Management kvality

Informace pro uchazeče

Studiem specializace Management kvality studenti získají hluboké vědomosti o systémech managementu kvality a o přístupech a metodách managementu kvality a aplikované statistiky při plánování, řízení a zlepšování kvality produktů. Budou rovněž vybaveni znalostmi o přístupech k excelenci organizací, o managementu procesů, počítačové podpoře managementu kvality, managementu znalostí a změn, jakož i o právních otázkách v oblasti kvality produktů. Tyto vědomosti mohou uplatnit na vedoucích pozicích představitelů managementu pro systémy managementu kvality, manažerů kvality, auditorů kvality nebo specialistů pro aplikaci nástrojů managementu kvality, což jsou velmi žádané pracovní pozice. Absolventi této specializace mají velmi dobré uplatnění v různých oblastech průmyslu a služeb.

Popis

Cílem specializace Management kvality je vychovat odborníky s hlubokými znalostmi o systémech managementu kvality a o přístupech a metodách managementu kvality a aplikované statistiky při plánování, řízení a zlepšování kvality produktů. Absolventi rovněž budou vybaveni znalostmi o přístupech k excelenci organizací, o certifikaci a dalších postupech posuzování shody, o managementu procesů, o počítačové podpoře managementu kvality, o managementu znalostí a změn, jakož i o právních otázkách v oblasti kvality produktů.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi specializace Management kvality mají znalosti podstaty průmyslových technologií, znalosti pokročilých koncepcí a přístupů moderního managementu kvality a integrovaných systémů managementu, znalosti pokročilých metod a nástrojů plánování, řízení a zlepšování kvality, včetně speciálních statistických metod, znalosti o přístupech k excelenci organizací, o certifikaci a dalších postupech posuzování shody, o managementu procesů, počítačové podpoře managementu kvality, managementu znalostí a změn, jakož i o právních otázkách v oblasti kvality produktů, znalosti principů, metod a nástrojů podnikatelské ekonomiky a pokročilého řízení ekonomických systémů v oblasti průmyslu a znalosti principů řízení složitých průmyslových systémů na bázi programovatelných logických automatů, podnikových informačních systémů a moderních metod řízení včetně metod umělé inteligence.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi studijního programu jsou schopni samostatně a tvůrčím způsobem na základě znalostí podstaty průmyslových technologií, zejména metalurgických, strojírenských a automobilového průmyslu koncipovat strategie plánování a zlepšování kvality produktů a procesů, navrhovat, zavádět a udržovat systémy managementu kvality, ověřovat nové postupy výroby z hlediska kvality produkce a volit vhodné způsoby řízení kvality, aplikovat pokročilé metody a nástroje managementu kvality, včetně speciálních statistických metod, uplatňovat tvůrčí řešení různých aspektů pokročilých systémů managementu kvality a integrace těchto systémů s dalšími subsystémy managementu, zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby a její řízení s uplatněním moderních trendů v oblasti řízení průmyslových procesů, provádět monitoring technologických postupů a podílet se na vytváření koncepcí inovací kontrolních a řídicích systémů dle potřeb průmyslových procesů, aplikovat nástroje z oblasti ekonomického a finančního řízení podniku a vést tvůrčí týmy při řešení problémů.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi disponují obecnými způsobilostmi v rozsahu, který je definován národními deskriptory českého kvalifikačního rámce s důrazem na schopnost komunikace, řídicí a organizační schopnosti, schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce aj.
Absolventi specializace Management kvality získávají hluboké znalostí o pokročilých koncepcích, přístupech, metodách a nástrojích moderního managementu kvality, včetně speciálních statistických metod, jak z pohledu teorie, tak i praxe. Na základě získaných znalostí jsou připraveni samostatně rozhodovat o aplikaci vhodných metod a nástrojů při řešení problémů, tvůrčím způsobem řešit teoretické i praktické aspekty pokročilých systémů managementu kvality a integrace těchto systémů s dalšími subsystémy managementu, zejména pak v oblasti automobilového průmyslu. Jsou rovněž schopni vést tvůrčí týmy plánování a zlepšování kvality a aplikovat zde pokročilé metody a nástroje.

Uplatnění absolventa

Absolventi specializace Management kvality nacházejí uplatnění zejména na pozicích představitelů managementu pro systémy managementu kvality, resp. pro integrované systémy managementu, jako manažeři kvality, inženýři kvality nebo specialisté na plánování, řízení či zlepšování kvality v různých výrobních, případně i nevýrobních organizacích. Široké uplatnění nacházejí zejména ve výrobních organizacích dodavatelského řetězce automobilového průmyslu. Absolventi se uplatňují například na pozicích: manažer kvality, inženýr kvality, technik kvality, kontrolor kvality, auditor systémů managementu kvality, řídicí pracovník útvaru managementu kvality, řídicí pracovník technické kontroly, specialista pro aplikaci metod managementu kvality, specialista pro plánování, řízení a zlepšování kvality.


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód S01
Název česky Management kvality
Název anglicky Quality Management
Standardní délka studia 2 roky
Garant prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.