Management kvality

Informace pro uchazeče

Management kvality představuje tu část řízení organizací, která má garantovat maximální spokojenost zákazníků při minimální spotřebě zdrojů. Při studiu této specializace studenti získají vedle vědomostí z oblasti managementu kvality i potřebné vědomosti o základních technologiích výroby, matematické statistiky, jakož i vědomosti o praktickém uplatňování základních metod a nástrojů managementu kvality v organizacích. Absolventi získají atraktivní schopnost řídit z pohledu managementu kvality všechny procesy v organizacích. Odborníci s touto profesí jsou v praxi velice žádáni. Absolventi bakalářského studia mohou rovněž své znalosti dále rozvíjet v navazujícím magisterském studiu programu Management kvality a řízení průmyslových systémů, specializaci Management kvality.

Popis

Cílem specializace Management kvality je vychovat fundované odborníky pro různé funkce v oblasti managementu kvality. Studenti získají vyvážené znalosti disciplín z oblasti managementu, moderních systémů managementu kvality, integrovaných systémů managementu, řízení procesů, aplikované statistiky, metodických postupů plánování a zlepšování kvality a znalosti technologií.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi specializace Management kvality mají znalosti ze základních přírodovědných předmětů (matematika, fyzika, chemie) v rozsahu nezbytném pro pochopení ekonomického, manažerského a technologického konceptu programu, znají podstatu průmyslových technologií a materiálového inženýrství, mají znalosti z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, znalosti z oblasti z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky potřebné pro praktické aplikace základních metod a nástrojů managementu kvality, znalosti základních principů systémů managementu kvality, jejich implementace a administrování a znalosti z oblasti automatického řízení, práce s výpočetní technikou a automatizační techniky pro řízení technologických procesů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi specializace Management kvality jsou schopni samostatně a tvůrčím způsobem plánovat a řídit základní podnikové procesy na takticko-operativní úrovni, navrhovat, řídit a udržovat systémy managementu kvality resp. integrované systémy managementu, provádět audity systému managementu kvality, aplikovat základní metody a nástroje plánování a neustálého zlepšování kvality, zpracovávat analýzy o kvalitě vyráběných produktů, analyzovat příčiny neshod u produktů a procesů a vyhledávat příležitosti k dalšímu zlepšování kvality, podílet se na navrhování, realizaci a provozování automatizovaných systémů řízení s využitím moderních počítačových prostředků, zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby a podílet se na aplikaci nástrojů z oblasti ekonomického a finančního řízení podniku.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi disponují obecnými způsobilostmi v rozsahu, který je definován národními deskriptory českého kvalifikačního rámce s důrazem na schopnost komunikace, řídicí a organizační schopnosti, schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce aj.
Absolventi specializace Management kvality získávají základní teoretické a praktické poznatky o principech a koncepcích systémů managementu kvality, o aplikaci základních metod a nástrojů managementu kvality a statistických metod a o základních průmyslových technologiích. Na základě získaných znalostí jsou schopni řídit z pohledu managementu kvality procesy v organizacích, třídit a interpretovat informace o kvalitě výrobků, analyzovat příčiny neshod a vyhledávat příležitosti ke zlepšování kvality.

Uplatnění absolventa

Absolventi specializace Management kvality nacházejí praktické uplatnění zejména jako technici kvality nebo řídící pracovníci v oblasti kvality na střední úrovni řízení v různých organizacích výrobní, případně i nevýrobní sféry. Působí jako manažeři kvality, technici kvality, pracovníci útvarů řízení kvality pro spolupráci se zákazníky a dodavateli, kvalitáři výroby, inspektoři kvality, auditoři systémů managementu kvality, specialisté pro aplikaci metod managementu kvality apod. Široce se uplatňují zejména ve výrobních organizacích dodavatelského řetězce automobilového průmyslu.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S02
Název česky Management kvality
Název anglicky Quality Management
Standardní délka studia 3 roky
Garant doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.