Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Co Vám můžeme nabídnout?

1. Jsme schopni poskytnout organizacím jedinečné know-how a hluboké znalosti ve všech oblastech moderního managementu kvality a integrovaného managementu, formou realizace na míru připravených výcvikových programů, poradenské činnosti nebo rozvojových projektů, např. při:

 • zavádění a rozvoji integrovaných systémů managementu,
 • rozvoji systémů managementu kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015, resp. podle doporučení normy ISO 9004:2018
 • aplikaci procesního přístupu a procesně orientovaného řízení organizací,
 • aplikaci EFQM Modelu Excelence a vedení projektů sebehodnocení organizací,
 • analýzách vyzrálosti (stupně excelence) organizací,
 • statistickém zpracování dat a zavádění statistických metod do řízení procesů,
 • komplexní a efektivní aplikaci statistické regulace procesu (SPC),
 • uplatňování statistické přejímky,
 • rozvoji přístupů a metod auditování systémů managementu,
 • analýzách způsobilosti procesů a výrobního zařízení,
 • realizaci analýz systémů měření (MSA),
 • zavádění metod a nástrojů plánování a zlepšování kvality, (FMEA, QFD, Plánování experimentů, Taguchiho metody aj.),
 • realizaci zlepšování prostřednictvím Kaizen, Lean production aj.,
 • měření výkonnosti procesů, systémů a organizací včetně aplikace metodiky Balanced Scorecard,
 • měření spokojenosti a loajality zákazníků a dalších zainteresovaných stran,
 • přípravě a realizaci benchmarkingových projektů,
 • realizaci ekonomických analýz v managementu kvality, vč. měření výdajů vztahujících se ke kvalitě a efektivnosti projektů zlepšování, inovací a změn,
 • realizaci analýz nákladů životního cyklu výrobků,
 • zavádění programů partnerství s dodavateli,
 • managementu rizik podle doporučení normy ISO 31000:2018
 • zavádění programů Six Sigma,
 • řízení lidských zdrojů a rozvoje znalostí v podnikových systémech managementu kvality,
 • zlepšování systémů motivace a komunikace v podnikovém řízení, 
 • implementaci společenské odpovědnosti organizací.

V posledních letech podobné aktivity zabezpečovali členové katedry např. pro AreclorMittal, a.s. Ostrava, ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo financií SR, MASM Žilina, Austin Detonator Vsetín, atd.

2. Ve všech výše uvedených oblastech rovněž nabízíme možnost spolupráce při řešení výzkumných projektů, např. s podporou TAČR, resp. rezortních ministerstev.

3. Nabízíme také možnost publikování odborných článků a výměnu zkušeností v elektronickém časopisu Q Magazín, vydávaném katedrou 2x ročně.