče

Vědní obor Nanotechnologie je jedním z nejmladších a nejvýrazněji se rozvíjejících vědních oborů 21. století. VŠB-TUO nabízí studium tohoto zajímavého oboru v bakalářském studijním programu, který má výrazný interdisciplinární charakter a poskytuje teoretické poznatky z fyziky a chemie, zaměřené na studium struktury, vlastností nanomateriálů a jejich přípravu. Po ukončení studia se absolventům otevírá široké uplatnění v laboratořích a provozech průmyslových podniků, které se zabývají moderními materiály. Zároveň mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu stejného oboru a prohloubit si své znalosti a dovednosti.

Popis programu

Cílem studia studijního programu Nanotechnologie je poskytnout vzdělání, které připraví absolventy pro práci v laboratořích s techniky, odbornými fyziky a chemiky v průmyslu, vědeckém výzkumu a technologických odděleních firem a společností se vztahem k moderním technologiím, především nanotechnologiím.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent má teoretické znalosti základních přírodovědných oborů - matematiky, fyziky a chemie na úrovni umožňující praktické aplikace. Má základní odborné znalosti o metodách přípravy a vlastnostech nanomateriálů včetně environmentálního dopadu jejich používání. Dále zná metody používané při charakterizaci nanomateriálů a jejich kvantifikaci.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent má odborné dovednosti v oblasti přípravy a metod charakterizace nanomateriálů spojené s praktickým využitím. Umí používat instrumentální techniku, která slouží ke stanovení a kvantifikaci vybraných chemických a fyzikálních vlastností nanomateriálů. Umí své znalosti třídit a interpretovat informace a může je uplatnit v materiálovém výzkumu v průmyslové praxi i laboratořích výzkumných pracovišť, zaměřených na moderní technologie, zejména na nanotechnologie.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi mohou samostatně rozhodovat při řešení dílčích úkolů a řešit praktické problémy spojené s charakterizací a přípravou nanomateriálů. Dále umí formulovat a interpretovat výsledky experimentů. Orientují se v odborné, především cizojazyčné literatuře a jsou schopni komunikovat v jednom cizím jazyce. Absolventi se uplatňují v průmyslových podnicích a výzkumných organizacích jako např. operátoři sofistikovaných přístrojů (elektronový mikroskop, mikroskop atomárních sil), technologové nebo členové výzkumných týmů.

Uplatnění absolventa

Typické pracovní pozice: operátor přístrojů, odborný pracovník pro vědu a výzkum, technolog, technik. Rámcové uplatnění absolventů: Absolventi se mohou uplatnit v laboratořích a provozech podniků a firem zabývajících se výrobou nanomateriálů, testováním jejich vlastností. Mohou se uplatnit také ve výzkumných organizacích jako kvalifikovaní pracovníci podílející se na přípravě nanomateriálů nebo jako pracovníci u moderních přístrojů zabezpečujících charakterizaci materiálů a nanomateriálů. Po ukončení studia mohou také pokračovat v navazujícím magisterském studiu vědního oboru Nanotechnologie nebo oboru příbuzném, zaměřeném na materiály.

Studijní plányFakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0719A270001
Název česky Nanotechnologie
Název anglicky Nanotechnology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Klíčová slova Nanotechnologie
nanomateriály